Oddajte pobudo

Poenostavitev prijave pri srečelovih na javnih prireditvah

Področje: Finance
Pristojni organi: MF, MNZ
  • 09. 05. 2018Pobuda objavljena
  • 09. 05. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 18. 05. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni,

predlagam ustrezno spremembo 20. člena Zakona o igrah na srečo, ki določa, da za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno dovoljenje, če skupna vrednost srečk ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo. Je pa kljub temu potrebno, da prireditelj upravni organ, pristojen za notranje zadeve, obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred prireditvijo. Predlagam, da se drugi odstavek 20. člena ob naslednji spremembi zakona črta saj v tem delu predstavlja zgolj nepotrebno administrativno opravilo, pri čemer si ne morem predstavljati kaj s tem obvestilom počnejo na upravni enoti oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve.

Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Ministrstvo se pridružuje predlogu. Že na ministrstvu je bil namreč pripravljen predlog za spremembo 20. člena Zakona o igrah na srečo zaradi uskladitve z zakonom, ki ureja javna zbiranja. Za sprejem obvestila o organizaciji tombole oziroma srečelova je bil določen nadzorni organ (Finančna uprava RS), ki je pristojen za področje iger na srečo, in ne več upravni organ, pristojen za notranje zadeve, kar bo ustrezno upoštevano pri naslednji spremembi zakona.

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Ministrstvo za notranje zadeve se s pobudo za spremembo drugega odstavka 20. člena Zakona o igrah na srečo delno strinja, saj je že v letu 2015 v okviru medresorskega usklajevanja Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo predlagalo, da se ustrezno spremeni drugi odstavek 20. člena. Določba 20. člena veljavnega Zakona o igrah na srečo namreč določa, da za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno dovoljenje iz 16. člena tega zakona, če skupna vrednost srečk ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance, in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo. Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora upravni organ, pristojen za notranje zadeve, obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred prireditvijo. Predlagali smo, da bi moral prireditelj iger na srečo o tem obvestiti pristojni organ za finance (npr. nadzorni organ - FURS).

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih mora organizator prireditve za izvedbo le-te pridobiti dovoljenje upravne enote le v primerih, določenih v 13. členu Zakona o javnih zbiranjih ali če poseben zakon tako določa (npr. Zakon o varstvu pred utopitvami), v vseh ostalih primerih pa mora organizator javno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji. To pomeni, da v določenih primerih upravna enota ni obveščena o organizaciji prireditve in ni potrebe, da jo prireditelj obvešča o prireditvi tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja. Prav tako je obveščanje upravne enote o prireditvi igre na srečo nepotrebno, saj upravna enota ni nadzorni organ nad prirejanjem iger na srečo in je takšno obvestilo brezpredmetno.
Glede na navedeno lahko pritrdimo tudi odzivu Ministrstva za finance na omenjeno pobudo.