Oddajte pobudo

Registracija vlečne kljuke

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 24. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 24. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 09. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Na avtomobil mi je pooblaščeno podjetje naknadno vgradilo vlečno kljuko. Pri tem sem dobil od njih papir o tehničnih značilnostih kljuke in jamstvo o pravilni vgradnji.

Nato pa sem moral s tem papirjem na 'tehnične preglede', kjer je možakar nekako 3/4 ure pisal papirje in jih ustvaril lep kupček, na koncu celo vse skupaj zložil v mapco in trajno arhiviral.

Pri tem sva seveda zabavljala čez celotni postopek in omenil je tudi, da so imeli pred kratkim obisk nekega inšpektorja, ki je naročil, da je na enem izmed papirjev premalo podatkov in tako bodo sedaj iz tistega papirja nastali štirje.

Lahko da je uslužbenec pretiraval, a kar sem videl tam početi, je bila norost - za že vgrajeno vlečno kljuko (ki jo je opravil s strani države potrjen monter) se je nekdo skoraj uro ukavarjal s papirji, ki ne pomenijo nikakršne dodatne varnosti, ampak zgolj prepisovanje iz papirjev v baze in iz teh zopet na papir, ki gredo v omaro.

Odgovor pristojnega organa

V skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, st 106/10) je treba opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila v primerih. ce je bila na vozilu narejena predelava, ki ustreza vsaj enemu od naslednjih pogojev.
1         se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila;
2.        vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila;
3         vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.


Spremembe na vozilih, ki se lahko le evidentirajo in ne spadajo v postopek posamične odobritve predelanega vozila, pa so opredeljene v prvih treh odstavkih 53 člena omenjenega zakona, ki se glasijo:

»(1) Lastnik vozila mora zagotovili, da se spremembe na vozilu, nastale po homologaciji ah posamični odobritvi, pa ne spadajo med predelave vozil po 19 členu tega zakona, v roku iz četrtega odstavka 33 člena tega zakona evidence pri tehnični službi.


(2)    Med spremembe iz prejšnjega odstavka spada vgradnja sestavnih delov, ki se razlikujejo od nadomestnih delov, a so bili odobreni za vgradnjo v določen tip (varianto ali izvedenko) vozila, kot so npr:


1    izpustni sistemi,
2    mehanske naprave za spenjanje vozi! razreda A 50 in B 50 (vlečne krogle premera 50 mm in vlečne glave zanje) ali
3    spojlerji


(3)    Vgradnje iz prejšnjega odstavka se ne štejejo za predelave, če jih izvedejo proizvajalci teh delov ali pravne osebe ah samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za vzdrževanje in popravila vozi! Izvajalec vgradnje mora o opravljeni vgradnji izdati potrdilo «.


Iz citiranih določb zakona izhaja, da je potrebno v primeru vgradnje mehanske naprave za spenjanje vozil, ki jo je vgradil proizvajalec te naprave ah pravna oseba ah samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za vzdrževanje in popravila vozil, in je o tem izdal potrdilo o vgradnji, opraviti je postopek evidentiranja te vgradnie. To je poenostavljen postopek, ki se
opravi na tehnični službi in kjer se preverja, ah je vgrajena naprava homologirana za ta tip vozila in ali je vgrajena tako, kot je to predvidel proizvajalec vozila. Pri tem se ne opravlja nobenih predračunov ali meritev. Nadalje se podatki o predelavi vnesejo v homologacijske dokumente vozila in v evidence izdanih potrdil o skladnosti vozila, lastnik pa je dolžan poskrbeti za
evidentiranje spremembe podatkov v prometnem dovoljenju vozila.

 

Tak pregled in vnos podatkov opravljajo tehnične službe, ki jih za to delo pooblasti homologacijski organ.  Homologacijski organ pa ne pooblašča monterjev, kot navaja državljan v svojem pisanju. Je pa res, da večina tehničnih služb opravlja tudi tehnične preglede motornih in priklopnih vozil in gre tako za iste subjekte.

 

Tehnična služba mora homologacijskemu organu ali pristojni inšpekciji v primeru nadzora izkazati, da je bil pregled vozila opravljen in da je tovrstna predelava vozila ustrezna in varna za vse udeležence v cestnem prometu.  Količina dokumentov, ki jih mora izpolniti strokovni delavec tehnične službe, ni predpisana.