Oddajte pobudo
Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MP
  • 04. 01. 2023Pobuda objavljena
  • 04. 01. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 30. 01. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani.

Oče dveh otrok je lastnik stanovanja v bloku in bi ga rad oddajal.

Novembra letos se je za nedoločen čas preselil k svoji hčeri v tujino (Avstralija) in nima kvalificiranega digitalnega potrdila, niti SMS passa.

V Sloveniji ima polnoletnega sina, ki bi v njegovem imenu oddajal stanovanje.

Ali pisno pooblastilo, ki ga oče podpiše in skenira zadostuje, da sin v njegovem imenu lahko oddaja stanovanje ali mora lastnik stanovanja (oče) osebno to urediti v Sloveniji. Če je le mogoče, se ne bi samo za to vračal iz tujine.

Hvala za odgovor.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodje

Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za pravosodje ni pristojno za svetovanje v konkretnih zadevah, za kar so v skladu z Zakonom o odvetništvu (1) pristojni odvetniki. V okviru svojih pristojnosti lahko ministrstvo kot upravni organ oziroma del izvršilne veje oblasti poda le
neobvezujoče pravno mnenje glede razlage uporabe določb zakonov v postopkih, za vodenje katerih ni pristojno.

Obligacijski zakonik (2) v 75. členu določa, da velja oblika, ki je z zakonom predpisana za neko pogodbo ali kakšen drug pravni posel, tudi za pooblastilo za sklenitev te pogodbe oziroma za ta posel. Ker se skladno s četrtim odstavkom 84. člena Stanovanjskega zakona (3) najemna
pogodba, s katero lastnik stanovanja odda stanovanje v najem, sklepa v pisni obliki, mora biti torej tudi pooblastilo za sklenitev tega pravnega posla sestavljeno v pisni obliki z lastnoročno podpisom lastnika nepremičnine in predloženo v izvirniku v primeru sklenitve najemne pogodbe. Overitev podpisa na takem pooblastilu ni potrebna. V izogib morebitnim težavam
predlagamo, da raje kot skenirano verzijo pridobite pisni izvirnik preko klasične pošte ali na drug način, saj skenirana verzija ne predstavlja lastnoročnega podpisa. V takem primeru pa seveda obstaja tudi možnost, da oče podpiše kar samo pogodbo in jo najemniku pošlje v podpis
v Slovenijo.

1 Uradni list RS, št. 18/93, 24/96, 24/01, 48/01, 111/05, 54/08, 35/09 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16.
2 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631.
3 Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 –
odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21.