Oddajte pobudo

Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi:
  • 20. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 20. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 05. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,
predlagam naj delavci GURS odgovarjajo za svoje delo, na katerem jamčijo s podpisom, pa ta podpis zaenkrat nič ne velja. Predlagam, naj se na vidno mesto javnih služb napišejo napotki kako naj državljan ravna, če meni da je delovanje organa nekorektno. (pritožbeni organ naj bo objavljen na vidno mesto, pritožba se lahko tudi zaračunava)
Državljani smo pri obilici birokracije dostikrat izgubljeni, pošiljajo nas od vrat do vrat in nazadnje k odvetniku. Vse to je povezano z velikimi stroški na vseh straneh.
V zadnjem času se precej srečujem z delovanjem oz. nedelovanjem GURS. Sosed posega v naše zemljišče, pa ne gre za par cm temveč konkretno za ca.200 kvadratov funkcionalne površine ob domači zgradbi. Sosed poskuša legalizirati že 3. na črno zgrajeno stavbo v 30 letih (konkretna stavba je zgrajena že 20 let). V preteklosti smo iz tega naslova že izgubili nekaj zemlje. Sedaj pa sumim, da gre za premik celega Katastra. Inšpekcija ne ukrepa, na GURS nimajo občutka da je kaj narobe. Parcelo imamo kar nekajkrat izmerjeno, tudi pri zadnjem posegu sem dala narediti geodetski načrt, da sem se prepričala, da stari papirji veljajo. Problem nastane, ker pri pristojni enoti GURS ne upoštevajo naših papirjev, temveč samo vloženi IDPOS oz. prelagajo odgovornost na vpletenega geometra. Pritožite se na inženirsko zbornico, poiščite sodnega izvedenca naj napiše mnenje, v vsakem primeru bo o tem odločalo sodišče... Napake ne vidijo (ne smejo videti, ker za to niso pristojni?)

Odgovor pristojnega organa

Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb so predpisani z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07- Odločba US in 106/10-Zdoh-2H).

Celoten postopek spreminjanja podatkov v nepremičninskih evidencah je razdeljen na izvedbo geodetske storitve, ki jo izvede  geodetsko podjetje (oz. v primeru sprememb podatkov katastra stavb lahko tudi projektivno podjetje) in na upravni postopek evidentiranja, ki ga izvede Geodetska uprava.

Skladno s tem je opredeljena tudi odgovornost subjektov, ki izvajajo posamezne storitve in postopke. Za izvedbo geodetske storitve, ki vključuje izvedbo geodetske meritve in izdelave elaborata geodetske storitve, je odgovoren odgovorni geodet oz. odgovorni projektant. Področje pristojnosti in odgovornosti za izvajanje geodetskih storitev podrobneje ureja Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10).

Geodetska uprava na osnovi zahteve stranke, ki ji je priložen elaborat geodetske storitve, izvede predpisan upravni postopek evidentiranja sprememb podatkov na osnovi elaborata in s soglasjem vseh strank, ki sodelujejo v postopku. V kolikor soglasje ni izkazano že v elaboratu, uslužbenci Geodetske uprave poskušajo doseči soglasje strank v upravnem postopku z izvedbo ustne obravnave. Doseženo soglasje strank mora biti v okviru natančnosti in zanesljivosti podatkov iz evidence zemljiškega katastra (podatki o predhodnih meritvah iz arhiva) in iz elaborata geodetske storitve, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje in potrdil odgovorni geodet. V kolikor soglasje v teh okvirih ni doseženo, se skladno s določili Zakona o evidentiranju nepremičnin pristojnosti in odgovornosti Geodetske uprave zaključijo. Stranke imajo možnost da sporne zadeve uredijo preko sodne poti.

V vseh fazah postopka lahko stranke že danes podajo pripombe, ugovore, pritožbe (odvisno od tega v kateri fazi je postopek oz. kakšen akt je strankam izdan) in uslužbenci Geodetske uprave na vse te pripombe, ugovore, pritožbe skladno z veljavno zakonodajo upoštevajo oz. usmerijo stranke v nadaljnje postopke, če so le ti izven njihove zakonske pristojnosti.

 

Pripravil:

Franc Ravnihar, Geodetska uprava Republike Slovenije