Oddajte pobudo
  Ministrstvo za javno upravo od leta 2010 vodi in izvaja projekt: »Vzpostavitev poslovnega portala EKT – enotne kontaktne točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji.« Cilj projekta je uresničitev zahtev storitvene in poklicne direktive, ki predstavljata pravno podlago za vzpostavitev spletnega mesta oz. t.i. Enotne kontaktne točke (EKT).

EKT mora ponudnikom storitev zagotoviti informacije o zahtevah nacionalne zakonodaje za opravljanje različnih storitev na enem mestu. Preko Enotne kontakte točke je treba vzpostaviti elektronsko podporo za postopke  oziroma druge formalnosti za ustanovitev, kot tudi za opravljanje dejavnosti in za opravljanje čezmejnih/občasnih storitev.

V Republiki Sloveniji se zaveza storitvene in poklicne direktive o vzpostavitvi Enotne kontaktne točke izvaja na državnem portalu e-VEM in na portalu EUGO Slovenia.

Portal e-VEM je ena izmed najbolj prepoznanih storitev slovenske javne uprave, ki nudi informacije in brezplačne elektronske postopke za domača podjetja in podjetnike.

Za ponudnike in državljane iz držav članic EU pa informacije in postopke o pogojih za vstop na slovenski trg zagotavljamo na portalu EUGO Slovenija, kjer je vsa vsebina dostopna v angleškem jeziku.
 
Struktura vsebine na omenjenih portalih je zastavljena tako, da zajame celoten življenjski proces poslovnega subjekta: Razmišljam, Začenjam, Poslujem, Zapiram. Pri oblikovanju vsebin izhajamo iz potreb uporabnikov, predvsem pa želimo zahtevno zakonsko vsebino predstaviti na enostaven način.

S projektom EKT v Republiki Sloveniji uresničujemo tudi pomembne nacionalne zaveze s ciljem izboljšanja poslovnega okolja. Z vzpostavitvijo informacij o pogojih za poslovanje in  elektronskih storitev sledimo viziji: »vse na enem mestu« in tako približujemo storitve države uporabnikom.
Analiza zakonodaje in popis pogojev za opravljanje dejavnosti/poklicev

Med ključnimi aktivnostmi projekta EKT lahko izpostavimo popis pogojev za opravljanje dejavnosti in poklicev. Od leta 2010 do 2015 smo analizirali zakonodajo in popisali ter objavili informacije o t.i. vstopnih pogojih za opravljanje dejavnosti oziroma poklicev. Za vstopni pogoj štejemo pogoje, ki jih mora posameznik oz. poslovni subjekt izpolniti pred vstopom na trg oz. pred začetkom opravljanja dejavnosti/poklica (npr. podjetje, ki želi opravljati prevozniško dejavnost mora pred vstopom na trg pridobiti licenco, nepremičninski posrednik, ki želi na trgu nastopati s tem nazivom mora pridobiti licenco, izkaznico in biti vpisan v register nepremičninskih posrednikov,…).

Trenutno imamo na portalu e-VEM objavljen seznam:
•    486 popisanih dejavnosti,
•    459 popisanih poklicev ali strokovnih kadrov,
•    464 dovoljenj, ki so vezani na posamezno dejavnost / poklic.

Seznam in informacije o pogojih za opravljanje posamezne dejavnosti / poklic so dostopne na povezavi: Dovoljenja in pogoji

Za pripravo teh vsebin in objavo na spletnem mestu smo pregledali in analizirali:
•    preko 820 zakonov in podzakonskih aktov, vključno s predpisi pristojnih zbornic,  agencij, organov v sestavi in drugih pristojnih organov.

Oblikovali in pripravili smo:
•    preko 7000 spletnih strani.

Vse zgoraj naštete informacije so dostopne tudi na portalu EUGO Slovenia.

Elektronska podpora za pridobivanje različnih dovoljenj za dejavnosti in poklice

Drugi steber projekta EKT predstavljajo aktivnosti in naloge katerih cilj je vzpostaviti podlage in informacijske rešitve za vzpostavitev elektronske podpore postopkom različnih dovoljenj na področju reguliranih dejavnosti/poklicev.

MJU želi s projektom EKT vzpostaviti skupne smernice za razvoj informacijskih sistemov, ki bodo ostalim državnim organom ponudili osnovo za pripravo nadaljnjega dela in razvoja na področju računalništva in informatike.

V okviru projekta EKT smo na področju informacijskih rešitev za vzpostavitev elektronske podpore dovoljenjem razvili: referenčno arhitekturo, vzorčno aplikacijo, rešitev e-dokumenti, ki je med ključnimi gradniki za različna področja javne uprave in prepoznavnost pri čezmejni izmenjavi dokumentov, storitev SI-CAS, ki bom omogočala, da se bodo lahko domači in tuji uporabniki identificirali z e-identitetami različnih nivojev zaupanja, storitev SI-CeS, ki omogoča centralno e-podpisovanje v aplikacijah različnih storitev javne uprave, tako za slovenske uporabnike e-storitev javne uprave, kot tudi za tujce, ki želijo na daljavo opravljati e-storitve v Sloveniji, rešitev za e-Vročanje SI CeV 2.0, ki predvideva enoten sistem za varno elektronsko vročanje različnih dokumentov in druge.

Produkcija navedenih rešitev in vzpostavitev prvih elektronskih postopkov za pridobitev dovoljenj za začetek opravljanja dejavnosti / poklicev,  je predvidena v prvem četrtletju leta 2016.
 
S tem pa razvoj na tem področju še ni zaključen. Aktivnosti za nadaljnji razvoj vsebin in storitev za poslovne subjekte so že v polnem teku. Z vizijo in ciljem učinkovite javne uprave in države kot servis poslovnim subjektom in državljanom, bomo sledili tudi naprej.

S pomočjo sredstev iz evropske perspektive 2015 – 2020 bomo razvoj usmerjali v širitev celovitih storitev za poslovne subjekte, ki bo prepoznana kot projekt Enotna poslovna točka (EPT).

S celostnimi, ažurnimi in jasno predstavljenimi vsebinami in postopki bo Enotna poslovna točka dvignila zaupanje uporabnikov do državnih spletnih storitev, znotraj posameznih institucij pa dvignila preglednost, medsebojno izmenjavo podatkov in posledično učinkovitost javne uprave.


Gradiva: - Poročilo o napredku na projektu EKT v letih 2013 in 2014 - Poročilo o napredku na prenovi zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev v letu 2013 (april 2014) - Poročilo o stanju realizacije ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev (december 2013)