Oddajte pobudo

Zaračunavanje obrazca s strani EKO sklada

Področje: Okolje in prostor
  • 19. 01. 2012Pobuda objavljena
  • 19. 01. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 29. 10. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani!

Kot državljanki mi je povsem nerazumljivo zakaj nam Eko sklad na podlagi nekakšnega njihovega internega Tarifnega pravilnika, zaračunava podjetnikom 60 evrov za obrazec za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo. V dobi zelo razvite informacijske tehnologije (tudi v Sloveniji) nam država preko svojega podjetja zaračunava nekaj kar bi moralo biti dosegljivo vsem brezplačno.

Na splošno je cel tarifni pravilnik Eko sklada samo rubljenje denarja in ga je potrebno ukiniti. Predvsem pa je preveč birokratskih zahtev pri dodeljevanju kreditov in subvencij, ki jih podeljuje Eko sklad. Ob že tako prevelikih zahtevah po dokazovanju uradniki pretiravajo v nezaupanju dostavljenih dokumentov. Izvajalec ti izda original račun in na računu piše, da je storitev izvedena in plačana, zakaj se temu ne zaupa? Zakaj je potrebno še dodatno dopolnjevati vloge oziroma prinašati še posebna potrdila o plačilu izvajalcu? Zakaj se ne zaupa izjavi izvajalca, da je storitev dejansko opravljena in je potrebno prinašati še slike fasad, streh, kurilnic in podobno?

Glede na to, da je namen Eko sklada spodbujanje in razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči, svoje poslanstvo z zastavljanjem birokratskih ovir nikakor ne opravlja in je način delovanja potrebno nujno prevetriti in ga približati nam, uporabnikom.

Odgovor pristojnega organa

V pobudi anonimna državljanka navaja, da je nerazumljivo, zakaj Eko sklad na podlagi svojega tarifnega pravilnika obračunava podjetnikom 60 evrov za obrazec za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo. Meni, da naj bi to bilo v dobi razvite informacijske tehnologije tudi v Sloveniji brezplačno. Predlaga, da naj se navedeni tarifni pravilnik ukine in da ima Eko sklad preveč birokratskih zahtev pri dodeljevanju kreditov in subvencij. Uradniki sklada naj bi pretiravali v nezaupanju do dostavljenih dokumentov. Morali bi zaupati navedbi izvajalca na originalnem računu, da je storitev izvedena in plačana, ne pa, da za to zahtevajo potrdilo o plačilu in fotografije obnovljenih streh, fasad, kurilnic in podobno. Namen Eko sklada je spodbujanje in razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev in drugih spodbud za okoljske naložbe, ne pa z zastavljanjem birokratskih ovir, zato naj bi bilo potrebno način delovanja prevetriti in ga približati uporabnikom.

Zaprosili smo za stališče Eko sklad v zvezi s to pobudo, ki je podano v nadaljevanju:

»Delovanje Eko sklada je urejeno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09) in Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter aktom o ustanovitvi sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in 1/12), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Zakon o varstvu okolja v tretjem odstavku 145. člena določa, da se višina nadomestil za storitve sklada določi s tarifnim pravilnikom, ki ga sprejme uprava sklada s soglasjem nadzornega sveta sklada. S tem je podana podlaga, da sklad na podlagi veljavno predpisane tarife dobi povrnjene stroške za opravljanje posameznih storitev.

Tarifni pravilnik praviloma določa višino nadomestil za pripravo zahtevnejše dokumentacije za prijavo, za sklenitev pogodbe o dodelitvi kredita in tudi povračilo stroškov drugih s strani sklada pooblaščenih izvajalcev storitev, na primer strošek vodenja kredita pri banki in zavarovanje vračila kredita pri zavarovalnici. Eko sklad praviloma vsako leto pooblasti banko za storitve vodenja kreditov pravnih oseb in zasebnikov, v zvezi s krediti občanov pa tudi za sklepanje kreditnih pogodb in zavarovanje vračil kreditov pri pooblaščeni zavarovalnici. Pooblaščeni izvajalci so vedno izbrani kot najugodnejši ponudniki v skladu s predpisi o javnem naročanju.  

Glede nadomestila za "obrazec za pridobitev kredita podjetnika", ki ga je Eko sklad obračunaval do konca marca 2012, je bilo več razlogov. Plačilo nadomestila je namreč imelo namen zmanjšati število špekulativnih vlog in s tem povečevalo stopnjo resnosti vlog za kredit. Hkrati je to pomenilo boljše možnosti za vse resne kandidate, ki se želijo potegovati za kreditna sredstva sklada, kajti prednost ima popolna vloga, ki je prej poslana skladu. Pri tem je treba pojasniti, da ne gre za enostaven obrazec. Za potrebe vsakega javnega poziva Eko sklad pripravi novo dokumentacijo za prijavo, ki mora biti obsežna, kajti sklad mora po zakonu in podzakonskih aktih, ki ga zavezujejo, preveriti naložbo v varstvo okolja tako vsebinsko in tehnično, kot tudi finančno sposobnost kandidata, ki mora za pridobitev kredita ponuditi ustrezno zavarovanje in izkazati ustrezno boniteto. Pri ocenjevanju kreditne sposobnosti mora na primer sklad smiselno uporabiti predpise Banke Slovenije, ki veljajo za banke. Poleg tega mora sklad upravljati namensko premoženje tako, da ohranja njegovo vrednost.

Ne glede na navedeno je Eko sklad s spremembami Tarifnega pravilnika Eko sklada, objavljenimi v Uradnem listu št. 24/12, ukinil obveznost plačila omenjenega nadomestila. Poglavitni namen nadomestila, to je resnost vloge kandidata za kredit, bo zagotovljen na drug način, in sicer z uvedbo obvezne spletne prijave in navedbe osnovnih podatkov o naložbi varstva okolja, za katero vlagatelj zaproša za kredit.

V  zvezi z navedbami pobude, da so uradniki sklada pretirano nezaupljivi do dostavljenih dokumentov, ki se nanašajo na izvedbo naložb občanov v stanovanjske stavbe, pa Eko sklad na podlagi treh let izvajanja postopkov dodeljevanja subvencij ugotavlja, da so preverjanja dokumentacije in zahteve za predložitev dokazil o izvedbi in plačilu naložb nujne. Tako investitorji kot izvajalci velikokrat sporočijo napačne podatke in predložijo neverodostojne listine, to pa lahko ugotovimo le na podlagi ustreznih dokazil. Občani se premalo zavedajo pomena javnih sredstev, kar pričujoče nepovratne finančne spodbude vsekakor so. Tu ne gre za razdeljevanje sredstev, temveč dodeljevanje, pri katerem mora Eko sklad slediti osnovnim načelom porabe javnih sredstev: preglednost, gospodarnost in enakopravnost. Zaposleni na Eko skladu, ki obdelujejo vloge v skladu z zakonom o varstvu okolja in zakonom o splošnem upravnem postopku in pripravljajo odločitve, vloge presojajo zgolj na podlagi objektivnih dejstev in je vsakršno subjektivno odločanje popolnoma nedopustno. Za dodelitev finančnih spodbud iz javnih sredstev, ki jih sklad dodeljuje na podlagi objavljenih javnih pozivov, morajo biti izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Izpolnjevanja teh pogojev ni mogoče preveriti drugače, kot z verodostojnimi dokazili.«