Oddajte pobudo

Izpolnjevanje davčne obveznosti

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ
  • 18. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 18. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 05. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu.
Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.
Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino.
Način življenja je namreč vse bolj mobilen in najboljši stik z davkoplačevalci je po mailu.

Predlagam tudi učinkovitejše spletne strani denimo za vladni portal za starejše.
Predlagam dopolnilno izobraževanje zaposlenih za boljše s svetovanje in delitev odgovornosti... Ko kaj predlagamo dobimo le odgovor: "jaz.. sem le..."
Želeli bi si pravila, ki zavezuje uradnike k odgovoru.
Včasih bi bilo že hvala dovolj, da se stik ohrani.
Prosim tudi za odgovor, če boste uspeli kaj storiti. Ne bi rada podpirala le prazne želje EU. Želim si dejanj.

Odgovor pristojnega organa

Davčna obveznost je dolžnost zavezanca za davek, da plača na podlagi zakona določen znesek davka pod pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčevanju in zakonom, ki ureja davčni postopek. Davčna obveznost se izpolni s plačilom davka v zakonskem roku. Izpolnjevanje davčne obveznosti je mogoče na podlagi davčnega obračuna, ki ga predloži davčni zavezanec (samoobdavčitev), na podlagi obračuna davčnega odtegljaja, ki ga za davčnega zavezanca opravi izplačevalec dohodka (plačnik davka), ali pa na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ.

Kadar je davčna obveznost odmerjena z odločbo, davčni organ z vsebino te odločbe seznani davčnega zavezanca tako, da mu jo vroči. Vročitev je pogoj za nastanek pravnih učinkov. Z dnem vročitve odločbe teče rok za izpolnitev davčne obveznosti in rok za vložitev pravnih sredstev (na primer pritožbe).

Načini vročanja so različni. Dokumenti se vročijo po pošti ali po elektronski poti, ali pa jih vroča organ po svoji uradni osebi, po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki ali po elektronski poti kot svojo dejavnost. Organ vroča po elektronski poti, če stranka vlogo za začetek postopka pošlje v elektronski obliki, če med postopkom sporoči organu, da želi vročitev dokumentov v varni elektronski predal in v drugih primerih, ko sam lahko zanesljivo ugotovi, da ima varni elektronski predal. Iz navedenega izhaja, da ima davčni zavezanec vselej možnost zahtevati vročitev po elektronski poti, pri čemer pa mora imeti davčni zavezanec varni elektronski predal.

Glede očitka, ki se nanaša na komunikacijo med državnimi organi in strankami, ter z njim predlaganega pravila, ki bi zavezovala uradnike k odgovoru, pojasnjujemo, da je to pravilo že primerno vključeno v Zakon o splošnem upravnem postopku kot tudi v Zakon o davčnem postopku.