Oddajte pobudo

Sprememba ZDR

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 17. 11. 2011Pobuda objavljena
  • 17. 11. 2011Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 11. 2011Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Na podlagi rednih delovnih izkušenj in delovne prakse ugotavljam, da obstaja administrativna ovira v primeru objave prostega delovnega mesta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 1. odstavku 23. člena navaja, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosta delovna mesta javno objaviti. Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni.
Za javno objavo se šteje objava v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod), na spletni strani Zavoda, kakor tudi v sredstvih javnega obveščanja.
Ugotavljam, da ZDR v 1. odstavku 23. člena predstavlja administrativno oviro predvsem v primeru, ko je delodajalec za zaposlitev delavca že dogovorjen oziroma ima že izbranega delavca.

Predvidevam, da obstajajo naslednji razlogi za poenostavitev:

a) Na strani delodajalca; Razumem, da objava prostega delovnega mesta na strani delodajalca služi temu, da pridobi čimboljši nabor kandidatov, izmed katerih potem izbere najboljšega. Vendar, zdi se mi nerazumno, da mora delodajalec, zgolj zaradi navedbe zakona, objaviti prosto delovno mesto tudi v primeru, ko ima kandidata že izbranega. V praksi mora delodajalec v tem primeru vsaj v uradnih prostorih Zavoda oziroma vsaj interno (brez objave na spletu) objaviti prosto delovno mesto. To pa pomeni, da mora za uradno zaposlitev delavca še vedno počakati na potek roka. Ne vidim razloga zakaj bi delodajalec moral čakati še dodatnih 8 dni, da poteče rok za prijavo, za zaposlitev delavca, ki ga v večini primerov potrebuje takoj.
b) Na strani delojemalca; Razumem, da objava prostega delovnega mesta omogoča enakopravno prijavo oziroma konkuriranje med vsemi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vendar, v kolikor se kandidat prijavi na že »oddano« delovno mesto, smatram, da za njega to predstavlja zgolj izgubo časa in energije.
c) Na strani Zavoda; Objava oziroma oglas v uradnih prostorih zavoda že »oddanega« delovnega mesta pomeni materialni in tudi kadrovski strošek, kateri smatram, da nastane brez potrebe.

Glede na zgoraj navedeno smatram, da bi se moral 1. odstavek 23. člena ZDR zaradi razloga fleksibilnosti spremeniti. Moj predlog je, da se k temu odstavku doda stavek:

» V kolikor je delodajalec za zaposlitev delavca že dogovorjen in za iskanje ne potrebuje pomoči ZRSZ je zadostna le prijava izbranega delavca ob začetku dela«.

Odgovor pristojnega organa

V skladu s predlogom naj bi se prvi odstavek 23. člena ZDR iz razloga fleksibilnosti dopolnil z novim stavkom: »V kolikor je delodajalec za zaposlitev delavca že dogovorjen in za iskanje ne potrebuje pomoči ZRSZ je zadostna le prijava izbranega delavca ob začetku dela«.

Menimo, da je pri pripravi sprememb ZDR potrebno upoštevati med človekovimi pravicami  in  temeljnimi  svoboščinami  ustavno  zagotovljeno  pravico do svobode dela (49. člen Ustave RS – ki v tretjem odstavku določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto). Upoštevati je potrebno tudi direktive EU, ki določajo okvire za boj proti diskriminaciji pri  zaposlovanju in delu na podlagi  osebnih okoliščin kot so rasa ali narodnost, vera ali prepričanje, hendikepiranost, starost ali spolna usmerjenost in uresničevanje načela enakih možnosti pri zaposlovanju in poklicnem delu ne glede na spol, in sicer:
-    Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb, ne glede na raso ali narodnost (UL L št. 180 z dne 19. 7. 2000, str. 22),
-    Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega  obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L št. 303 z dne 2. 12. 2000, str. 16),
-    Direktivo  2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006  o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L št. 204 z dne 26. julija 2006, str. 23).
Navedene direktive med podrobnejšim opredeljevanjem področij in vprašanj zaposlovanja in dela, na katerih je prepovedana diskriminacija oziroma morajo biti zagotovljene enake možnosti, izrecno izpostavljajo tudi pogoje za dostop do zaposlitve, samozaposlitve ali poklica, vključno z izbirnimi merili in pogoji zaposlovanja ne glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije.

Direktive  EU  morajo  biti  ustrezno prenesene v slovenski pravni red, pri čemer pa se države članice tudi zavezuje, da zagotovijo tudi pravno varstvo in pravično odškodnino oz. povračilo osebam, ki so jim pravice kršene.

Glede  na navedeno menimo, da predloga v tej obliki ni možno upoštevati kot potrebno spremembo ZDR.