Oddajte pobudo

Nujne spremembe pri upravnih postopkih za tujce in upravnih organih

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
  • 16. 02. 2024Pobuda objavljena
  • 16. 02. 2024Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 03. 2024Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani,

predlagam spremembe na področju migracij in zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Menim da so nekatere določbe povsem neustrezne in povsem neživljenjske ter v veliko breme tujcem kot delodajalcem. Namreč ko tujec pridobi pravico do pridobitve stalnega prebivanja, ter odda vlogo za stalno prebivanje menim da je nepotrebno da odda vlogo še za začasno prebivanje saj je včasih med podaljšanjem enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zgolj nekaj dni razlike, kar pomeni veliko več stroškov in administrativnega dela obenem pa sta pred istim upravnim organom dva postopka za eno in isto osebo, in zadevo rešujeta dve različni uradni osebi tako da včasih poteče veljavnost že oddanih dokumentov preden zadeva pride v postopek, npr. potrdilo o nekaznovanosti, plačilne liste, bančni izpiski ipd., kar pomeni da delavec tujec mora večkrat pošiljati iste dokumente v dopolnitev vloge. Prav tako menim da bi organi UE, ZZZS,ZZS,ZRSZ,ZPIZ mogli biti medsebojno povezani in imeti vse dokumente na vpogled, tako da ne bi bilo potrebno delodajalcu za delavca(tujca) ki se mu na podlagi potrdila o pravočasno oddani vlogi za enotno dovoljenje podaljša zdravstveno zavarovanje zopet po štirih mesecih podaljševati na podlagi istega potrdila, ker ni še pridobil enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in tako včasih štirikrat ali celo petkrat ker postopki podaljšanja včasih trajajo več kot eno leto. Ker je postopek zaposlitve, zavarovanja in dovoljenja za prebivanje povezan bi bilo veliko lažje za vse če bi se na en isti portal oddajali dokumenti kjer bi vsi organi lahko imeli vpogled na vložene dokumente. Prav tako bi bilo veliko lažje če bi se takoj vedelo katera uradna oseba ime priimek, e-mail, telefon. št., vodi postopek in po e-mailu obvesti delodajalca v primeru pomanjkljivosti dokumentov in nadaljnje komunikacije. Namreč na UE je zelo težko dobiti kontakt uradne osebe in pa informacije o postopku. Zakonsko bi moglo biti določeno tudi za vse upravne organe določen čas za rešitev zadeve,( npr. 3 mesece) in v tem času bi mogla biti zadeva rešena ne pa da traja leto ali več. Tako kot delodajalci in tujci imajo obveznost v določenem roku in pred iztekom oddati vlogo, ali dopolnitev vloge, podaljšati zavarovanje ipd.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Ministrstvo za notranje zadeve se je seznanilo s pobudo državljana za spremembe na področju migracij in zaposlovanja tujcev v Sloveniji.

Pojasnjujemo, da mora skladno z določbami prvega odstavka 52. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP, 48/23 in 115/23; ZTuj-2) tujec v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Navedena določba ščiti tujca, saj bi v primeru, da bi bila tujcu, ki bi mu v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje poteklo dovoljenje za začasno prebivanje, izdana pa bi mu bila negativna odločitev, moral ozemlje Republike Slovenije zapustiti, saj v Republiki Sloveniji ne bi imel več pravnega naslova za prebivanje.

Glede pridobivanja podatkov o prijavah prebivanja in izdanih dovoljenjih za prebivanje, o datumih vloženih prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje in datumih dokončnosti ter pravnomočnosti odločitev o teh prošnjah, o prenehanju prebivanja ter o izdanih potrdilih o pravočasno vloženih prošnjah za podaljšanje enotnega dovoljenja in prošnjah za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje, o pravočasno vloženih prošnjah za podaljšanje dovoljenja za prebivanje in za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje pojasnjujemo, da je v pripravi novela Zakona o tujcih, ki bo naslovila povezovanje Registra tujcev z relevantnimi deležniki (Zavodom RS za zdravstveno zavarovanje in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 

Rok za odločanje o prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje je določen v 91. členu ZTuj-2. Pristojni organ mora o prošnji odločiti čim prej, najpozneje pa v 30 dneh od prejema popolne prošnje. Kadar mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugotovitveni postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v 60 dneh. Glede vodenja postopka in pozivanja stranke na dopolnitev prošnje pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.