Oddajte pobudo

Sporočanje odsotnosti na ZRSZ preko sodobnih telekomunikacijskih poti

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 24. 03. 2016Pobuda objavljena
  • 24. 03. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 11. 04. 2016Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Kljub temu, da je pod rešenimi pobudami (http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/, XIII., delovno pravno področje) v dokumentu Real.ukrepi_DP_2013.doc za delovnopravno področje pod zap. štev. 1 - Sporočanje odsotnosti preko sodobnih telekomunikacijskih poti opredeljeno, da se v zaposlitvenem načrtu dogovori način sprejema vabil, napotnic, obvestil in drugih dokumentov z namenom izdelave zaposlitvenega načrta, povabil na izvedbo storitev ali vključitev v ukrep APZ in način posredovanja zahtevanih odgovorov, predlogov in sporočil zavodu ali koncesionarju na najmanj enega od naštetih načinov:

– po pošti, na naslovu prebivališča,

– po e-pošti,

– po telefonu s SMS ali MMS sporočili,

– preko enotnega informacijskega prostora iskalca zaposlitve ali

– preko klicnega centra zavoda oziroma koncesionarja, sem dne 07.03.2016 po elektronski pošti obvestil svetovalko v ZRSZ Maribor o načrtovani odsotnosti brezposelne osebe v času med 11. 3 - 23. 3. 2016. Še isti dan sem prejel odgovor po epošti "Spoštovani. V kolikor želite v navedenem času v celoti oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve, je potrebno to predhodno osebno podpisati v zaposlitvenem načrtu."

Ne vem zakaj moram spet zgolj zaradi podpisa čakati v vrsti v prostorih zavoda, če je organ že pravočasno, vsebinsko obveščen o tem.

Zakaj mi pisno ne povedo dan in uro kdaj moram biti tam zgolj zaradi zahtevanega podpisa, kar traja nekaj sekund (Zaposlitveni načrt pa s tem v ničemer ni spremenjen).

Ali to pomeni, da ta ukrep ni realiziran?

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Zavoda za zaposlovanja Republike Slovenije:

Na podlagi zapisanega ne moremo natančneje odgovoriti, ker ne poznamo vseh okoliščin, oz. kako in kdaj sta se v konkretnem primeru brezposelna oseba in svetovalec Zavoda dogovarjala glede sporočanja odsotnosti, lahko damo samo splošen odgovor.

Zavod z brezposelnimi osebami posluje večkanalno in dnevno poteka komunikacija po telefonu, SMS in elektronski pošti.

Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15) v 44. členu določa opravičljive razloge za opustitev iskanja zaposlitve, način in trajanje dogovora o tem. Brez predhodnega dogovora v zaposlitvenem načrtu je opustitev aktivnega iskanja zaposlitve opravičljiva pod pogojem, da oseba obvesti zavod v roku 8 dni po prenehanju razlogov in na zahtevo Zavoda predloži ustrezna dokazila, da zaradi utemeljenih razlogov ni bil možen predhoden dogovor v zaposlitvenem načrtu.

V 39. členu istega pravilnika je določeno, da zaposlitveni načrt lastnoročno podpišeta uradna oseba zavoda in brezposelna oseba. S podpisom zaposlitvenega načrta podpisnika prevzemata vse iz njega izhajajoče obveznosti in tudi dogovorita opravičljive razloge za opustitev aktivnega iskanja zaposlitve za določeno obdobje. V skladu s 36. členom tega pravilnika se lahko zaposlitveni načrt pripravi tudi po elektronski poti, vendar Zavod še ne zagotavlja podpisa z elektronskim kvalificiranim potrdilom, zaradi tega je do uvedbe (do decembra 2016) te možnosti potreben podpis zaposlitvenega načrta osebno v prostorih.

Dodatno pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (januar 2017):

V poletnih mesecih je zavod na Ministrstvu za javno upravo pridobil komponento za elektronsko podpisovanje dokumentov, ki se uporablja v državni in javni upravi. V jeseni 2016 so na zavodu komponento začeli uvajati v svoj sistem in sprejeli odločitve na kakšen način jih bodo uvedli v postopke s strankami. V prvi fazi so se odločili, da bodo podpisno komponento uporabljali le v administrativnih zadevah, ker jo je tam lažje preizkusiti. Dokumente, ki jih dobo s tem digitalnim potrdilom podpisovali na njihovih portalih morajo uvoziti tudi v svoj sitem EDS (elektronski dokumentarni sistem).

V prvih treh mesecih leta 2017 želijo na zavodu uvesti elektronsko podpisovanje na dveh storitvah za delodajalce. V zadnjih tednih januarja dobo izvajalcem javnih del omogočili, da bodo elektronsko podpisovali Zaključna vsebinska in finančna poročila za javna dela, mesecu marcu pa še Zaključno poročilo za program Prvi izziv. Temu bodo sledile še druge storitve, ki jih ima na razpolago zavod za delodajalce in je podpis delodajalca obvezen.

V poslovnem načrtu zavoda za leto 2017 so zapisali, da bodo tudi na Portalu za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve omogočili elektronsko podpisovanje dokumentov. V prvi fazi zagotovo le v tistih delih, kjer gre za administrativne zadeve (prijava brezposelnih oseb in oddaja zahtevkov za denarno nadomestilo – debirokratizacija dosedanjih postopkov).

Izvedba podpisovanja zaposlitvenih načrtov po elektronski pošti pa zahteva od zavoda podroben in natančen pregled vseh procesov, saj pri zaposlitvenem načrtu ne gre za administrativni postopek ampak svetovalni proces, kjer je potrebno skleniti ustrezen dogovor med svetovalcem in brezposelno osebo.