Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 23. 10. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Opremljanje aglomeracij z individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami

V skladu z 19.a členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode se lahko na aglomeracijah s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE, v kolikor se ugotovi, da je stroškovno upravičeno, izvedejo individualne male komunalne čistilne...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 10. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDDSZ, SVRK

Pobuda spremembo oddaje zahtevkov za izplačilo na operacijah, ki so sofinancirane s sredstvi EKP - MDDSZ

Pobuda spremembo načina oddaje zahtevkov za izplačilo na operacijah, ki so sofinancirane s sredstvi EKP MDDSZ je vzpostavil svojevrsten sistem oddaje avansnih zahtevkov, kjer morajo upravičenci z oddajo avansih zahtevkov čakati do plačila...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 10. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MF, MKGP

Nesmisel - finančni urad - odmera dohodnine od dobička iz kapital pri odsvojitvi nepremičnine

Finančni urad želi prodajalcu kmetijskega zemljišča odmeriti dohodnino od dobička iz kapitala, kot da je prodajalec kmetijsko zemljišče pridobil leta 2013 ko je bila izvedena komasacija. Lastnik je zemljišča dejansko dedoval leta 1999....

Preberite več

Datum oddaje: 08. 10. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Turistični boni

Veliko število državljanov še ni izkoristilo turističnih bonov, rezervacije za krompirjeve počitnice so več ali manj povsod polne....(toplice, bazeni,kmečki turizmi.. ..itd.). Glede na epidemiološko sliko, bi bilo mogoče smiselno razmisliti...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 09. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

ZIUPDV

Pozdravljeni, Zavod za zaposlovanje na vloge za povračilo nadomestil za čakanje na delo brez izjeme odgovarja, da je treba predložiti izjavo, da čakanje ni bilo prekinjeno. Podlage za tako izjavo v ZIUPDV ni, tam je le podlaga za obveščanje...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 09. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Taksna obveznost za pritožbo pri odobritvi posla nakupa zemljišča

V primerih, ko pride do ustne obravnave na UE v zvezi s prednostno pravico pri nakupu zemljišč je možno nedopustno zavlačevanje postopka v našem konkretnem primeru več kot 1,5 leta in zadeva še nima epiloga. Stranka, ki zavlačuje postopek ni...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 09. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MzI, MNZ

Opomnik pred pretekom dokumenta

Predlagam obveščanje po elektronski pošti / SMS, ko preteče vozniško dovoljenje oz. kak drug dokument (osebna izkaznica, potni list, ipd.).

Preberite več

Datum oddaje: 28. 08. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Soglasje občine GJI

Za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu obstaja točka 3. 35. člena GZ: (3) Pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne infrastrukture, ki se izvaja v cestnem telesu javne ceste, skupaj s priključki, se ne glede na...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 07. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MKGP, MOP

Razjasnitev uredb – komunalna odpadna voda

Spoštovani, prosimo za tolmačenje 27. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in 7. člena Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št....

Preberite več

Datum oddaje: 14. 07. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: AJPES, MGRT, MNZ

Prijava gostov - AJPES

Na vas se obračam z naslednjo pobudo. Pri dnevnem poročanju o gostih in prenočitvah (knjiga gostov) na portal Ajpes-a se srečujemo s težavami, ki nastanejo, zaradi napak pri prepisovanju št. osebnega dokumenta, imena ali priimka gosta. Nastale...

Preberite več