Oddajte pobudo

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvajanju nalog in realizaciji ciljev na področju priprave boljših predpisov za leto 2011

Akcijski program za znižanje administrativnih bremen je do realizacije tretje faze potekal skladno s predvidenim načrtom. V prvi fazi je bilo treba pregledati zakonodajo posameznega področja, v drugi fazi so se izmerili stroški oziroma so se ocenila bremena v skladu z enotno metodologijo, v tretji fazi so resorji podali predloge ukrepov za poenostavitev zakonodaje in znižanje bremen za 25%.

 
Resorji so predlagali 298 ukrepov za zmanjšanje ugotovljenih administrativnih bremen, od tega sta bila 102 ukrepa že realizirana, preostalih 196 pa še čaka na realizacijo. Izvedba akcijskega načrta se je bistveno upočasnila v četrti fazi saj so bili nekateri zakoni s področja delovno pravne zakonodaje zavrnjeni na referendumih, prav tako pa se je v drugi polovici leta 2011 skoraj popolnoma ustavilo sprejemanje zakonov, ki bi jih bilo potrebno spremeniti za realizacijo četrte faze akcijskega programa. Zaradi omenjenega bo potrebno podaljšati rok za izvedbo četrte in pete faze. V peti fazi bo treba izvesti evalvacijo oziroma izmeriti učinke na podlagi enotne metodologije. Predviden končni rok za realizacijo cilja minus 25 % je maj 2013.


V okviru druge faze programa, je bilo na podlagi enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov pregledanih 3.529 predpisov in ocenjenih 1,5 milijarde EUR administrativnih bremen. Analize kažejo, da bo potrebno pri razbremenitvah večji poudarek nameniti področju okolja in prostora, delovno pravni zakonodaji, koheziji (črpanje evropskih sredstev), področju financ (vključno z davki in trošarinami), področju gospodarstva (vključno s statusno pravnimi zadevami in poslovnimi oziroma finančnimi poročili) ter področju davkov in drugih dajatev. Rok za realizacijo cilja na področju delovno pravne zakonodaje je že potekel v letu 2010, ker pa je večina predpisov že v pripravi ali v zakonodajni proceduri, se rok za realizacijo podaljšuje in sicer do konca leta 2012. Celotno poročilo s prilogami (priloga 1, 2, 3) je dosegljivo tudi na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.