Oddajte pobudo

Javna dela

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ
  • 03. 01. 2023Pobuda objavljena
  • 03. 01. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 01. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

V preteklih letih se je obračun javnih del zbirokratiziral do neskončnosti. Zavračajo se zahtevki tudi zaradi par centov pa še bi lahko našteval. Predlagam, da se delavce prek javnih del vodi kot zaposlene na Zavodu za zaposlovanje. Zavod naj jim obračuna plačo, zahtevek za sofinanciran del pa naj odda naročniku. Trenutno gre za dvojno delo in sicer v računovodstvu kjer delavec prek javnih del opravlja dela ter na Zavodu, ki izvaja kontroling.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod) je na podlagi 73. člena Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZUTD) javni zavod, ki je organiziran enotno za območje Republike Slovenije. Zavod ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvaja kot javno službo.

Javna dela so na podlagi 49. člena ZUTD poseben program aktivne politike zaposlovanja v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Vsebina in način izvajanja programa javnih del je določena v Katalogu ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, ki je objavljen na spletni strani ministrstva in Zavoda. Programi javnih del so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Zavod na podlagi 47. člena ZUTD vsako leto objavi javno povabilo za izbor programov javnih del. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki (npr. občina, ministrstva in ustrezne strokovne organizacije, katere ustanoviteljica je Republika Slovenije) in izvajalci programov javnih del (neprofitni delodajalci); vsekakor pa so naročniki lahko tudi izvajalci javnih del. Program javnega dela se lahko začne izvajati po sklenitvi pogodbe o izvajanju programa javnega dela med Zavodom, izvajalcem in naročnikom programa javnega dela. Dolgotrajno brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po uspešno opravljenem predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega dela z Zavodom in pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, sklenjene z izvajalcem.

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so določeni v ZUTD:

  • del sredstev za plače udeležencev;
  • sredstva za prehrano med delom;
  • sredstva za prevoz na delo in z dela;
  • sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini;
  • sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Udeleženci imajo za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del, pravico do plače, ki je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti.

Zavod na podlagi 52. člena ZUTD in 5. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20) sofinancira del plače in druge stroške zaposlitve (stroški za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, predhodni zdravniški pregled za dolgotrajno brezposelne osebe ter odpravnine ob upokojitvi), izvajalec oziroma naročnik javnih del pa zagotavlja sredstva za kritje razlike plač udeležencev, regres za letni dopust ter materialne stroške, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programov javnih del.

Izvajalec oziroma naročnik na podlagi 51. člena ZUTD z napoteno brezposelno osebo sklene posebno pogodbo o zaposlitvi – Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, ki jo v 64. členu določa tudi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). ZDR-1 uvršča pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del med atipične pogodbe o zaposlitvi, saj določa, da se pogodba o zaposlitvi med brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela, in delodajalcem – izvajalcem javnih del, sklene upoštevaje posebnosti, določene z zakonom, ki ureja trg dela (64. člen ZDR-1). ZUTD v prvem odstavku 51. člena določa, da se pogodba o zaposlitvi, sklenjena zaradi opravljanja javnih del, sklene ob upoštevanju posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno prenehanje, ki so določeni v tem zakonu, kar pa ne izključuje uporabe določb ZDR-1 glede pravic ali obveznosti delavcev ali delodajalcev, ki jih ZUTD ne ureja.

Zavod izvajalcu javnih del, na podlagi popolnega in ustreznega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov in prejetih dokazil, izplača s pogodbo dogovorjen del sofinanciranja programa javnih del do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V skladu s 1. in 2. odstavkom 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) mora vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.

V skladu z navedenim bi radi opozorili, da gre pri opravljanju javnih del za hkratno zagotavljanje možnosti zaposlitve dolgotrajno brezposelnim osebam in zagotavljanje javnega interesa za izvajanje programov s strani naročnikov. Možnost zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb v okviru programov aktivne politike zaposlovanja na način, da je delodajalec Zavod, zakonodaja, ne omogoča.

Ministrstvo pripravlja spremembe in dopolnitve ZUTD, katerih del bo tudi sprememba načina sofinanciranja deleža plač udeležencev programov javnih del.