Oddajte pobudo

Ukinitev gotovinskega poslovanja

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 21. 11. 2011Pobuda objavljena
  • 21. 11. 2011Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 12. 2011Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

POBIRANJE DAVKOV
1.) Ukiniti je potrebno gotovinsko poslovanje in gotovino kot tako.
Vsa medsebojna plačila pravnih in fizičnih oseb bi bilo potrebno vršiti samo preko TRR - bank ne glede na znesek, pri čemer je potrbno ukiniti ali močno znižati provizije bank za izvedena plačila. S tem ukrepom rešimo z eno potezo vso sivo ekonomijo in dobimo jasne podatke o skritih dohodkih in odhodkih pravnih in fizičnih oseb. Z omenjenim predlogom pripomoremo k uničenju ali močni omejitvi kriminala od mafije, mamil do prostitucije in korupcije ter podobnih zadev.
2.) Glede na promet na TRR v + in - za vse fizične osebe se konec leta plača DDV v višini zgolj 10% in pravne osebe z mesečnim obračunom dosežemo da bi se država kopala v zlatu.Odgovor pristojnega organa

V zvezi s pobudo za administrativno razbremenitev, ki jo je Ministrstvo za finance prejelo preko portala MJU »minus 25%«, in se nanaša na predlog za ukinitev gotovinskega poslovanja in ukinitev ali močno znižanje bančnih provizij ter na predlog za uvedbo pavšalnega davka na dodano vrednost v višini 10 odstotkov enkrat letno za fizične osebe, za pravne osebe pa z mesečnim obračunom, podajamo spodnja pojasnila.

V zvezi s predlogom za omejitev gotovinskega poslovanja pojasnjujemo, da je Ministrstvo za finance pripravilo spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem
postopku (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki bodo onemogočale nakazovanje določenih plačil v gotovini. Pravilnik po novem predpisuje obvezno nakazovanje na transakcijski račun vseh dohodkov iz delovnega razmerja iz prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, st. 13/11 - uradno prečiščeno
besedilo), razen pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namen predlagane spremembe je zagotavljanje večje transparentnosti in učinkovitejšega nadzora nad izplačevanjem osebnih prejemkov in s tem povezanih davčnih obveznosti ter prispevkov za socialno varnost.

 

Poleg tega se s spremembo pravilnika znižuje znesek, do katerega plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ni treba nakazati na transakcijski račun pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, in sicer iz 420 evrov na 50 evrov za posamično plačilo. Takšno znatno znižanje pragu, do katerega fizične osebe in poslovni subjekti lahko poslujejo z gotovino, bo omogočilo boljši nadzor, pa tudi učinkovitejšo davčno izvršbo. V zvezi s predlogom, ki se nanaša na spremembe obračunavanja davka na dodano vrednost (DDV) pojasnjujemo, da mora biti sistem DDV v Sloveniji usklajen s pravnim redom Evropske unije. Predlagani način pobiranja DDV ni predviden v Direktivi Sveta EU o DDV, zato predlog ni sprejemljiv.

Glede predloga za ukinitev ali močno znižanje bančnih provizij pojasnjujemo, da vprašanje urejanja višine bančne provizije ni v pristojnosti zakonodajalca. Provizija je
stvar poslovne politike banke, ki jo posamezna banka prosto oblikuje glede na razmere na trgu.