Oddajte pobudo

Izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Področje: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP, MNVP
  • 26. 01. 2024Pobuda objavljena
  • 26. 01. 2024Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 02. 2024Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, naša občina ima vodne vire za oskrbo s pitno vodo zaščitene z občinskima odlokoma o zaščiti vodnih virov na območju občine iz let 1985 in 2002. Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002 s spremembami) v 74. členu predpisuje, da vlada določi vodovarstvena območja. Državna uredba o vodovarstvenih območjih je za našo občino še v pripravi, do sprejetja še ni prišlo. Kot izvajalec javne službe smo prejeli vlogo lastnika zemljišč na obstoječih vodovarstvenih območjih - Zahtevek za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, podan na osnovi Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029 (Uradni list RS, št. 132/2023). Glede na to, da državna uredba o vodovarstvenih območjih za našo občino še ni sprejeta nas zanima ali je vlagatelj upravičen do izplačila nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za naravne vire in prostor

Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029 (Uradni list RS, št. 132/2023) (v nadaljevanju: Uredba o nadomestilu) je Vlada RS sprejela na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) (v nadaljevanju: ZV-1) v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 –ZPOmK-2, 18/23 in 78/23).

Uredba o nadomestilu določa vrste ukrepov, za katere se lahko izplača nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), način izplačevanja nadomestila in merila za izračun višine nadomestila za obdobje 2023 do 2029. Prav tako določa, da se nadomestilo izplača v skladu s Smernicami o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju (UL C št. 485 z dne 21. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Smernice).

V 79. členu ZV-1 je zapisan okvir, ki lastnikom ali drugim posestnikom (upravičencem), ki so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, ki so strožji od ukrepov, ki veljajo za izvajanje kmetijske dejavnosti na primerljivih zemljiščih zunaj vodovarstvenega območja, zmanjšan dohodek iz kmetijske dejavnosti, zagotavlja nadomestna zemljišča oz. v primeru, ko upravljalec ne more zagotoviti nadomestnega zemljišča, zagotavlja nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

Državna pomoč je bila priglašena in potrjena na Evropski komisiji v skladu s Smernicami. Del priglasitve je tudi Metodologija za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, ki upošteva ukrepe, ki so podani v uredbah o vodovarstvenih območjih iz 74. in 76. člena ZV-1 (v nadaljevanju: Uredba o VVO). V uredbi o VVO so v skladu s prvim in drugim odstavkom 76. člena opredeljene omejitve na kmetijskih zemljiščih na VVO I, ki so strožji od ukrepov, ki veljajo za izvajanje kmetijske dejavnosti na primerljivih zemljiščih zunaj vodovarstvenega območja.

Iz zgornjega zapisa je razvidno, da je vlagatelj upravičen do izplačila nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti le na najožjem vodovarstvenem območju – VVO I ( opredeljen v Uredbi o VVO), če izpolnjuje pogoje iz Uredbe o nadomestilu.Območja varstvenih pasov vodnih virov za oskrbo s pitno vodo, ki so zaščiteni z občinskimi odloki, niso predmet Uredbe o nadomestilih.

Na tem mestu velja izpostaviti, da ministrstvo podaja pojasnila glede predpisov iz njegove pristojnosti, ki pa ne predstavljajo pravno zavezujočega mnenja, saj je vsak organ pri vodenju postopkov in odločanju v zadevah iz svoje pristojnosti samostojen.