Oddajte pobudo
Stop birokraciji!

 


 

Vlada Republike Slovenije je 3. 10. 2013 sprejela ENOTNI DOKUMENT za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih. ENOTNA ZBIRKA UKREPOV predstavlja konkretizirane ukrepe, zaveze, predloge rešitev, nosilce ter roke realizacije. Prvič so poenoteni ukrepi iz več strateških dokumentov, ki so smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav tako je poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se bo Vladi RS posredovalo poročila o realizaciji tri krat letno. Vlada RS je ob sprejemu enotnega dokumenta ustanovila tudi stalno medresorsko delovno skupino za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, ki jo bosta vodila minister za notranje zadeve in minister pristojen za gospodarstvo – cilj je DEJANSKO POSPEŠENO IN USKLAJENO PRISTOPITI K REALIZACIJI IN ZATO NUJNO VZPOSTAVITI DOBRO TEAMSKO POVEZANOST IN DELOVANJE VSEH MINISTROV.
Potrebno je poudariti, da ob doseganju zasledovanega cilja razbremenitev gospodarstva in državljanov v višini 362 mio EUR na leto v celotnem petletnem obdobju (kar predstavlja skupaj prihranek v višini 1,8 mrd EUR) izvajanja Akcijskega programa in v primerjavi z vloženimi sredstvi v realizacijo programa, lahko povzamemo, da se na vsak vložen evro v izvedbo Akcijskega programa, prihrani za gospodarstvo in državljane 1200 EUR v smislu razbremenitve le teh deležnikov.
Izvajanje aktivnosti znotraj programa je potekalo v skladu s fazami določenimi v programu. Zaključena je zadnja V. faza, v kateri so se izvedle evalvacije realiziranih ukrepov, s čimer se je ugotovila učinkovitost sprememb. Prenovljeni akcijski program ukrepov za odpravo administrativnih ovir je še vedno usmerjen v tako imenovano "kurativo", zelo pomembno pa je tudi področje preventive. Skozi proces sprejemanja predpisov je potrebno izvajati oceno učinkov, iskati najboljše rešitve in komunicirati z javnostmi in ključnimi deležniki. Največji poudarek je namenjen procesu razbremenjevanja na področju okolja in prostora, širšem delovno pravnem področju, koheziji (črpanje evropskih sredstev), področju financ (davki in trošarine ter druge dajatve) in področju gospodarstva (statusno pravne zadeve in poslovna oziroma finančna poročila). Ministrstvo za javno upraco vodi, koordinira in usklajuje izvajanje akcijskega programa ter skrbi, da bodo posebni agenti na posameznih ministrstvih izvajali ukrepe iz akcijskega programa v skladu s sprejetimi sklepi.

Usmeritve na evropski ravni za odpravo birokracije.

Tudi na evropski ravni potekajo aktivnosti v smeri odprave administrativnih ovir, ki zagotavljajo pogoje za učinkovito delovanje notranjega trga in orodje, ki vodi k doseganju srednjeročnih in dolgoročnih ciljev lizbonske strategije. Komisija je v ta namen pripravila program zmanjšanja administrativnih bremen za 25% do 2012. Splošni cilj zmanjšanja obremenitev za 25% je skupni cilj, ki ga je možno doseči samo na podlagi deljene odgovornosti in skupnega prizadevanja držav članic in evropskih institucij. Za namen izvajanja akcijskega programa so bili na evropski ravni pripravljeni in sprejeti ukrepi poenostavitev, ki izhajajo iz prioritetnih področij.

S tem programom ni zavezana samo Komisija pač pa tudi vse države članice, saj administrativne ovire izhajajo tudi iz nacionalnih zakonodaj. Komisija tako poleg naporov za zmanjšanje administrativnih ovir v evropski zakonodaji spremlja in spodbuja tudi merjenje administrativnih stroškov ter odpravo administrativnih ovir v vseh državah članicah (http://ec.europa.eu/index_sl.htm)
    
Več o Akcijskem programu Evropske komisije si lahko preberete na:
Slika: Časovni pregled aktivnosti v sklopu izvajanja Akcijskega programa za zmanjševanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 na EU ravni