Oddajte pobudo

Vodenje knjige gostov v turizmu

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MNZ
  • 13. 07. 2022Pobuda objavljena
  • 13. 07. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 08. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pobuda za ukinitev obveznosti vodenja knjige gostov (v turizmu), saj so podatki ki se vanjo vpisujejo povsem enaki podatkom, ki jih oddajamo na portalu ETurizem (Ajpes) za poročanje o gostih in prenočitvah. Knjigo gostov je potrebno vsako leto uničiti, kar bi v času digitalizacije lahko prevzel obstoječi sistem ETurizem. Le ta bi lahko po zakonsko preteklem obdobju vse podatke o gostih enostavno izbrisal iz sistema. Trenutno je potrebno identične podatke beležiti tako digitalno v ETurizmu kot tudi v Knjigi gostov. Menim, da bi se dalo to delo početi samo enkrat in s tem prihraniti veliko ur brezpredmetnega dela beleženja podatkov gostov (podatkov iz njihovih osebnih dokumentov).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Odgovorna institucija za vodenje evidence gostov je policija, zato nasprotujemo predlogu za ukinitev vodenja knjige gostov, četudi so podatki v njej enaki podatkom v evidenci gostov. Po določbah Zakon o prijavi prebivališča (v nadaljevanju ZPPreb-1) je za vodenje knjige gostov odgovoren gostitelj, za vodenje evidence gostov pa policija. Vsi gostitelji iz drugega odstavka 40. člena ZPPreb-1 morajo podatke o gostih posredovati preko aplikacije E-Turizem, ki jo vzdržuje AJPES, v evidenco gostov, ki jo vodi policija. Ker se evidenca gostov vodi centralizirano v policiji, za namene preverjanja varnostnih elementov (iskane osebe, pogrešane osebe ipd.), se smejo podatki v evidenci nahajati le 32 dni po datumu odjave gosta, nakar se brišejo. Na drugi strani pa se podatki v knjigi gostov vodijo razpršeno pri vsakem gostitelju posebej, pri čemer jih morajo gostitelji voditi še eno leto po letu, v katerem je bil gost odjavljen. Po izteku tega roka jih morajo gostitelji brisati in o brisanju sestaviti zapisnik, katerega pa morajo hraniti še 5 let po brisanju.

Če bi knjigo gostov ukinili, bi se podatki zbirali le 32 dni od odjave gostov, po izteku tega roka pa ne bi bili več dosegljivi. Področje vodenja evidence gostov in knjige gostov določa ZPPreb-1 v skladu z načelom sorazmernosti, do katerega se je opredelil tudi Informacijski pooblaščenec.

Poleg navedenih razlogov, opustitvi obveznosti vodenja knjige gostov nasprotujemo tudi iz razloga, da bi se s tem pripomoglo k tveganjem dela na črno, ne odvajanju turistične in promocijske takse ter spremljanju statističnih kazalnikov na področju turizma.

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Strinjamo se s stališčem Ministrstva za notranje zadeve.

Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, 36/21, 3/22 – Zdeb – v nadaljevanju ZPPreb-1), ki je podlaga za vodenje knjige gostov, v tem delu že sledi načelu administrativne razbremenitve, saj se podatki, ki jih knjiga gostov mora vsebovati (sedmi odstavek 38. člena ZPPreb-1) in ki jih preko spletne aplikacije gostitelj poroča AJPES, (v 12 urah po odhodu vsakokratnega gosta in prvi dan v mesecu za zbirne podatke) posredujejo za več namenom hkrati, in sicer poleg namena vodenja evidence gostov, tudi za namen obračuna in plačila turistične takse in za statistične namene. Podatke iz knjige gostov, ki jih gostitelj poroča AJPES, slednji v skladu z ZPPreb-1 zagotavlja policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam. V zvezi z namenom obračuna in plačila turistične takse, dodajamo, da je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ((Uradni list RS, št. 13/18 – v nadaljevanju: ZSRT-1) uvedena tudi obveznost, da subjekti, ki na podlagi tega zakona pobirajo turistično in promocijsko takso, vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta, pri čemer je navedeno, da se evidenca turistične takse vodi na podlagi knjige gostov, iz česar sledi, da gre za iste vrste podatkov, kot se vodijo v knjigi gostov. Dodatno pridobivanje ali beleženje podatkov torej ni potrebno, sploh, če se knjiga gostov vodi elektronsko. ZPPReb-1 namreč izrecno navaja, da se knjiga gostov vodi v elektronski ali fizični obliki, pri čemer je v skladu s Pravilnikom o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16) elektronska knjiga gostov računalniški program (aplikacij), podatki iz knjige gostov pa se v spletno aplikacijo AJPES lahko posredujejo tudi z XML datoteko, katere strukturo je objavljena na AJPES spletni strani.