Oddajte pobudo

Fotografije za dokumente

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 01. 08. 2022Pobuda objavljena
  • 01. 08. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 08. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni, pred kratkim sem na UE oddal vlogo za potni list. Del vloge je tudi fotografija. Za njo je navedeno "Potrebujete eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo". Uradnica mi jo je zavrnila, češ da ni nova. Ko sem jo pozval naj si jo ponovno pogleda in primerja z mojo dejansko podobo je to zavrnila, z obrazložitvijo da je stara že dve leti kar vidi iz vloge za osebno izkaznico in mi vrnila fotografijo.

Poraja si mi dilema ali sploh še potrebujemo uradnike, če ti ne uporabljajo načela proste presoje in načela ekonomičnosti, saj bi to njihovo avtomatično delo brez težav lahko uporabili avtomate, kar bi bilo tudi bolj ekonomično. Verjamem, da uradnice ni v nikakršnem razmerji z fotografom, ki je dve ulici stran in tudi ne želim imenovati UE. Tudi ne pričakujem, da bom premaknil gore, mogoče pa bom prispeval kamenček v mozaiku občanom prijazno in ekonomično državno upravo, kar vedno poudarjajo vsi ministri, ki zasedajo vrh te uprave. Na usposabljanjih uradnikov bi bilo smiselno poudarjati, da so samostojne osebe in imajo pravico odločati in s tem prispevati k debirokratizaciji. Hvala in lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Ker kritika izhaja iz postopka izdaje potnega lista, ki je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, hkrati pojasnjujemo zahteve, ki se nanašajo na ustreznost fotografije, ki je predložena vlogi. Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), v 23. členu določa, da mora državljan k vlogi za izdajo potnega lista predložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo. Status uradnega identifikacijskega dokumenta ima lahko zgolj tisti dokument, ki vsebuje fotografijo, zato je ta ključnega pomena. Preverjanje ustreznosti predložene fotografije v postopku izdaje potnega lista je zato tudi razlog, da se lahko vloga vloži samo osebno. Zakonska dikcija »prava podoba« na širok način zajema zahteve, da se predloži fotografija državljana, ki podaja vlogo in ne druge osebe, da fotografija ni obdelana in spremenjena, ter da obraz državljana odraža aktualno stanje ob vlogi, kar pomeni tudi, da fotografija ni stara.

Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/08, 55/13 in 79/16) v 13. členu določa, da mora uradna oseba pristojnega organa ugotoviti istovetnost vlagatelja in preveriti resničnost podatkov na vlogi, kar obsega tudi preverjanje ustreznosti fotografije.

Pomembnost fotografije za uporabnost potnega lista kot pomembnega dokumenta za izkazovanje istovetnosti, državljanstva in prehod meje, s katerim lahko posameznik nastopa tudi v pravnih poslih doma in v tujini, izhaja tudi iz 20. člena zakona. Državljan mora namreč izročiti potnih listi v uničenje tudi v primeru, če fotografija ne kaže več njegove prave podobe, kar se v obdobju veljavnosti potnega lista polnoletne osebe, to je 10 let, lahko zgodi.

Po širšem pojasnilu pomena ustreznosti fotografije, pa vseeno izpostavljamo, da je kriterij presoje ustreznosti fotografije za izdajo potnega lista presoja uradne osebe ali fotografija, ki je predložena v fizični obliki, res (še vedno) izraža dejansko podobno vlagatelja vloge. V praski se uradne osebe pogosto srečujejo s predložitvijo starih fotografij, za katere je evidentno, da so bile uporabljene ob vlogi npr. pred 10 leti, stranke pa imajo seveda iz vidika prej navedenih razlogov nekritično željo po uporabi stare fotografije. Ker 23. člen zakona določa, da se fotografije, ki so izdelane preko sistema e-fotograf (in so predložene elektronsko v obliki referenčne številke fotografa, ki sistem uporablja) hranijo eno leto, se je zato oblikovala praksa, da je vlogi priporočljivo predložiti fotografijo, ki ni starejša od enega leta.

Ne glede na navedeno, se strinjamo s predlagateljem, da je ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista ključna presoja ustreznosti fotografije s strani uradne osebe, pri čemer je potrebno upoštevati vsak individualni primer.