Oddajte pobudo

Praktični del vozniškega izpita

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 05. 10. 2022Pobuda objavljena
  • 05. 10. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 24. 10. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Kadrovsko je treba okrepiti ekipe, ki so zadolžene za praktični del izpita za vožnjo...na območju Celja se namreč predolgo čaka na prost termin... 2 meseca in več. Ali pa je treba opraviti nadzor nad uslužbenci, ki določajo roke.

Prav tako predlagam, da bi bila prijava možna od doma, preko spleta. Birokratsko je, da moramo na e-upravi najti prost termin in dokler pridemo do UE in se uskladimo z inštruktorjem, termina ni več na razpolago. Včasih e-uprava še kaže, da je prost termin, na UE pa termina ni več. Osvežitev ni tekoča. Nezadovoljstvo je ogromno in to je birokratsko, neučinkovito in nas spravlja v slabo voljo. Usklajevanja z inštuktorjem se dogajajo pri okencu UE in nezadovoljni so tudi tam zaposleni in stranke, ki čakajo za nami.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o voznikih v 9. členu določa, da opravljanje vozniških izpitov zagotavlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer na podlagi javnega pooblastila. Ministrstvo za infrastrukturo je Javno agencijo RS za varnost prometa v zvezi z navedenim že pozvalo za pojasnila, zakaj na določenih področjih prihaja do zagotavljanja vozniških izpitov izven določenega 30 dnevnega roka. 

Zakon o voznikih v 72. členu določa, da lahko vozniški izpit za voznika motornih vozil v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj šest mesecev. Kandidati za voznika se priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti. Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpita ter kandidata za voznika, če izpolnjuje pogoje, prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita. 

Nadalje Pravilnik o vozniškem izpitu v prvem odstavku 3. člena določa, da mora kandidat za voznika ob priglasitvi predložiti: 
1.      veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil tiste oziroma tistih kategorij, za katere opravlja vozniški izpit, 
2.      evidenčni karton vožnje, s katerim dokaže, da je v šoli vožnje zaključil predpisan teoretični del usposabljanja, 
3.      veljavno zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu za vse kategorije, za katere želi pridobiti vozniško dovoljenje, in potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskem programu za osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma jim je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, 
4.      potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen za kategorije AM, F in G) oziroma o oprostitvi izpita iz prve pomoči, če nima vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE. 

Upravna enota kandidata za voznika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje vozniškega izpita in ob priglasitvi k vozniškemu izpitu predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, prijavi k teoretičnemu delu vozniškega izpita. Ob prijavi k praktičnemu delu vozniškega izpita mora kandidat za voznika predložiti evidenčni karton vožnje, s katerim dokaže, da je v šoli vožnje zaključil predpisan program usposabljanja za voznike motornih vozil. Upravna enota kandidata za voznika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje vozniškega izpita in ob prijavi k praktičnemu delu vozniškega izpita predloži evidenčni karton vožnje, prijavi k praktičnemu delu vozniškega izpita. 

Glede optimizacije postopka opravljanja vozniškega izpita pojasnjujemo, da je Ministrstvo za infrastrukturo zelo aktivno na tem področju, vendar vseh predlogov ni mogoče realizirati v kratkem času in istočasno. Za implementacijo posameznega predloga je potrebno v prvi vrsti zagotoviti ustrezno pravno podlago, v drugi vrsti pa tudi potrebna finančna sredstva in kadre. Na področju evidence o vozniških dovoljenjih se Ministrstvo za infrastrukturo trenutno ukvarja z vzpostavitvijo povezave evidence o vozniških dovoljenjih z izdajatelji zdravniških spričeval in nadgradnjo ukrepov sodišč, kjer je pravna podlaga že zagotovljena.