Oddajte pobudo

Omogočiti večjo fleksibilnost za delo digitalnih nomadov

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: , MNZ
  • 02. 10. 2023Pobuda objavljena
  • 23. 10. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagamo, da se bolj fleksibilno opredeli zakonodaja s področja zaposlovanja, kot tudi zakonodaja s področja prebivanja, da bi se lahko omogočilo zaposlovanje kadra, ki ima znanja s področja digitalnih tehnologij - "digitalni nomadi". Našim državljanom čimbolj omogočati delo v drugih nomadskih državah, za naša podjetja ter omogočiti drugim državljanom da delajo za nas, pri čemer ni nujno, da živijo v Sloveniji, vendar plačujejo prispevke kot zaposleni za slovenska podjetja. Lahko pa jim omogočimo, da živijo tudi pri nas v naših "nomadskih območjih" in jim na bolj fleksibilen način omogočimo tudi združevanje družine.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve: 

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) po preučitvi pobude v nadaljevanju
podaja odgovor na pobudo v delu, ki predlaga bolj fleksibilno opredelitev zakonodaje s področja
prebivanja, da bi se lahko omogočilo zaposlovanje kadra, ki ima znanja s področja digitalnih
tehnologij - "digitalni nomadi", da delajo za nas, pri čemer ni nujno, da živijo v Sloveniji, vendar
plačujejo prispevke kot zaposleni za slovenska podjetja oziroma, da se jim omogoči, da živijo tudi
pri nas v naših "nomadskih območjih" in se jim nadalje na bolj fleksibilen način omogoči tudi
združevanje družine.
Na podlagi ukrepa št. 39 iz prvega paketa ukrepov1, ki jih je leta 2021 pripravil Strateški svet za
digitalizacijo kot posvetovalno telo predsednika vlade, namerava ministrstvo v naslednji redni
noveli Zakona o tujcih, ki je že v pripravi, urediti tudi možnost izdaje dovoljenja za začasno
prebivanje za digitalnega nomada, pri čemer pa je potrebno opozoriti, da se načrtuje kot
opredelitev digitalnega nomada kot tujca, ki ni državljan EU in je zaposlen, opravlja delo ali
opravlja delo kot samozaposlena oseba na daljavo preko komunikacijske tehnologije pri
poslovnem subjektu s sedežem izven Republike Slovenije, ki ni vpisano v poslovni register
Republike Slovenije in ki ne pridobiva dohodka oziroma neposredno ne opravlja prodaje ali izvaja
storitev v Republiki Sloveniji. Tujca, ki se želi zaposliti ali opravljati delo pri delodajalcu v Republiki
Sloveniji in v državi tudi prebivati, namreč ni mogoče opredeliti kot digitalnega nomada, temveč
kot tujca, ki mora pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo v skladu z Zakonom o tujcih.
Ena od poglavitnih (razlikovalnih) značilnosti digitalnega nomada v primerjavi s tujcem, ki v državi prebiva in je zaposlen je namreč ravno v tem, da je digitalni nomad zaposlen, opravlja delo ali je
samozaposlen v tujini in želi v drugi državi (zgolj) prebivati in opravljati delo na daljavo.2
Ministrstvo na koncu pojasnjuje še, da se tudi glede združevanja družine pri digitalnih nomadih
načrtuje izjema od splošnega pravila Zakona o tujcih, ki jim bo omogočala takojšnjo združitev
družine, kar pomeni brez omejitev glede dolžine predhodnega prebivanja digitalnega nomada v
Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja.