Oddajte pobudo

Enotno dovoljenje

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 12. 01. 2024Pobuda objavljena
  • 12. 01. 2024Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 02. 2024Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, Danes, 12.01.2024 sem želela na UE, kot pooblaščena zastopnica za urejanje tovrstnih zadev, vložiti prošnjo za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za našega zaposlenega. Na že prej omenjeni UE, niso želeli sprejeti vloge z razlago, da mora biti pooblastilo oddano v originalu in ne skenirano, prav tako, ne zadošča, da je kot pooblaščenec navedeno ime podjetja, ampak bi morala biti navedena ime in priimek pooblaščenca, čeprav je iz drugih pooblastil razvidna moja indentiteta. Prav tako ne zadošča pooblastilo podjetja, na katerem je z imenom, priimkom in ostalimi podatki razvidno, da sem za urejanje tovrstnih zadev za naše zaposlene pooblaščena jaz. Niso nam niti sprejeli prošnje oziroma vloge za enotno dovoljenje, saj ta na kateri piše "Republika Slovenija" po njihovem ne velja, saj mora biti na vlogi zapisano UE in kraj. Naj pripomnim, da sem še v decembru 2023 na UE v drugem kraju, kjer smo imeli do nedavnega tudi sedež podjetja, oddajala prošnje za enotno dovoljenje tovrstnih težav nismo imeli, sprejeli so nam priložena pooblastila, skenirane dokumente in vlogo brez komplikacij in zahtev, da bi moralo biti na vlogi ime enote. Vprašanje- Kako lahko ena UE sprejema skenirane dokumente, druga pa ne? Ni natančno navedenih navodil? Kakšna so? Skeniran dokument ni namreč nič drugačen od originala in podjetjem kot je naše precej olajša delo in omogoča, da je vse opravljeno hitreje. Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) po preučitvi pobude uvodoma ugotavlja, da ne gre za pobudo za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, temveč za očitke glede nepravilnega (in v primerjavi z drugimi upravnimi enotami neenotnega) procesnega postopanja posamezne upravne enote v konkretnem upravnem postopku podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, pri čemer pobudnika zanima kako lahko ena upravna enota sprejema skenirane dokumente, druga pa ne, ter ali upravne enote v zvezi s tem nimajo natančnih navodil.

Ministrstvo pojasnjuje, da se v okviru svojih pristojnosti ne more meritorno opredeljevati do postopanj upravne enote v konkretnem upravnem postopku, poleg tega pa ministrstvo v tej zadevi zoper odločitve upravne enote ni niti pritožbeni organ, saj v skladu s tretjim odstavkom 87. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP, 48/23 in 115/23; v nadaljevanju: ZTuj-2) zoper odločbe in sklepe, ki jih na prvi stopnji izda pristojna upravna enota glede izdaje enotnega dovoljenja po 37., 37.a, 37.b, 38.č, 39., 41., 44.b, 44.d, 45., 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 46. in 48. členu ZTuj-2, ni dovoljena pritožba, temveč je dovoljen (neposredni) upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Ministrstvo zato v nadaljevanju zgolj na (abstraktni) zakonodajni ravni pojasnjuje, da se v skladu s 85. členom ZTuj-2 v postopkih po tem zakonu (subsidiarno) uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP), če s tem zakonom (ZTuj-2) ni drugače določeno, pri čemer ZTuj2 v postopku izdaje in podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (kakor tudi v postopkih za izdajo ali podaljšanje drugih vrst dovoljenj za prebivanje oziroma potrdil o prijavi prebivanja) ne določa, da je potrebno predložiti originalne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev, prav tako ne določa vsebine pooblastila, ki ga stranka poda pooblaščencu ali delodajalcu1 , zato se glede vseh teh vprašanj (subsidiarno) uporabljajo določbe ZUP, in sicer:  1 Prvi odstavek 37.a člena ZTuj-2 glede pooblastila tujca delodajalcu zgolj sledeče: »Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu vročiti izdanega enotnega - Prvi odstavek 173. člena ZUP med drugim določa, da lahko stranka predloži listine, ki so dokaz, tudi v obliki elektronske (skenirane) kopije ali fotokopije. Če predloži stranka listino v prepisu, kot fotokopijo ali kot elektronsko kopijo, lahko uradna oseba, ki vodi postopek, v skladu s tretjim odstavkom 173. člena ZUP zahteva, da naj pokaže izvirno listino. Uradna oseba ugotovi, ali se prepis oziroma kopija ujema z izvirnikom. To ugotovitev zaznamuje na prepisu oziroma kopiji, ta zaznamek se ne šteje za upravno overitev in se zanj ne plača taksa. - Glede oblike pooblastila so upoštevne določbe 55. člena ZUP. - Glede (ne)sprejema prošnje pa je potrebno poudariti, da je organ, ki je pristojen za sprejem vloge oziroma ustnega sporočila, dolžan vedno (tudi če ugotovi, da je formalno pomanjkljiva oziroma ne vsebuje vseh podatkov) sprejeti vlogo v fizični obliki, ki se mu izroči, oziroma vzeti ustno sporočilo na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače pripravljen obrazec in pri tem ugotoviti istovetnost vložnika, razen v primerih, ko je vložnik uradni osebi osebno znan, v primeru nepopolnosti ali nerazumljivosti prošnje pa je pristojni organ v nadaljevanju dolžan postopati v skladu s 67. členom ZUP in zahtevati odpravo pomanjkljivosti. Na koncu ministrstvo pojasnjuje še, da je za nadzor nad pravilnostjo izvajanja upravnih postopkov in upravnega poslovanja pristojna Upravna inšpekcija: https://www.gov.si/drzavni-organi/organiv-sestavi/inspektorat-za-javni-sektor/o-inspektoratu/upravna-inspekcija/