Oddajte pobudo

Digitalno potrdilo na osebnem dokumentu

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 08. 12. 2017Pobuda objavljena
  • 08. 12. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 01. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Da bi imeli na osebnem dokumentu že kvalificirano digitalno potrdilo.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Ker vprašanje omenja kvalificirano digitalno potrdilo in ker EU Uredba eIDAS, ki slednje ureja, ureja zgolj izdajo kvalificiranega potrdila za elektronske podpise, kvalificiranega potrdila za elektronske žige in kvalificiranega potrdila za avtentikacijo spletišč razumemo, da se vprašanje, zaradi navezave na osebni dokument, nanaša na kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Le tega naj bi bilo mogoče shraniti/imeti na osebnem dokumentu. Ker pa je slednje možno le v kontekstu osebnega dokumenta, ki omogoča shranjevanje elektronskih podatkov, česar trenutno v Republiki Sloveniji nimamo, razumemo vprašanje v smeri izdaje elektronskega osebnega dokumenta na pametni kartici, ki bi hkrati in poleg podatkov za identifikacijo, vključeval tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

V zgornjem kontekstu pojasnjujemo, da se je dne 1. 7. 2016 pričela uporabljati Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L  št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73; v nadaljevanju: Uredba eIDAS). Uredba eIDAS se uporablja za področje elektronske identifikacije za čezmejne transakcije ter za področje storitev zaupanja ponudnikov s sedežem v Evropski uniji. Zaradi neposredne uporabe evropske uredbe, so z uveljavitvijo Uredbe eIDAS določila Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14), ki se nanašajo na elektronski podpis, postala obsoletna.

Ministrstvo za javno upravo zato pripravlja nov zakon, ki bi sistemsko uredil tudi izdajanje sredstev elektronske identifikacije. V tem okviru smo identificirali različne scenarije ureditve izdajanja dokumentov elektronske identifikacije od katerih eden izmed njih temelji na izdaji osebnega elektronskega dokumenta na pametni kartici, ki bi ga dobil vsak državljan Republike Slovenije. V okviru preverjanja omenjenih konceptov smo konec novembra 2017 izvedli tudi javni posvet, ki je načelno ta koncept podprl, zato bo ministrstvo nadaljevalo z aktivnostmi priprave tega koncepta v novem zakonu. V luči te priprave načelno podpiramo tudi koncept, kjer bi na omenjen osebni elektronski dokument  - pametno kartico omogočili tudi zapis kvalificiranega potrdila za elektronski podpis (namenjenega za elektronsko podpisovanje), s čimer bi na tak način omogočal uporabo pametne kartice (medija) tako za elektronsko izkazovanje istovetnosti osebe - imetnika (identifikacijo), kot tudi elektronsko podpisovanje imetnika. Glede na to, da je izdajanje kvalificiranih potrdil za elektronski podpis ena izmed storitev zaupanja, ki skladno z evropsko regulativo o storitvah na notranjem trgu predstavlja tržno dejavnost, ki jo lahko izvaja katerikoli ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja v EU, je ključno pri tovrstni rešitvi dovoliti zapis kateregakoli kvalificiranega potrdila za elektronski podpis kateregakoli ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja v EU na pametno kartico. Pri tem je ključno vprašanje ali oziroma kako se to lahko izvede glede na tehnične in pravne zahteve Uredbe eIDAS. Glede na to, da je za tako rešitev potrebno preveriti tehnične omejitve in zmožnosti tehnoloških rešitev ter skladnost z omenjeno evropsko regulativo, bomo z vsemi potrebnimi aktivnostmi v tej smeri nadaljevali tudi v letu 2018.