Oddajte pobudo

Podaljševanje vozniškega dovoljenja

Področje: Promet
Pristojni organi: MJU, MzI
  • 18. 12. 2017Pobuda objavljena
  • 18. 12. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 02. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Pogrešam podaljševanje vozniškega dovoljenja preko spletne strani euprava.si.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Spletno podaljševanje vozniškega dovoljenja ni možno iz naslednjih razlogov:

1. Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12, 4/13, 7/14, 32/16 in 85/16; pravilnik), izdan na podlagi 24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih, v 3. členu določa, da se vloga za izdajo vozniškega dovoljenja vloži neposredno pri upravni enoti. Oseba mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi ter vlogo podpisati pred uradno osebo upravne enote v prostor, ki je namenjen podpisu.

Uradna oseba upravne enote mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja, ugotoviti istovetnost osebe ter s posebno programsko opremo zajeti podpis in fotografijo ali prevzeti fotografijo iz elektronskega odložišča fotografij na podlagi referenčne številke (7. člen pravilnika).

2. Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
- veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe za vožnjo motornega vozila (za izdajo vozniškega dovoljenja in za podaljšanje vozniškega dovoljenja, če je predložitev zdravniškega spričevala pogoj za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja),
- potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči,
- spričevalo o temeljnih kvalifikacijah (v primerih, ko je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz drugega, četrtega, petega ali šestega odstavka 61. člena ZVoz-1),
- potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov (v primerih, ko je podana vloga za podaljšanje vozniškega dovoljenja voznika začetnika),
- dokazilo o zaposlitvi v slovenski vojski (v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz tretjega ali sedmega odstavka 61. člena ZVoz-1),
- potrdilo pooblaščene organizacije o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki (v primerih, ko je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F).

Tehnično tehnološke možnosti in ustrezne elektronske povezave za predložitev navedenih dokazil še niso vzpostavljene.

3. Oseba mora k vlogi priložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, pri čemer mora fotografija kazati pravo podobo osebe in ne sme biti retuširana (brez prisotnosti osebe ni možno ugotoviti ali fotografija kaže pravo podobo osebe). Skladno z določbo 65. člena ZVoz-1 mora imetnik vozniškega dovoljenja zamenjati veljavno vozniško dovoljenje, če fotografija na vozniškem dovoljenju ne kaže več njegove prave podobe.

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Z Ministrstvom za infrastrukturo bomo raziskali možnosti glede (tehnične) izpeljave predlagane rešitve.