Oddajte pobudo

Razbremenitev podjetij pri poročanju SURS

Pristojni organi: SURS
  • 11. 07. 2023Pobuda objavljena
  • 11. 07. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 07. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Na osnovi obvestila SURS smo vključeni v vzorec poslovnih subjektov. S strani AJPES smo prejeli Obrazec za obvezno poročanje o strukturi plač za mesec oktober 2022, za vsakega zaposlenega delavca. Navedeni podatki so bili predloženi v zakonitem roku FU z obrazcem Rek 1 (kumulativno izplačilo plače in analitično za vsakega delavca posebej) Iz analitike so razvidni podatki o plačanih urah, nadurah, bruto in neto plači in ostali potrebni podatki.). Ajpesu so bili ti podatki preloženi v zakonitem roku na Obrazcu ZAP/M. Vsi podatki so bili v zakonitem roku oddani v kontrolo in uporabo FU in AJPESU, zato ne razumemo zakaj bi morali ponovno zbirati podatke za obrazec SES-struktura plače. Za podjetja, ponovno zbiranje podatkov predstavlja dodatni strošek in čas, ki bi ga morali usmerjati za ohranjane delovnih mest in zniževanju stroškov, kar je bistvenega pomena za nadalnje poslovanje.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Statističnega urada RS:

Spoštovani,

na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) smo prek portala STOPbirokraciji.si prejeli vaše sporočilo glede zbiranja podatkov za statistično raziskovanje Struktura plač (ZAP-RSP) za leto 2022 (ZAP-RSP). V sporočilu navajate, da se vsi zahtevani podatki v tem raziskovanju že zbirajo z REK-obrazci Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in z obrazcem ZAP/M (te podatke zbira Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in jih posreduje na SURS), s čimer se povzroča nepotrebna dodatna obremenitev poročevalskih enot.

V nadaljevanju vam podajamo pojasnila v zvezi s pobudo, v kateri ste izrazili pomisleke glede nepotrebnega podvajanja zbiranja podatkov.

Na SURS-u izvajamo statistična raziskovanja, kot je Struktura plač (ZAP-RSP), v skladu s pravno podlago za izvajanje statističnih raziskovanj v Republiki Sloveniji, tj. na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in veljavnega Letnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 146/22).

Raziskovanje ZAP-RSP je vzorčno raziskovanje, ki se izvaja vsaka štiri leta in omogoča pridobivanje pomembnih statističnih podatkov o strukturi plač. Izkazani rezultati omogočajo oceno vpliva posameznih komponent plače na njeno višino (tudi primerjalno z mednarodnimi trgi dela) ter s tem vsem deležnikom pri določanju politike plač in zaposlovanja (vladi, gospodarstvu, javnosti …) nudijo primerljive statistične podatke. To raziskovanje je zasnovano na podlagi mednarodno usklajene metodologije raziskovanja Structure of Earnings Survey – SES, ki ga države članice Evropske unije izvajamo na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela ter Uredbe Komisije (ES) št. 1738/2005 z dne 21. oktobra 2005 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1916/2000 glede opredelitve in posredovanja podatkov o strukturi plač.

Ker se zavedamo obsežnosti tega mednarodno primerljivega raziskovanja, si prizadevamo nenehno zmanjševati obremenitve poročevalskih enot, ki so zavezane poročati v raziskovanju ZAP-RSP. Za pridobivanje podatkov v tem raziskovanju pa – poleg podatkov iz obstoječih virov − uporabljamo tudi podatke, poročane na vprašalniku, saj potrebujemo širši nabor podatkov, ki ga ni mogoče (v celoti) pridobiti iz obstoječih virov. V tem kontekstu želimo poudariti, da sta zbiranje podatkov z vprašalnikom in sodelovanje podjetij ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnih in relevantnih statističnih podatkov.

Podatki za raziskovanje ZAP-RSP se zbirajo z elektronskim vprašalnikom na AJPES, ki poleg enostavnega ročnega vnosa omogoča tudi pošiljanje podatkov prek datoteke XML; s tem je olajšano sporočanje podatkov (zlasti) za poslovne subjekte z večjim številom zaposlenih oseb, ki so zaradi doprinosa h končnim statističnim rezultatom (praviloma) vsaka štiri leta obvezno vključeni v to raziskovanje. Pri manjših enotah pa se breme poročanja, v skladu z vzorčnim načrtom, (praviloma) časovno porazdeli tako, da so le-te zavezane poročati z manj pogosto periodiko. Izbor enot je vselej narejen v skladu s predpisano vzorčno metodologijo, na način, ki omogoča izkazovanje podatkov ustrezne kakovosti na ravni države in na nižjih ravneh členitve podatkov.

Podatki o znesku izplačanih plač in podatki o številu plačanih ur, ki jih SURS pridobi z obrazca ZAP/M, so razpoložljivi le na skupni ravni posameznega poslovnega subjekta, medtem ko se za raziskovanje ZAP-RSP tovrstni podatki potrebujejo na ravni posamezne zaposlene osebe. Enako velja za podatke z zbirnega dela REK-obrazca, ki jih SURS pridobiva od FURS-a. Podatki z analitičnega (individualnega) dela obrazca REK (t. i. podatki iREK), ki se sicer poročajo na ravni posamezne zaposlene osebe, pa ne vsebujejo strukturnih podatkov o posameznih tipih (vrstah) izplačil, ki se zahtevajo z raziskovanjem ZAP-RSP. Posledično je njihova uporaba v tem raziskovanju omejena, saj podatki iREK niso v skladu s prej omenjenimi zahtevami evropskih uredb. Kot izjemo lahko izpostavimo podatek o regresu, ki ga je SURS v letu 2023 sicer obdržal v vprašalniku ZAP-RSP, vendar izključno z namenom, da ne bi dodatno obremenil tistih poslovnih subjektov, ki so praviloma vsaka štiri leta vključeni v to raziskovanje (ohranitev enake strukture datoteke XML namreč omogoča, da te poročevalske enote nimajo dodatnih stroškov pri pripravi teh datotek).

SURS zelo aktivno deluje na zmanjševanju obremenitev poročevalskih enot. V sodelovanju s FURS smo s 1. 1. 2023, ob uvedbi novega REK-O-obrazca, na obrazec dodali nov sklop podatkov (t. i. polja S), ki bo primarno namenjen potrebam uradne statistike. Načrtujemo, da bomo − tudi s pomočjo teh podatkov − v letu 2027, ko je predvidena naslednja izvedba raziskovanja ZAP-RSP, pri tem raziskovanju v celoti ukinili zbiranje podatkov z vprašalnikom, kar bo prineslo popolno razbremenitev poročanja za vse poslovne subjekte.

SURS je zavezan k stalnim izboljšavam in iskanju načinov za zmanjšanje obremenitev poročevalskih enot ter obenem zagotavljanju kakovostnih in relevantnih statističnih podatkov. Vaše mnenje je pomembno, zato se vam zahvaljujemo za pobudo in izražene pomisleke glede nepotrebnega podvajanja zbiranja podatkov.