Oddajte pobudo

Različne napotnice

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 27. 11. 2023Pobuda objavljena
  • 27. 11. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 11. 12. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Če splošni zdravnik izda napotnico za pregled vida, ker se je po možganski kapi vid poslabšal, za 12 mesecev, s pooblastili 1,2,3 pod diagnozo možganska kap, oftalmolog pa odkrije sivo moreno, zakaj je ne more operirati na isto napotnico. Pacient mora znova zaprositi za novo napotnico istega splošnega zdravnika, za operacijo sive mrene, pod diagnozo Siva mrena. To je brezpredmetno obremenjevanje splošnega zdravnika, ki je napotnico za oftalmologa že izdal, s vsemi pooblastili za nadaljne ukrepanje. Inšpektor s strani ZZZS pa je za opravljeno in obračunano operacijo na napotnico zavrnil plačilo v celoti s strani ZZZS. Zakaj? Kaj nismo rekli, da bo birokracija manjša in ne večja v smislu pisanja napotnic? Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje: 

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v obravnavo prejelo pobudo št. 1356

za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, v kateri vlagatelj oz.

vlagateljica pobude sprašuje, zakaj zdravnik specialist, ki na podlagi s strani splošnega zdravnika

izdane napotnice za obdobje 12 mesecev za pregled vida pod diagnozo možganska kap (ker se

je vid pacienta po možganski kapi poslabšal) s pooblastili 1,2,3 opravi specialistični pregled

pacienta, pri katerem odkrije sivo mreno, le-te ne more operirati na podlagi te napotnice, temveč

potrebuje za izvedbo operacije novo napotnico, izdano s strani splošnega zdravnika pacienta.

V nadaljevanju posredujemo odgovor na prejeto pobudo.

V skladu s 176. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94,

73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr.,

109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03,

84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 –

ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21,

159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US in 163/22; v nadaljnjem besedilu:

Pravila OZZ) lahko osebni zdravnik zaradi konzultacije, diagnostičnih, terapevtskih ali

rehabilitacijskih zdravstvenih storitev z napotnico prenaša pooblastila na napotnega zdravnika.

Osebni zdravnik lahko izstavi napotnico za zdravstvena stanja, ki jih obravnava na svojem

delovnem področju. Osebni zdravnik lahko za isto zdravstveno stanje zavarovane osebe prenese

pooblastila za isto obdobje le na enega napotnega zdravnika iste vrste specialnosti. Na napotnici

se označi vrsta specialnosti napotnega zdravnika in vrsta zdravstvene storitve ter vrsta

pooblastila, ki se prenaša na napotnega zdravnika. Skladno s petim odstavkom 176. člena Pravil

OZZ se z napotnico na napotnega zdravnika lahko prenese pooblastilo za:

1. pregled zavarovane osebe zaradi določenega zdravstvenega stanja zaradi podaje mnenja o

zdravstvenem stanju zavarovane osebe in predloga o nadaljnji zdravstveni obravnavi

zavarovane osebe, pri čemer ji napotni zdravnik zagotovi diagnostične zdravstvene storitve,

ki so potrebne za podajo mnenja in predloga;

2. zdravljenje zavarovane osebe za določeno zdravstveno stanje, pri čemer ji napotni zdravnik

zagotovi vse potrebne diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske zdravstvene storitve, kar

vključuje tudi predpis medicinskih pripomočkov in receptov za uvedena zdravila in živila ter

zdravila in živila, ki jih zavarovana oseba potrebuje v redni terapiji;

3. nadaljnjo napotitev zavarovane osebe na drugo zdravstveno storitev zaradi zdravstvenega

stanja, zaradi katerega mu je izdana napotnica s pooblastilom iz prejšnjih točk.

Napotni zdravnik, na katerega je osebni zdravnik prenesel tudi pooblastilo iz 3. točke petega

odstavka 176. člena Pravil OZZ, lahko zavarovano osebo nadalje napoti na drugo zdravstveno

storitev le v obdobju veljavnosti napotnice osebnega zdravnika, pri čemer napotni zdravnik ne

sme prenesti na drugega napotnega zdravnika pooblastila iz 3. točke petega odstavka 176. člena

Pravil OZZ.

Glede na navedeno se operacija sive mrene ne more izvesti na napotnico, ki je bila izdana za

pregled vida. Potrebna je napotnica za operacijo, pri čemer ni nikakršne potrebe, da oftalmolog,

ki je na podlagi izdane napotnice opravil pregled vida, v času veljavnosti napotnice pacienta pošlje

nazaj k splošnem zdravniku po novo napotnico. Osebni zdravnik je s tem, ko je na izdani napotnici

za pregled vida v rubriki 6 - Obseg pooblastil označil tudi pooblastilo 3 (nadaljnja napotitev na

drugo zdravstveno storitev zaradi zdravstvenega stanja, zaradi katerega mu je izdana napotnica),

prenesel pooblastila na napotnega zdravnika. Pooblastilo 3 pomeni, da je napotni zdravnik

pooblaščen za nadaljnjo napotitev pacienta na drugo zdravstveno storitev zaradi zdravstvenega

stanja, zaradi katerega mu je izdana napotnica. Glede na navedeno bi lahko napotni zdravnik za

pacienta izdal napotnico za operacijo sam. S tem ko napotni zdravnik pacienta pošilja nazaj k

splošnemu zdravniku po novo napotnico, ne samo da dodatno obremenjuje ambulanto družinske

medicine, ampak po nepotrebnem tudi trati čas pacienta, ki se mora obrniti na ambulanto

družinske medicine samo zato, da dobi novo napotnico.