Oddajte pobudo

Izračunani ukrepi, ki jih povzroča zakonodaja

Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena zakonodaja v katerem lahko gospodarstvo učinkovito deluje.

Ukrepi po posameznih letih (ukrepi so razvrščeni glede na leto izdelane ocene administrativnih stroškov) so bili ocenjeni v skladu z Enotno metodologijo za merjenje stroškov (privzeta po mednarodni metodologiji SCM). Za tiste ukrepe, za katere je pristojno ministrstvo podalo oceno prihrankov, niso zajati v spodnjem seznamu. Realizirani in izračunani posamični ukrepi od leta 2009 do leta 2014:
 • e-Javna naročila - Analiza uvedbe e-javnega naročanja - V okviru analize smo ocenili prihranke v obliki zakonodajna bremena v primeru uvedbe elektronskega javnega naročanja. Primerjali smo sistem javnega naročanja, v okviru katerega so vsi dokumenti v papirnati obliki in fizični podpisani, ter prehod v elektronski sistem kreiranja, oddaje, prejema in obdelave dokumentov.                                                               Potencialni prihranki v času (h): 246.154, Skupni potencilani prihranki (€) z e-obratnimi dražbami: 72.422.371,46Skupni potencilani prihranek (€) brez e-obratnih dražb: 1.984.204,62
 • Uvedba obvezne elektronske prijave v obvezna socialna zavarovanja  (vse pravne in fizične osebe)
  Leta 2008 se je ukinila krajevna  pristojnost vlaganja prijav v zavarovanja, ki je v praksi največ težav povzročala poslovnim subjektom pri denimo spremembah sedeža podjetja, za kar je moral  delodajalec  vse  delavce  najprej  odjaviti na ZZZS po krajevni pristojnosti trenutnega sedeža podjetja in nato vse delavce ponovno prijaviti  na ZZZS po krajevni pristojnosti novega sedeža podjetja. Nato se je v nadaljevanju vzpostavila možnost elektronskega vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja, vendar ni bila obvezna.
  Uvaja se  obvezna elektronska prijava v obvezna socialna zavarovanja,  in  sicer tako za vse pravne kot tudi za vse fizične osebe, s čimer bo olajšano poslovanje zavezancev za vlaganje teh prijav, predvsem poslovnih  subjektov  v  gospodarstvu  in  v  negospodarstvu. Višina prihranka  v primeru, da vsi uporabljajo elektronsko pot (+odprava krajevne pristojnosti) je 6.407.883,55 €.Višina prihranka  v primeru 80% uporabe elektronske poti (+odprava krajevne pristojnosti) je 5.208.502,69 €
 • Poenostavitev postopka subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic - Skozi spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 56/2012) je za veliko večino dijakov in študentov cena mesečne vozovnice bistveno nižja kot pred spremembo, zaradi česar se pričakuje povečano število potnikov, kar bo imelo pozitivne multiplikativne učinke na področju doseganja ciljev okoljske politike, zaradi poenotenega sistema pa bo možen večji nadzor in transparentnost porabe javnih sredstev. Za povprečnega dijaka oz. študenta so se letni stroški v prvem razredu oddaljenosti zmanjšali za 842,20 EUR za železniške in 1.399,28 EUR za avtobusne prevoze.
 • Ukinitev dnevnega polaganja gotovine za pravne osebe - Z dnem 1.1.2010 so na podlagi Zakona o plačilnem prometu stopile v veljavo zakonodajne spremembe, ki so pomenile, da od tega datuma pravnim osebam ni več potrebno vsakodnevno polaganje gotovine, ki presega z internim aktom določen blagajniški maksimum, na transakcijski račun. Ukrep je nadaljevanje ukrepa iz leta 2007, ko je bilo ukinjeno dnevno polaganje gotovine na transakcijske račune samostojnih podjetnikov. Predpis je pravnim osebam povzročal 19.318.695 € administrativnih stroškov, od tega 11.756.647 € administrativnih bremen. Ukinitev predpisa je pravnim osebam prinesla 11.756.647 € neto prihrankov z naslova odprave obveznosti. Poleg odprave administrativnih bremen so se za 41% zmanjšali tudi administrativni stroški.
 • Poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev z zmanjševanjem števila podračunov-Bistvo poenostavitve sistema plačevanja davkov je zmanjšanje števila plačilnih nalogov in zmanjšanje števila podračunov na katere davčni zavezanci vplačujejo svoje obveznosti. Prihranek za mikro podjetja 3.935.604,74 €; za mala srednja in velika podjetja 1.165.597,30 €. Skupni prihranek v višini 5.101.207,04 € na letni ravni.
 • Društvo ima lahko dva zastopnika - Z določbo, da ima društvo lahko dva zastopnika je upoštevan predlog uporabnikov zakona (nevladnih organizacij), poleg tega pa določba ni obligatorna, saj je na ta način društvom le dana možnost, da si glede na svoje potrebe, v temeljnem aktu določijo, da ga zastopata dva zastopnika. 
 • Društvo priloži vlogi za registracijo le en izvod temeljnega akta- Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 64/2011), ki je začel veljati 9.6.2011, mora društvo vlogi za vpis društva v register društev, priložiti le en izvod temeljnega akta in ne več dveh izvodov temeljnega akta.
 • Poenostavitev v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja-Ukinitev krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ocenjeni prihranek v višini 410.935,65 €.
 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)-Pri izračunu prihrankov so se upoštevale spremembe oziroma poenostavitve 5. odstavka 132. a člena ZZZDR, ki govori, da je upravičenec do preživnine po 18. letu starosti dolžan CSD do konca meseca januarja predložiti potrdilo o šolanju ali ga obvestiti, kje se redno šola. Ocenjeni prihranek v višini 169.442,84 €.
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu- Pri izračunu prihrankov so se upoštevale spremembe in poenostavitve znotraj 115. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu: doda se nov 7. odstavek, ki se glasi: " (7) Določba četrtega odstavka tega člena ne velja za samostojne podjetnike posameznike ter pravne osebe, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi. Ocenjeni prihranek v višini 1.765.222,10 €.
 • Poenostavitev obveznosti mesečnega predlaganja obračuna prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi- Po poenostavitvi postopka o mesečnem polaganju obračuna prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi, katerim prispevke plačuje MK, ni potrebno več dostavljati obračunov DURS-u, temveč jim MK posreduje celoten seznam z navedbami zavezancev in višino prispevkov, ki služi kot obračun.Ocenjeni prihranek v višini 252.924 €.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)- Pri izračunu prihrankov smo upoštevali spremembe in poenostavitve znotraj 4., 5., in 6. člena ZOIPub. Ocenjeni prihranek v višini 38.170,90 €.
 • Sprememba Zakona o plačilnem prometu- Z odprtjem TRR se omogoči poslovnim subjektom zakonit pričetek poslovanja, kljub neporavnanim obveznostim do države, saj naj bi bil iz naslova bodočega poslovanja sposoben poravnati svoje obveznosti do države. Prihodki tekočega poslovanja so prednostno namenjeni izključno poravnavi starih obveznosti. Ocenjeni prihranek v višini 59.581,15 € na letni ravni.
 • 58. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)- Pri izračunu prihrankov so se upoštevale spremembe in poenostavitve znotraj 58. člena Zakona o davčnem postopku. Podlaga je bila sprememba 25. člena ZDavP-2 in odprava oddajanja napovedi od dohodkov iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem v primeru hišniških stanovanj. Ocenjeni prihranek v višini 199.042,90 € na letni ravni.
 • Ukinitev preklica spričeval v Uradnem listu RS- Znotraj 35. in 36. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 96/1999) se spremeni 1. odstavek 35. člena (odpravljeno javljanje izgube, uničenje, poškodovanje ali odtujitev izvirnika Uradnemu listu RS), 4. odstavek 35. člena, črta se 36. člen. Ocenjeni prihranek v višini 103.593,06 € na letni ravni.
 • Ukinitev obveznosti pridobitve dovoljenja zakonitega zastopnika za državljane do 15. leta starosti, za potovanje v tujino brez spremstva zakonitega zastopnika (Zakon o potnih listinah, Ur.l. RS, št. 3/2006) - Ukinitev dovoljenja zakonitega zastopnika (za otroke mlajše od 15. leta starosti) pomeni razbremenitev državljanov in časovno razbremenitev upravnih enot saj jim ni več potrebno opravljati nalog evidentiranja dovoljenj v evidenci potnih listov in naročanja obrazcev (strošek naročanja in samega potrjevanja obrazcev).Ocenjeni prihranek v višini 398.905,56 € na letni ravni, časovna razbremenitev upravnih enot za 1.605 delovnih ur letno.
 • Ukinitev preklica pogrešitve osebne izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja v Uradnem listu RS - V posameznih predpisih se odpravi obveznost preklica javnih listin v Uradnem listu RS in nadomesti z obveznostjo naznanitve upravnemu organu, ki je javno listino izdal ter se, kjer je to nujno potrebno vzpostavi baza podatkov o statusu listin. Ocenjeni prihranek v višini 807.511,56 € na letnem nivoju, 45.000 delovni ur časovnega prihranka za državljane in uradne osebe, ki so vodile postopek.
 • Poenostavitev standardov na področju lekarniške dejavnosti-Ukinitev izpolnjevanja obrazca Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom (Priloga I) in obrazca Individualna izjava o bolezenskih znakih (Priloga II) za osebe, ki delajo na področju lekarniške dejavnosti.Ocenjeni prihranek v višini 12.377,40 € in 900 delovnih ur.
 • Postopek prijave gosta namestitvenega obrata- Pri odpravi administrativnih ovir v postopku prijave gosta namestitvenega obrata je velik poudarek na poenostavitvi postopka in zmanjšanju porabe časa ter administrativnih stroškov za sam postopek iz vidika namestitvenega obrata. Ocenjeni prihranek v 407.427, 74 € za gospodarstvo in 143.255,42 € za javno upravo na letni ravni.
 • Ukinitev posredovanja obrazca ZAP-STRU/L Statističnemu uradu Republike Slovenije- Z letom 2009 za SURS ni potrebno več izpolnjevati in posredovati obrazca "Zaposlene osebe po višini bruto plače" saj bo SURS podatke pridobival samostojno preko administrativnih virov, s čimer se razbremeni vse poslovne subjekte, ki so v skladu z zakonom bili dolžni opravljati omenjene obveznosti. Ocenjeni prihranek v višini 238.568,55 € na letni ravni. 
 • Predlog Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (leto 2009) Možne poenostavitve in spremembe so bile določene glede na opravljeno analizo in gredo v smeri zmanjševanja števila prilog (dokazil) predvsem tistih, ki se jih pridobi iz uradnih evidenc in prilog (dokazil), ki so pogoj, da se določena vloga sploh vloži. Ocenjeni prihranek v višini 332.259,97 € na letni ravni.
 • Prenehanje veljavnosti Uredbe ES št. 48/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (z dne 5.12.2003) o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003 - 2009- V Sloveniji so se na podlagi te uredbe izvajala letna raziskovanja, čeprav nam zaradi majhnega deleža dodane vrednost naše jeklarske industrije (0,4%) v primerjavi z EU tega ne bi bilo treba. Pri preučitvi potreb in možnosti za nadaljnje izvajanje statistike podatkov o jeklarski industriji je bilo ugotovljeno, da raziskovanje IND-Fe/L ne potrebujemo več in zato se preneha z zbiranjem podatkov. S tem so se razbremenila podjetja in znižali stroški, uporabnikom pa so na voljo drugi viri podatkov. Ocenjeni prihranek v višini 5.538,86 € na letni ravni.
 2008
 • e-Dohodnina
 • Ocena administrativnih stroškov na primeru uvedbe projekta e-gospodinjstvev- Z nadgradnjo Centralnega registra prebivalstva, v katerega je vključen tudi projekt e-gospodinjstev, se stroški poslovanja bistveno zmanjšujejo. Razbremenile so se, na eni strani upravne enote, ki so do sedaj izdajale potrdila o skupnem gospodinjstvu, po novem pa  bodo podatke črpali iz skupnih evidenc e-gospodinjstev. Na drugi strani se razbremeni tudi državljane, ker jim ne bo potrebno hoditi na UE po potrdilo o skupnem gospodinjstvu. Ocenjeni prihranek v višini 1.153.514,17 € na letni ravni, od tega za državljane 968.248,12 €, za upravne enote pa 185.266,05 € na letni ravni.
 • Poenostavitev postopka ustanovitve, spremembe ali izbrisa podjetja (enostavne družbe z omejeno odgovornostjo) z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za g.d. - Preko VEM točk in preko spletnega portala se poleg postopkov registracije podjetji in postopkov spremembe (izbrisi, spremembe sedežev ipd...) izvajajo še drugi postopki, ki so pomembni za poslovanje vseh že ustanovljenih podjetji (zaposlitev delavca, prijava v zdravstveno zavarovanje in podobno). Postopki se izvajajo hitro, enostavno, transparentno in so prijazni do uporabnikov. Ocenjeni prihranek v višini 10.657.059,51 €.
 • Spremembe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)  -  S predlaganim členom se pravni subjekti, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, razen tisti ki vodijo evidence in obdelujejo občutljive osebne podatke (navedeni so v 5. odstavku) razbremenjujejo obveznosti priprave notranjih aktov, pripravo kataloga zbirk osebnih podatkov in obveščanja nadzornega organa (IP), kar pa ne pomeni, da ti subjekti niso zavezani k spoštovanju določil, ki jih nalaga zakon v smislu varovanja osebnih podatkov (ne samo občutljivih). Na podlagi spremembe določb zakona, bodo mala podjetja sama odločala o načinih za doseganje ciljev, ki jih določa zakon. Ocenjeni prihranek v višini 36 mio €.