Oddajte pobudo

Umik dejavnosti "Lokalno vodenje"

Področje: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MGRT
  • 03. 02. 2015Pobuda objavljena
  • 03. 02. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 05. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.

S 1.1.2015 je država s seznama osebnih dopolnilnih del umaknila dejavnost "lokalnega vodenja". Dokončno se ta dejavnost umakne z 30.6.2015. S tem je tako vodnike, ki ne prejemamo zadostnih dohodkov, da bi odprli s.p. spravila v neroden položaj. V tem trenutku nimamo ustreznega odgovora kako bomo po tem datumu plačevale lokalne vodnike, ki nimajo s.p., niti niso študentje. Ali bomo morali za vsako vodenje posebej pisati podjemno pogodbo? Ne samo, da se s tem izgublja enostavnost postopka najema vodnika, pač pa tudi bistveno podraži delo vodnika. Saj je obdavčitev po podjemni pogodbi bistveno višja, kot je bila preko osebnega dopolnilnega dela. Če je ena od prioritet naše države tudi razvoj turizma, je to, da se lokalno vodenje umika iz osebnega dopolnilnega dela korak nazaj. Zato v imenu turističnih agencij in lokalnih vodnikov, ki imajo registrirano turistično vodenje, kot osebno dopolnilno delo, dajem pobudo, da se lokalno turistično vodenje vrne na sezan osebnega dopolnilnega dela in s tem razbremeni slovenski turizem.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Maj 2019:

Krog del, ki se lahko opravljajo preko ODD je omejen. ZPDZC-1 v prvem odstavku 12. člena določa, da se za ODD šteje tudi, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so ta dela določena v podzakonskem aktu iz 16. člena tega zakona (točka A priloge 1 Pravilnika).

Po sedaj veljavni zakonodaji lokalno vodenje ne sodi med dela, ki jih je dopustno opravljati kot ODD.

MDDSZ zbira predloge oziroma pobude, ki jih prejme v zvezi širitvijo seznama del, ki se lahko opravljajo preko ODD in bo v primeru morebitnih sprememb navedene zakonodaje razmislilo in preučilo možnosti za izvedbo le-teh, in sicer tako že zbranih oziroma podanih, kot tudi tistih, ki jih bo prejelo v okviru javne razprave.

Na splošno bi glede podlage za opravljanje dela želeli dodati da mora za zakonito opravljanje dela obstajati pravna podlaga na podlagi katere se takšno delo lahko tudi opravlja. Poleg pogodb o zaposlitvi se kot pravne podlage za opravljanje različnih oblik dela uporabljajo avtorska in podjemna pogodba, pogodba o poslovodenju, osebno dopolnilno delo, študentska napotnica, začasno in občasno delo upokojencev, pripravništvo, s.p. in ostale pravno urejene oblike. Pri izbiri pravne podlage za delo oziroma izvajanje dejavnosti je potrebno upoštevati naravo dela oziroma dejavnosti. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi (specifične) pogoje za opravljanje določenega dela oziroma dejavnosti.

Odziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2015)

Tovrstne pobude prihajajo tudi od drugod, zato smo (v DTI) pripravili dopis MDDSZEM, da prouči možnost, da se Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14) dopolni tako, da bo lokalno turistično vodenje spet mogoče opravljati kot osebno dopolnilno delo.

Odziv Ministrstva za delo, družino, socilane zadeve in enake možnosti

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo dne 3.2.2015 prejeli vašo pobudo v zvezi novo ureditvijo osebnega dopolnilnega dela (ODD), kot ga določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljnjem besedilu: ZPDZC-1) in Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14: v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). ZPDZC-1 se je začel uporabljati 18.8.2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela-tase uporabljajood 1.1.2015 dalje.

ZPDZC-1 in Pravilnik delita dela, ki se lahko opravljajo kot ODD, na dve osnovni skupini (odvisno od vrste dela in od tega, kdo ima obveznost nakupa vrednotnice), Pravilnik pa v okviru teh dveh skupin natančno določa vrste del, ki se znotraj posamezne skupine lahko opravljajo kot ODD. V prvo skupino, v okviru katere ima obveznost nakupa vrednotnic naročnik storitve in se dela ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, sodijo tista dela, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Ta dela so našteta v prilogi 1 Pravilnika pod točko A. V drugo skupino, v okviru katere ima obveznost nakupa vrednotnic izvajalec storitve in se dela lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, pa sodijo dela, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, in jih prodaja ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča. Ta dela so našteta v prilogi 1 Pravilnika pod točko B.

V skladu z ZPDZC-1 bi torej občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način lahko sodila le v prvo skupino v okvir "drugih manjših del". Glede na to, da je bil dogovor med socialnimi partnerji ob usklajevanju zakona, da se ta dela lahko opravljajo le za fizične osebe, občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način pa so se v pretežnem delu opravljali za pravne osebe, ta vrsta dela na seznam del, ki se lahko opravljajo kot ODD, ni bila vključena.

Ob tem pojasnjujemo, da Pravilnik določa prehodno obdobje za osebe, ki že imajo priglašeno osebno dopolnilno delo, in sicer je v 9. členu določeno, da osebe, ki so imele na dan uveljavitve pravilnika priglašeno osebno dopolnilno delo na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 - uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A) in Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02 in 32/14 - ZPDZC-1), in ki se morajo na podlagi ZPDZC-1 ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela v šestih mesecih od dneva uveljavitve pravilnika, lahko v tem času opravljajo osebno dopolnilno delo pod pogoji in na način, ki so se uporabljali do 31. decembra 2014. Te osebe bodo torej lahko ODD opravljale še največ do 30. junija 2015 pod pogoji in na način, kot so ga opravljale do 31. decembra 2014.

To pomeni, da osebam, ki so imele priglašeno ODD na dan 31. decembra 2014, še največ šest mesecev med drugim ni potrebno pridobiti vrednotnic, lahko delajo za pravne osebe in opravljajo vrste del na podlagi seznama v prej veljavnem Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del. Dokler ti posamezniki ne priglasijo ODD v skladu z ZPDZC-1 in Pravilnikom, zanje velja limit prihodkov in roki za poročanje o doseženih prihodkih po prej veljavnih predpisih (letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta; o doseženih prihodkih poročajo do 10. dne v mesecu po preteku vsakega trimesečja).

V zvezi z vašo konkretno pobudo lahko torej ugotovimo, da v tem trenutku zakonodaja občasnega lokalnega vodenja skupin in posameznikov v okviru ODD ne dopušča. Opravljanje tega dela je mogoče na osnovi drugih pravnih podlag, odvisno od statusa osebe, ki bi tovrstno delo opravljala in od načina opravljanja tovrstnega dela (registracija dejavnosti, sklenitev pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev, podjemna pogodba, pogodba o zaposlitvi, študentska napotnica,...). Poudarjamo pa, da bomo pristojni organi v prihodnje, upoštevajoč izkušnje in potrebe v praksi, ponovno preučili seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, in ga po potrebi dopolnili.

Sicer pa so na spletni strani MDDSZ objavljeni predpisi s področja preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Poleg tega so na spletni strani objavljena tudi podrobnejša pojasnila o navedenem področju, tudi glede osebnega dopolnilnega dela, ter pogosta vprašanja in odgovori, zato vas vabimo, da se poslužujete dostopnih informacij na spletu.