Zadnje realizirano

Znižanje stroškov davčne izvršbe

Ukrep Znižanje stroškov davčne izvršbe je bil realiziran s sprejetjem novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16), ki je v pristojnosti Ministrstva za finance. Spremembe vplivajo na poslovne subjekte in državljane. Pri populaciji gre za 189.483 prejemnikov sklepov o davčni izvršbi. Spremembe obsegajo:

 • stroški za izdajo sklepa o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke in na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah ter na denarne terjatve dolžnika so se znižali iz 25,00 na 10,00 eur,
 • stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove materializirane ali nematerializirane vrednostne papirje so se znižali iz 25,00 na 10,00 eur,
 • stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove premičnine so se znižali iz 75,00 na 50,00 eur.

Zaradi uveljavitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku s 1. 1. 2017 so davčni dolžniki (podjetja in fizične osebe) po opravljeni oceni prihrankov, razbremenjeni plačila stroškov davčne izvršbe v višini 3,01 milijona eur na letni ravni.

 

Poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v RS

 

Cilj ukrepa je bil poenotenje postopka priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja s spletnim postopkom vpisa v visokošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji (RS) s čimer so doseženi naslednji rezultati:

 • boljša internacionalizacija slovenskega visokega šolstva,
 • poenostavljen vpis v visokošolske študijske programe za študente v Sloveniji, ki se prijavljajo z izobrazbo, pridobljeno v tujini,
 • prehod iz papirnega obrazca za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v RS v elektronsko obliko, s čimer se doseže postopek modernizacije in digitalizacije,
 • zmanjšati stroške celotnega postopka vpisa prijaviteljev s tujo izobrazbo.

V ta namen je bil spremenjen Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 103/11 in 91/15).

 

Spremembe vplivajo na fizične osebe s tujo izobrazbo, ki se prijavljajo na vpis v visokošolske študijske programe (dodiplomski in podiplomski študij) v Republiki Sloveniji, in postopek priznavanja tujega izobraževalnega procesa. S spremembami je bilo doseženo:

 • zmanjšanje stroška celotnega vpisnega postopka,
 • poenostavljen študijski vpisni program za tuje študente v Sloveniji,
 • prehod iz papirnega obrazca za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v RS v elektronsko obliko, s čimer se doseže postopek modernizacije in digitalizacije.

Ocenjeni prihranki na strani državljanov in javne uprave znašajo 237.436 € na letni ravni.

Čezmejno izvajanje storitev - Vzpostavitev elektronskega obrazca za napotitve delavcev v tujino (A1)

Temeljni razlog za pripravo in sprejetje Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) je prenos Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) v pravni red Republike Slovenije. Splošni cilj direktive je zagotoviti spoštovanje pravic napotenih delavcev, učinkovito izvrševanje obveznosti v zvezi z napotitvami ter sodelovanje pristojnih organov v državah članicah. Z vsebinskega vidika zakon zasleduje naslednje temeljne cilje:

 • zamejitev zlorab instituta napotitve,
 • preprečevanje zlorab in kršenja pravic napotenih delavcev ter zagotavljanje spoštovanja pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, ter
 • ureditev izvajanja A1 z administrativno poenostavitvijo na način, da se izvede prehod iz papirnatih v elektronske vloge preko sistema za podporo poslovnim subjektom.

Sprejem zakona je tako zagotovil večjo zaščito in socialno varnost napotenih delavcev, hkrati z izvedeno administrativno poenostavitvijo je ocenjeno, da se bodo stroški vlog na strani delodajalcev in javne uprave znižali za 1,9 mio € na letni ravni.

 

Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

Certifikati z evropsko ravnjo znanja tujega jezika se je začel avtomatično podeljevati na podlagi predmetnega pravilnika od šolskega leta 2016/2017 dalje. Državni izpitni center na svoji spletni strani javno objavi, kateri izpiti iz tujih jezikov so umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir in kakšni so kriteriji za podelitev tega certifikata. Trenutno se med jezike, za katere se izdajajo certifikati, uvrščajo angleščina, nemščina, italijanščina, španščina in francoščina. Z vpeljavo Pravilnika o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika tako dijakom splošne in poklicne mature ni potrebno pridobivati certifikatov posebej in na lastne stroške, saj, ob pogoju, da dosežejo dovolj točk iz znanja tujega jezika na maturi, prejmejo ustrezne certifikate o doseženi ravni znanja tujega jezika ob maturitetnem spričevalu brezplačno. Certifikate izdaja Državni izpitni center.

 

Spremembe vplivajo predvsem na dijake splošne in poklicne mature od šolskega leta 2016/2017 naprej, hkrati pa se bodo certifikati o doseganju evropske ravni znanja tujega jezika izdali in po pošti poslali vsem nekdanjim maturantom, ki so v letih 2014 – 2016 opravili splošno ali poklicno maturo in dosegli ustrezno raven znanja tujega jezika, ki je zahtevana za pridobitev certifikata.

 

Na podlagi 48. in 49. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06) je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 9. 11. 2016 v Uradnem listu RS objavilo Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (EVA 2016-3330-0045, objavljeno v UL RS, št. 73/16).

 

Na podlagi pridobljenih dejstev ocenjujemo, da je sprejeti predpis obravnavani populaciji omogočil skupni prihranek v višini 554.905,50 EUR. Strošek, ki ga bo imel RIC s pošiljanjem certifikatov znaša 30.035,30 EUR. Tako, da skupni ocenjeni prihranek na predmetnem ukrepu znaša 524.870,20 EUR.

 

Poenostavitev sistema za socialne prispevke - oddaja poročila o socialnih prispevkih na Finančni upravi Republike Slovenije

 

Prispevki za socialno varnost vključujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti (zaposlovanje) in prispevek za starševsko varstvo, o katerih morajo zavezanci mesečno poročati davčnemu organu. Spremembe vplivajo na samozaposlene osebe in družbenike. S spremembami je bila dosežena poenostavitev postopka oddajanja obračuna prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike.

 

Februarja 2017 je Finančna uprava Republike Slovenije prvič uporabila t.i. odlaganje obračuna prispevkov za socialno varnost (POPSV) v sistem e-Davki in odložila obračun prispevkov za januar 2017. Davčni organ tako na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, za zavezance sestavi POPSV ter ga odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost ne zahteva.

 

Uvedba predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost (POPSV) je prinesla poenostavitev postopka oddaje obračuna socialnih prispevkov v sistem e-Davki. Za samozaposlene in družbenike predstavlja predvsem prihranek v času, samozaposlenim z normiranimi odhodki pa tudi prihranek pri strošku računovodskega servisa, saj zaradi uvedbe POPSV računovodskega servisa skorajda ne potrebujejo več.

 

Na podlagi opravljenih meritev je ocenjeno, da skupno letno znižanje administrativnih bremen oziroma ocenjenih prihrankov znaša 2,7 mio EUR.

 

Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov

 

Temeljni cilj ukrepa je uvedba registra nastanitvenih obratov in zmanjšanja administrativnih ovir pri opravljanju nastanitvene gostinske dejavnosti. Rešitve za izboljšanje razmer temeljijo na boljši dosegljivosti vseh relevantnih informacij, združevanju istovrstnih podatkov in zmanjšanju števila potrebnih poročil, odpravljanju poročanja o istih zadevah več organom, optimizaciji frekvence poročanja ter elektronski podpori postopku poročanja, s čimer se prispeva k doseganju naslednjih ciljev:

 • učinkovitejšemu poslovanju,
 • prihranku v času,
 • znižanju stroškov,
 • racionalizaciji delovanja javne uprave in
 • kakovostnejšemu pregledu informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov.

 

Identificirani so bili naslednji problemi:

 • neučinkovit nadzor nad izvajanjem obveznosti povezan z nepopolno evidenco nastanitvenih obratov,
 • administrativno obremenjujoče obveznosti glede poročanja za nastanitvene obrate,
 • zbiranje in obdelava istovrstnih podatkov s strani različnih državnih organov,
 • vzpostavitev enotne evidence vseh nastanitvenih obratov - Registra nastanitvenih obratov (RNO),
 • poenoteno poročanje vseh nastanitvenih obratov, ter
 • administrativna razbremenitev zavezancev za poročanje in prejemnikov teh poročil.

 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o gostinstvu je bil vzpostavljen pravni temelj za register nastanitvenih obratov, ki ga je kot sestavni del projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno dejavnostjo (e-Turizem) vzpostavil in upravlja AJPES. Vsi nastanitveni obrati se morajo vpisati v register, s čimer pridobijo enotno identifikacijsko številko. Register je javen, dostop do podatkov pa brezplačen. S tem so prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, s čimer se je povečala kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih. Implementacija sistema e-Turizem je prispevala k zmanjšanju administrativnih ovir pri opravljanju nastanitvene gostinske dejavnosti, saj je razbremenila poslovne subjekte in hkrati prispevala k racionalizaciji dela vseh uporabnikov podatkov, s čimer se je vzpostavilo ugodnejše poslovno okolje, zagotovilo pa tudi večjo kakovost zbranih podatkov ter zmanjšal obseg sive ekonomije.

Na podlagi opravljenih meritev je ocenjeno, da skupno letno znižanje administrativnih bremen oziroma prihrankov znaša 1,2 mioEUR.