Oddajte pobudo

Pravno obvestilo

Splošno obvestilo

Spletno mesto STOP Birokraciji je namenjeno informiranju javnosti s področja priprave boljše zakonodaje, predstavitvi dobrih praks in oddaji pobud Ministrstvu za javno upravo za spremembo veljavne pravne ureditve določenega področja predpisov in vključevanju zainteresirane javnosti v oblikovanje politik na vladni ravni. Skrbnik in moderator spletnega mesta STOP Birokraciji je Ministrstvo za javno upravo.

Postopek oddaje pobud

Pobuda je sestavljena iz naslova, iz jasnega in razumljivega besedila ter morebitne priponke, ki podrobneje opisuje ali utemeljuje oddano pobudo.

V polje »Naslov pobude« pobudnik vpiše naslov, ki povzema ustrezno vsebino pobude opisane v nadaljevanju.

V polje »Pobuda« pobudnik opiše pobudo, ki jo želi posredovati pristojnemu organu in v nadaljevanju pripne morebitne priponke. Pobuda naj bo čimbolj razumljivo, jasno in konkretno opisana. Dodano vrednost pri opisu so lahko tudi opisane možne rešitve.

S klikom na gumb »Moj kalkulator« se odpre novi zavihek, kjer lahko pobudnik na hiter in enostaven način izračuna in primerja stroške povezane s pobudo, ki jo oddajo. Z izračuni lahko nato dodatno podkrepi vsebino pobude.

V polje »Ime«, »E-mail« in »Poštna št.« vnese svoje ime, elektronski naslov in poštno številko.  Podatka ime in poštna številka sta neobvezna. Elektronski naslov naj bo naveden tisti, na katerega želi pobudnik prejeti vsa nadaljnja obvestila, povezana s podano pobudo.

V polje »Varnostna koda« pobudnik vnese kodo, ki se mu izpiše nad poljem. V kolikor je koda nejasna in težje berljiva, jo lahko s klikom na »Zamenjaj kodo« tudi zamenja in prikaže se druga.

Nadaljevanje oddaje pobude je možno šele, ko se pobudnik seznani s splošnimi pogoji in označi »Strinjam se s pogoji uporabe«.

Na koncu s klikom na gumb »oddaj« pobudnik posreduje pobudo na Ministrstvo za javno upravo. Pobude po oddaji ni več možno spreminjati. Po oddaji pobude, pobudnik prejme samodejni odgovor o uspešni oddaji pobude.

Pravila objave pobud                                                                       

Po oddaji pobude moderator na Ministrstvu za javno upravo pregleda ustreznost pobude za objavo na spletu. V kolikor je pobuda primerna za objavo jo moderator objavi in pobudnik v svoj elektronski predal prejme obvestilo, da je pobuda objavljena. Istočasno pobudo v odziv prejme tudi pristojni organ za področje vezano na pobudo. Ta mora v roku pripraviti odgovor oziroma stališče. V primeru neizpolnjevanja pravil in neustreznosti vsebine se pobuda zavrne, pobudnik v tem primeru prejme obvestilo o zavrnitvi pobude.

Moderator svoje odločitve o ne-objavi pobude ni dolžan pojasnjevati.

V kolikor pristojni organ odgovori na pobudo, se ta odgovor objavi na spletu. V kolikor pristojni organ v roku 15 dni ne odgovori, se ga ponovno pozove k pripravi odziva.

Za vsako pobudo, ki je objavljena na spletnem mestu STOP Birokraciji, je možno v vsakem trenutku spremljati status, v katerem se nahaja.

Pogoji uporabe                                                                                                                            

Pobudnik mora pred oddajo pobude sprejeti pogoje uporabe. S klikom na povezavo »pogoji uporabe« se seznani s pogoji uporabe. Nato označi  možnost »Strinjam se s pogoji uporabe«. S tem se zaveže, da bo ob podajanju pobud spoštoval pravni red Republike Slovenije, da s svojimi pobudami ne bo spodbujal k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali drugi obliki diskriminacije posameznikov. Da ne bo objavljal vsebin, s katerimi bi kršil osebnostne pravice drugih posameznikov, jih kakorkoli poniževal ali žalil. Pobudnik se tudi zaveže, da z uporabo tega spletnega orodja ne bo zavestno navajal lažnih ali zavajajočih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

1.1 Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke pobudnika spletišča, pridobljene ob oddaji pobude oziroma predloga v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07). V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

V primeru uporabe spletišča STOP birokraciji se za osebno privolitev šteje ravnanje pobudnika, ki je v procesu oddaje pobude sprejel in se strinjal s splošnimi pogoji, jih obkljukal in nato s klikom na gumb "Oddaj" potrdil.


1.2 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke pobudnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od pobudnika, obdeluje za namene neposrednega aktivnosti projekta STOP birokraciji.

Uporaba osebnih podatkov posameznika je zgolj za namene dvosmerne komunikacije procesa realizacije pobude in obveščanja o aktivnostih v okviru projekta STOP birokraciji z uporabo elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava,  elektronsko anketiranje).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: obveščanje o poteku reševanja pobude, statistične obdelave, pošiljanje vabil na dogodke ter za elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je Ministrstvo za javno upravo.


1.3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da pobudnik na spletnem mestu  STOP birokraciji, pri kateri s klikom na prazno okno pri »Strinjam se s pogoji uporabe« in nato klikom na gumb »Oddaj« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 1.2. splošnih pogojev.


1.4. Pravica pobudnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Pobudnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil pobudnika, ki je to zahteval.


1.5. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov pobudnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).
Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletnem mestu STOP Birokraciji.


1.6. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki bodo shranjeni in se bodo uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena. Namen uporabe osebnih podatkov je zagotavljanje dvosmerne komunikacije med pobudnikom in pristojno institucijo.

Po izpolnitvi namena obdelave, torej, ko dvosmerna komunikacija ne bo več potrebna, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma, da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.


Piškotki

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

Več o piškotkih