Oddajte pobudo

Hitrejše izdajanje dokumentov

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 24. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 24. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 13. 07. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Pred dnevi sem zamenjal vse dokumente (vozniško, potni list, osebno izkaznico). Sestavni del postopka je odvzemanje prstnih odtisov, elektronsko podpisovanje, preverjanje zapisanih podatkov... Za vsak dokument posebej. Z minimalnim vložkom v programsko opremo bi se to lahko poenostavilo na način, da stranka enkrat da prstne odtise, podpiše, preveri podatke... uslužbenka na UE pa samo na začetku postopka izbere, katere vse dokumente stranka naroča. Prepričan sem, da je hkratno menjavanje večih dokumentov precej pogost opravek na UE, taka preprosta poenostavitev pa bi prinesla velike časovne prihranke (na obeh straneh okenca) z minimalnim finančnim vložkom.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Izdajo potnega lista ureja Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 23. členu določa nabor podatkov ob vlogi za izdajo potnega lista, v 30. členu pa evidenco izdanih potnih listin opredeljuje kot samostojno, centralo evidenco, v kateri so podatki iz vloge za ta tip dokumenta. Podobno področje izdaje osebne izkaznice ureja Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, 41/21 in 199/21) v 13. in 19. členu.

Z namenom poenostavitve in pohitritve postopka oba zakona (šesti odstavek 30. člena ZPLD in sedmi odstavek 19. člena ZOIzk) določata, da se lahko fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci drugega uradnega identifikacijskega dokumenta v evidenco dokumenta, za katerega se sprejema vloga, prevzema s samodejnim povezovanjem. Povezovanje evidence potnih listin, evidence osebnih izkaznic in evidence voznikov (ki predstavlja register izdanih vozniških dovoljenj po tretji zakonski podlagi). Prevzemanje oz. tako imenovano »kopiranje fotografije«, je torej že omogočeno in poteka na podlagi privolitve posameznika z uporabo EMŠO. Takšen način prenosa fotografije skrajšuje postopek izdaje dokumenta, pri čemere ni časovno omejeno na istočasno izdajo vseh treh identifikacijskih dokumentov. Kopiranje fotografije za izdajo osebne izkaznice je mogoče npr. tudi leto dni po izdaji potnega lista. Pri tem je pomembno, da lahko uradna oseba preveri, da fotografija odraža podobo prave osebe in da je še vedno ustrezna. Ustreznost fotografije preveri tudi stranka, ki s svojim podpisom potrdi tako vložitev vloge, kot pravilnost podatkov, sam podpis pa je tudi sestavni del nabora identifikacijskih podatkov na izdelanem dokumentu.

Glede prstnih odtisov pojasnjujemo, da se zajemajo zgolj pri izdaji potnega lista in osebne izkaznice, ne pa tudi pri izdaji vozniškega dovoljenja. Težava pri preverjanju ustreznosti »kopiranih« prstnih odtisov je sposobnost vizualne primerjave pred potrditvijo fotografije prstnih odtisov. Ker je prstni odtis pomemben biometrični identifikator za nadaljnjo uporabo pri prehodu meje, bi morebitna napaka lahko posamezniku povzročila težave pri uporabi dokumenta. Kopiranje prstnih odtisov je prav tako nemogoče iz vidika njihove hrambe. Prstni odtisi, ki se zajamejo ob vlogi se namreč v evidenci hranijo samo do vročitve dokumenta, nato se izbrišejo. Četudi bi zagotovili njihovo kopiranje na vlogo za drug dokument, ne bi mogli enako, kot to velja za fotografijo, tega omogočiti v primeru kasnejše izdelave drugega dokumenta. Sprememba zakonodaje v tem delu ni mogoča, saj stroge zakonske omejitve hrambe in uporabe prstnih odtisov temeljijo na uredbah EU.  

Oviro za realizacijo predloga predstavlja tudi organizacija dela upravnih enot, ki je različna. Med tem, ko so šalterji za sprejem vloge za izdajo osebne izkaznice in potnega lista združeni, je področje prometa na veliki večini upravnih enot ločeno, naloge izdaje vozniških dovoljenj pa opravlja druga uradna oseba. Zgolj manjše upravne enote ali krajevni uradi omogočajo strankam, da vloge za vse tri dokumente lahko vložijo pri isti uradni osebi. 

Realizacija predloga, za katerega se sicer strinjamo, da je iz vidika iskanja rešitve pohitritve postopkov odličen, torej vseeno ni mogoče realizirati na dokaj enostaven način in z minimalnim finančnim vložkom. Za realizacijo predloga bi bila potrebna sprememba treh zakonskih podlag in tehnični posegi v tri ločene evidence. Predlog bomo ob prvi spremembi navedene zakonodaje vsekakor ponovno proučili, poudarjamo pa, da je delno (torej tam, kjer se predlaga uporaba ene fotografije za izdajo večih dokumentov), že realiziran in se lahko uporablja.

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo

Postopek izdaje vozniških dovoljenj je postopek, ki se izvaja ločeno od postopka izdaje osebnih izkaznic in potnih listin, prav tako pa je področje izdaje osebnih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj urejeno v različnih zakonih. Podaljševanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in izdajo vozniškega dovoljenja ureja Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/1667/1721/18 – ZNOrg, 43/19139/20 in 43/22), ki v 59. in 60. členu določa pogoje za podaljšanje veljavnosti oziroma izdajo vozniškega dovoljenja.

Glede obrazca vozniškega dovoljenja je Republika Slovenija vezana na Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki v 1. členu določa, da države članice v skladu z določbami navedene direktive uvedejo nacionalno vozniško dovoljenje, ki temelji na vzorcu vozniškega dovoljenja Evropske unije, določenega v Prilogi I navedene direktive.

Upoštevajoč načelo ekonomičnosti postopka in hitrejši postopek izdaje vozniškega dovoljenja Zakon o voznikih v prvem odstavku 60. člena določa, da se za izdajo vozniškega dovoljenja lahko uporabi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega identifikacijskega dokumenta (npr. osebne izkaznice, potnega lista) in kaže pravo podobo osebe. Prevzemanje fotografijo iz postopkov izdaje drugih identifikacijskih dokumentov je torej že omogočeno in poteka na podlagi privolitve posameznika z uporabo EMŠO.

Menimo, da oviro za realizacijo predloga predstavljajo različni postopki (nekateri so vezani na evropsko zakonodajo), različne informacijske rešitve (različni programi in različne evidence, ki jih zaradi ločenih pristojnosti ni mogoče združevati), predvsem pa različna organiziranost dela upravnih enot (ločeni prostori za sprejem vlog in izdajo posameznih identifikacijskih dokumentov, ločena področja, ipd.).