Oddajte pobudo

Sprememba načina izbiranja kandidatov pri SSRS

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNVP, SSRS
  • 24. 06. 2022Pobuda objavljena
  • 24. 06. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 04. 08. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Stanovanjski sklad RS pri oddaji stanovanj naključno izbere med primernimi kandidati in ostale prijave nato zavrže. V primeru, da ta kandidat nato stanovanja ne more/noče prevzeti v najem se stanovanje ponovno ponudi na naslednjem razpisu. Težava nastane, ker je na vsakem razpisu ogromno število kandidatov ki kasneje ne sprejmejo stanovanja v najem, kar povzroči da so stanovanja neprestano na razpisih in krožijo od kandidata do kandidata brez konca. Predlagam da se vzpostavi sistem kjer se prijave na razpisu ohranijo in se izbor ponavlja znotraj seznama kandidatov dokler ni izbran primeren kandidat, ki lahko sprejme pogodbe najema, in prevzame stanovanje, namesto da se od kandidatov pričakuje da znova in znova oddajajo isto prijavo za isto stanovanje in vsakič znova izpadejo zato ker se je npr. za enosobno stanovanje prijavila oseba s 3 otroki brez da bi pogledala stanovanje, ki ga je izbrala in kasneje to stanovanje zavrne saj ni ustrezno za 3 otroke. Ali da se na razpis prijavi oseba ki nima urejene finančne situacije in si ne more privoščiti varščine in stroška opremljanja stanovanja in kasneje prav tako zavrne stanovanje ki je bilo ponujeno. V obeh primerih je neproduktivno, da se zavrže prijave drugih in stanovanje vrne na naslednji razpis saj se bo v naslednjem prijavila nova oseba s tremi otroki in zopet dobila omenjeno stanovanje zaradi prednostnih kategorij, znova zavrnila najem in stanovanj bo vrnjeno nazaj na naslednji razpis. Et cetera... Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor

Sporočamo vam, da je posredovani predlog / pobuda v popolnem nasprotju z razpisnimi določili javno objavljenih razpisov za oddajo stanovanj v najem. Stanovanjski sklad RS nove stanovanjske enote pridobiva preko različnih razpisov: Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023, Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot in bivalnih enot v letih 2022 in 2023, oziroma Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023. Glede na to, da gre pri Programih za neprofitna stanovanja, se le- ta oddajajo v najem skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) in s sodelovanjem lokalne skupnosti, ki pripravi razpis, določi kriterije, sestavi prednostno listo prosilcev in izda odločbe o dodelitvi stanovanj izbranim prosilcem. 
  
Stanovanja pridobljena preko Javnega poziva pa Stanovanjski sklad RS oddaja sam, preko Razpisa za oddajo stanovanj v najem oziroma v ločenem razpisu ponuja mladim v najem bivalne enote ali postelje v Skupnosti za mlade Gerbičeva v Ljubljani. V samih razpisih so jasno določeni prioritetni razredi in kriteriji pod katerimi se stanovanja / postelje oddajajo v najem. Vsako stanovanje, vključeno v predmetni razpis po 2. alineji 83. člena SZ-1 šteje za stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu (tržno najemno stanovanje). Prijava prosilcev na javni razpis je prostovoljna, vsa razpisna dokumentacija je javno objavljena. Z oddano prijavo na razpis, prosilec prostovoljno in poučen na posledice oddane prijave daje nepreklicno pisno izjavo, da je seznanjen z vsebino razpisa in vsebino vseh listin, ki so priloge razpisa, da se z njo strinja in da pogoje tega razpisa in njegovih prilog v celoti sprejema. Glede na to, da se Stanovanjski sklad RS financira s sredstvi pridobljenimi preko posojila Razvojne banke Sveta Evrope (CEB), je zavezan k spoštovanju strogih določil podanih s strani same banke.  Stanovanjski sklad RS kot glavni izvajalec nacionalne stanovanjske politike skrbi, da so stanovanja oddana primernim prosilcem, ki izpolnjujejo vnaprej določene razpisne pogoje, zato vsa neoddana stanovanja  vrne v ponovni izbor, kjer se za njih lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo postavljene kriterije. 
  
Omenjena pobuda pomeni kršitev vnaprej postavljenih kriterijev, po katerih deluje Stanovanjski sklad RS, zato je za način delovanja Stanovanjskega sklada RS nesprejemljiva. Ob tem dodajamo, da Stanovanjski sklad RS dosledno spoštuje določila svojega objavljenega Javnega razpisa za oddajo stanovanj in vse razpisne dokumentacije, ki jo pripravi skladno z veljavno zakonodajo in načinom svojega poslovanja. Vsekakor pa Sklad vse prejete predloge za spremembe in dopolnitve vsebine javnega razpisa in dokumentacije preuči, ter skladno z namenom in cilji poslovanja po potrebi upošteva ter se vam zato za vaša vprašanja zahvaljujemo, saj razpis sproti posodabljamo in prosilcem čim bolj transparentno možnosti reševanja stanovanjskega vprašanja tudi sprotno predstavljamo."