Oddajte pobudo

OPPN

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi:
  • 22. 02. 2023Pobuda objavljena
  • 22. 02. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 03. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni. V občini Celje so mi zagotovili da bo 2021 sprejet OPPN. V dobri veri da bo res, sva prodala svoj dom, ki nama bo dal streho nad glavo do decembra 2023. Žal pa to ni bilo 2021 in ne 2022. Midva pripravljala dokumentacijo za novogradnjo. Čas se nama izteka, kljub birokraciji in pošiljanjem od vrat do vrat, praznim obljubam, saj bo, sigurno. Sprašujem vas ali res ne smem na svoji zemlji, ki ima oznako stavbno zemljišče postaviti novi dom ? Ali bom zaradi birokratskih in počasnih postopkov, ki jih Celje sprejema že 21 let, morala postati brezdomka? Prositi za socialno stanovanje ali iti v podnajemniško. Ko pogledam pa okrog sebe nekateri gradijo, jaz pa ne smem, ker ni sprejet OPPN - mar ne velja zakon za vse enako? Ostal mi je samo še vaš odgovor. Hvala 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za naravne vire in prostor

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) razlikuje med občinskim prostorskim načrtom (OPN) in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Ker iz vašega dopisa ni jasno, na kaj se nanaša vaša pobuda, vam podajamo odziv za oba primera. 

Z OPN se v skladu z regionalnim in občinskim prostorskim planom na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. 
OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve. OPPN se pripravi za območja, za katera je z OPN predvidena njegova priprava, lahko pa tudi v območjih, kjer z OPN ni predviden, če se za to pokaže potreba ali pobuda po tem, ko je bil sprejet OPN. 

Postopek priprave in sprejema je v obeh primerih določen v ZUreP-3, kjer so tudi določeni roki, ki jih morajo upoštevati državni nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPN ali OPPN sodelujejo. Menimo, da je z zakonom predpisan postopek ustrezno zastavljen in ne predstavlja birokratskih ovir za občane ali investitorje. Je pa treba poudariti, da pri pripravi OPN ali OPPN pogosto precej časa odpade na del postopka, za katerega zakon ne določa rokov, to je na pripravo strokovnih podlag, na usklajevanje z nosilci urejanja prostora in morebiti tudi na usklajevanje z občani. 

Gre za naloge, za katere je odgovorna občina, zato je tudi pomembno, da je ta v samem postopku priprave prostorskega akta aktivna. Tako ZUreP-3, kot tudi Zakon o lokalni samoupravi  določata, da je za sprejemanje občinskih prostorskih aktov, za določanje namenske rabe prostora in za druge naloge s področja urejanja prostora na lokalni ravni pristojna občina."