Oddajte pobudo

Avtomatska uskladitev podatkov med ZK in FURS

Področje: Pravosodje
Pristojni organi: MF, MP
  • 06. 01. 2022Pobuda objavljena
  • 06. 01. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 24. 01. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani. Pred časom sem prodala eno nepremičnino in kupila drugo. Vso dokumentacijo smo uredili preko notarja in spremembe vpisali v zemljiško knjigo. Zato sem bila presenečena, ko sem dobila opomin za plačilo drugega dela davka na premoženje kljub temu, da sem se v roku pritožila na odločbo. Na FURS-u so mi pojasnili, da moram vsako spremembo poleg tega, da se vpiše v ZK, sama sporočiti tudi njim in občini. Predlagam, da se razmisli o možnosti uskladitvi podatkov med ZK in FURS oz. da bi bilo možno podatke za vse deležnike urediti naenkrat z enim samim postopkom.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodje:

Čeprav plačilo davkov po vsebini ni povezano s stvarnopravnimi ter zemljiškoknjižnimi instrumenti pridobivanja ali odsvajanja lastninske pravice na nepremičninah, pa je zaradi zagotavljanja davčne discipline z njimi že tradicionalno prepleteno. Tako veljavni Zakon o zemljiški knjigi[1] že vse od svoje uveljavitve leta 2003 v 37. členu vsebuje zahtevo, da mora v primerih, ko se z zemljiškoknjižnim dovolilom dovoljuje vpis pridobitve lastninske pravice, biti le-temu priloženo potrdilo finančne uprave o plačilu davka oziroma davkov, če je oseba, ki izstavlja zemljiškoknjižno dovolilo, v zvezi s pravnim poslom, iz katerega izhaja obveznost prenosa lastninske pravice, zavezana za plačilo davka na promet nepremičnin oziroma drugega davka (razen davka na dodano vrednost). Če takšno potrdilo zemljiškoknjižnemu dovolilu ni priloženo, notar ne overi podpisa na njem.

Po sedanju ureditvi lahko stranka po tem, ko na FURS predloži listino o pravnem poslu in plača davek, potrdilo o tem predloži notarju sama, ali pa od njega zahteva, da potrdilo oziroma podatek o plačilu davka pridobi on. Slednje že po sedanji ureditvi predstavlja določeno postopkovno olajšavo, saj namesto stranke potrdilo pridobi notar. Ta ureditev pa bo predvidoma že v letošnjem letu nadomeščena z novo, ki še bolj poenostavlja postopek in ga dejansko prilagaja načelu »vse na enem mestu«. Stranki poslej ne bo treba predložiti listine o pravnem poslu na FURS, ampak bo lahko že v tej fazi od notarja zahtevala, da to stori on, tako kot do sedaj pa bo lahko od njega zahtevala, da pridobi tudi potrdilo o plačilu tega davka. Stranka, ki torej ne bo sama želela prinašati listine na FURS in nato od njih pridobivati potrdila o plačilu davka, bo tako lahko v celoti ta opravila poverila notarju, sama pa bo le plačala davek, ko ji bo o tem izdana odločba. Še vedno pa bo lahko obe opravili (ali pa zgolj eno od njiju) izvedla tudi sama. Poleg teh poenostavitev za stranko pa bo nova ureditev lajšala poslovanje tudi notarjem, saj bodo lahko listno o pravnem poslu na FURS predložili elektronsko.

Te novosti je prinesel Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi[2], ki je začel veljati 22. 8. 2021, vendar pa se v tem delu še ne izvaja, saj mora biti na FURS najprej vzpostavljen ustrezen informacijski sistem, ki bo zagotavljal tehnične pogoje za izvajanje teh rešitev. ZZK-1E se bo zato v tem delu začel uporabljati, ko bo minister, pristojen za finance, ob izpolnitvi tehničnih pogojev v Uradnem listu RS objavil odredbo, ki bo določila rok, od katerega dalje se bodo uporabljale te rešitve. Po informacijah, s katerimi razpolaga tukajšnje ministrstvo, bo to predvidoma še v letošnjem letu.

Z vidika Ministrstva za pravosodje so bile z uveljavitvijo ZZK-1E podane zakonske rešitve za poslovanje, kakršnega predlaga oziroma pričakuje stranka, začetek njihove uporabe pa je odvisen od zagotovitve tehničnih pogojev.

[1] Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1 in 121/21.

[2] Uradni list RS, št. 121/21.