Oddajte pobudo

Administrativna ovira pri nujni zdravstveni napotnici

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 22. 03. 2022Pobuda objavljena
  • 22. 03. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 19. 05. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam ustrezno spremembo pri administrativni obravnavi nujne zdravstvene napotnice. Namreč v kolikor pacient ne pride na pregled v 24 urah, torej zamudi že samo 1 minuto, ga zdravnik ne vzame več na pregled saj je napotnica v sistemu blokirana in to ne glede na to, da je izdana za obdobje 3 mesecev. Potrebna je sprememba, saj je prihod na pregled že v 24 urah pravica pacienta in to da prideš naslednji dan naj ne bo kazen tako za pacienta ob čemer pa moraš ponovno obremenjevati splošnega zdravnika za izdajo nove napotnice. Pacient ne pride do pregleda, saj se zdravstvo z njim pogovarja "po papirjih" in to ne glede na to, da ima v rokah veljavno napotnico. Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

V 24. členu prehodnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-A (Uradni list RS, št. 55/17), ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP-B (Uradni list RS, št. 177/20) je določen postopek predložitve napotne listine. Iz navedenega člena izhaja, da pacient do ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje, izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne službe predloži napotno listino:
- s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
- s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh,
- s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 21 dneh po njeni izdaji.

O posledicah nepravočasne predložitve napotne listine se pacienta obvesti ob izdaji napotne listine.

Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku rokov iz prvega in drugega odstavka 24. člena, se ne uvrsti na čakalni seznam oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev, o čemer ga pooblaščena oseba za čakalni seznam obvesti v treh dneh od prejema napotne listine.

Sedanje določilo je skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20 in 103/21), kjer je v 9. členu določeno, da se stopnja nujnosti nujno »določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno
zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj« in da je v tem primeru najdaljša dopustna čakalna "24 ur izvajalec, je temu primerno določen sorazmerno kratek rok, ko lahko napotnico stopnje nujnosti nujno predloži pacient.

Glede na navedeno ureditev v veljavnem Zakonu o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, v nadaljnjem besedilu: ZPacP), menimo, da je ureditev ustrezna in niso podani razlogi za spreminjanje, saj veljavna ureditev omogoča dostopnost do zdravstvenih storitev vsem pacientom in omogoča oziroma zagotavlja tudi spoštovanje časa pacientov s tem, ko hkrati omogoča varno in kakovostno organizacijo dela pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Glede veljavnosti napotne listine s stopnjo nujnosti »nujno« pa pojasnjujemo, da je napotna listina izdana za obdobje 3 mesecev z namenom izvajanja potrebnih morebitnih kontrol po izvedbi nujne zdravstvene storitve in ne sami izvedbi nujne zdravstvene storitve. Čas veljavnosti napotne listine se začne šteti po prvi opravljeni storitvi s to napotno listino.

Dolžnost predložitve najpozneje naslednji dan ne pomeni predložitev napotne listine v 24 urah, temveč pomeni, da mora pacient predložiti napotno listino v primeru da je izdana pod stopnjo nujno naslednji dan po prejemu, kar pa v praksi pomeni večinoma več kot 24 ur (npr. pacient, ki
prejme napotno listino ob 8-ih zjutraj, mora le-to predložiti do izteka naslednjega dne in ne do 8-ih zjutraj naslednjega dne).