Oddajte pobudo

Prepis srednjega imena iz matičnega registra - nepravilna raba v javni upravi

Pristojni organi: MNZ
  • 20. 07. 2023Pobuda objavljena
  • 20. 07. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 08. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

4. člen Zakona o matičnem registru V matični register se za državljane Republike Slovenije vpisujejo: 1. podatki o rojstvu: priimek in ime.  Predlagam, da se pri tistih, ki imamo dvojna imena opredeli katero od teh imen je srednje - v matičnem registru je to jasno, ne pa pa pri dejanski rabi v drugih evidencah. Državni organi, ki zajemajo podatke iz registra neupravičeno izpostavljajo srednje ime kot prvo ime. Tako se v vseh dokumentih in informacijskih orodjih javne uprave uporablja sosledje - ime in priimek. Na ravni državljana to pomeni, če ta hoče spremeniti vrstni red imen (sprememba imena), da bodo pravilno navedena npr. na osebni izkaznici, je po krivem dolžan plačati takso v višini cca. 50 EUR!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor ministrstva za notranje zadeve: 

V pobudi št. 1330, ki ste jo na Ministrstvo za notranje zadeve naslovili dne 21. 7. 2023, pobudnik navaja, da 4. člen Zakona o matičnem registru določa, da se v matični register za državljane Republike Slovenije vpisujejo: 1. podatki o rojstvu: priimek in ime in v zvezi s tem predlaga, da se pri tistih, ki imajo dvojna imena opredeli katero od teh imen je srednje - v matičnem registru je to jasno, ne pa pri dejanski rabi v drugih evidencah. Državni organi, ki zajemajo podatke iz matičnega registra, po mnenju pobudnika, neupravičeno izpostavljajo srednje ime kot prvo ime. Tako se v dokumentih in informacijskih orodjih  javne uprave uporablja sosledje – ime in priimek. Na ravni državljana to pomeni, če ta hoče spremeniti vrstni red imen (sprememba imena), da bodo pravilno navedena npr. na osebni izkaznici, je po krivem dolžan plačati takso v višini cca. 50EUR.

Pojasnjujemo, da pojem, sestavo in določitev osebnega imena ter pogoje za njegovo uporabo in spremembo za državljanke in državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: državljane) v Republiki Sloveniji določa Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06 in 43/19, v nadaljevanju ZOI-1). Iz 3. člena citiranega zakona izhaja, da je osebno ime sestavljeno iz imena in priimka. Ime in priimek pa sta lahko vsak zase sestavljena iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot ali besed oziroma nedeljivih celot in črk.

Kot je razvidno iz zgoraj navedenih določb ZOI-1, slovenska zakonodaja pojma »srednje« ime ne pozna. Državljan ima lahko v pravnem prometu neomejeno število imen in priimkov in sicer v tistem vrstnem redu, kot so mu bili določeni ob rojstvu ali kasneje ob spremembi osebnega imena. Z izjavo za pravni promet se lahko državljanu (ob določitvi oziroma spremembi osebnega imena) skladno s 4. členom ZOI-1 zmanjša število besed oziroma nedeljivih celot in črk v osebnem imenu, besede, ki sestavljajo ime in priimek pa se lahko tudi okrajša, pri čemer državljan za pravni promet ne more izbrati imena in/ali priimka, ki ga sestavlja zgolj 1 črka (npr. M), prav tako ne more za pravni promet izbrati zgolj okrajšave imena in/ali priimka (npr. M. ali Mr. ipd).

V matični register se skladno s 4. členom Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preč. besedilo in 67/19, v nadaljevanju: ZMatR) med drugim vpisujejo podatki o rojstvu: priimek in ime, spol, dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, za tujino tudi država, državljanstvo, EMŠO, podatki o starših: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, prebivališče (1. točka). Podatki o imenu in priimku v primerih, ko je državljanu za pravni promet določenih več imen in/ali priimkov, se v uradno evidenco vpišejo v takem vrstnem redu kot so bili določeni z izjavo o določitvi oz. spremembi osebnega imena. Na tak način pa se posredujejo tudi vsem uporabnikom, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev citiranih osebnih podatkov. Na navedeno nima vpliva postavitev rubrik, ki se nanašajo na osebno ime, v morebitnih drugih evidencah, na način, da se najprej vpisuje ime in nato priimek (in ne najprej priimek in nato ime), saj je vrstni red imen in priimkov pri državljanih, ki imajo več kot eno ime in/ali priimek, enak, kot je vpisan v matičnem registru.

Glede na to, da pobudnik posebej izpostavlja pravilnost zapisa na osebni izkaznici, dodatno pojasnjujemo, da so rubrike za osebno ime na slovenskih dokumentih (osebna izkaznica, potni list) postavljene na popolnoma enak način kot rubrike na izpiskih, ki se izdajajo iz matičnega registra, kar pomeni, da prva vrstica predstavlja priimek, druga pa ime.