Oddajte pobudo

Priklop na optično omrežje

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: AKOS, MJU
  • 10. 12. 2021Pobuda objavljena
  • 10. 12. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 01. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni, v zadnjih letih se veliko vlaga v razvoj podeželja, med drugim tudi v izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja. Zato, kot končnemu uporabniku telekomunikacijskih storitev preko bakrene parice, mi ni jasno in logično, zakaj se onemogoča priklop na že obstoječe širokopasovno optično omrežje. Le ta je namreč že speljan ob glavni cesti naše vasi Mala Kostrevnica, Šmarno pri Litiji, prav tako je že položena cev do hiše (ca 200m), po katerem po napeljan optični kabel. Priklop ni možen, zaradi omejevanja monopola telekomunikacijskega operaterja, ki gradi na tem področju optično omrežje. Sam priklop bo možen šele po najavi in odobritvi na AKOS-u (drugo leto zapored poslušam obljube, da bo to naslednje leto). Mene, kot uporabnika, res ne zanimajo razne "birokratske" igre, če lahko temu rečem tako, ampak zmogljiva in kvalitetna storitev, za katero bom na koncu tudi sam plačeval. Tako, da v 21. stoletju zakonodaja res ne bi smela omejevati temveč spodbujati dostop do naprednih storitev. Še posebej sedaj, ko priporočate delo od doma in za ta način dela potrebuješ, ne samo kvalitetno, ampak tudi zmogljivo povezavo. Hvala in lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Agencija pozdravlja to pobudo. Vendar pa agencija nima vpliva na to, kdaj bo operater omrežja priključil končnega uporabnika. Agencija ne izdaja nobenih dovoljenj ne za gradnjo omrežja, ravno tako pa ne za priključitev posameznih objektov na že zgrajeno omrežje. Na podlagi zapisanega agencija ne more sklepati, katere birokratske ovire ima v mislih pobudnik. Agencija v nadaljevanju pojasnila podrobneje opisuje svoje pristojnosti in obveznosti operaterjev, ki jih imajo pri gradnji novih omrežij, do agencije.

Gradnja omrežij in priključevanje naročnikov sta predmet proste gospodarske pobude. 9a. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014-ZIN-B, 54/2014 – odl. US, 81/2015, 40/2017 in 30/2019 – odl. US; v nadaljevanju: ZEKom-1) od vsakega operaterja sicer res zahteva najavo gradnje omrežja, ali posamezne trase z namenom optimizacije gradbenih posegov v prostor, vendar pa je ta najava objavljena na spletni strani agencije, kjer jo lahko vidijo zainteresirane stranke in ne zavira nadaljnjih postopkov gradnje, ne agencija ne drug organ pa na podlagi te najave ne izdajata nikakršnih dovoljenj. 14. člen ZEKom-1 zahteva od operaterja vpis omrežja v javne evidence, vendar je operater dolžan sporočiti spremembe tri mesece po spremembi oziroma gradnji, tako da tudi ta obveznost nikakor ne more biti razlog za zamude pri priključevanju. Tako zbrani podatki so brezplačno javno dostopni na Geoportalu AKOS. Na Geoportalu AKOS lahko za svojo hišo preverite, kdo je lastnik telekomunikacijske infrastrukture v bližini in kakšno storitev navedena infrastruktura omogoča. Vse podatke, ki jih zahtevata obe zgoraj omenjeni najavi, morajo operaterji že predhodno zbrati zaradi svojih potreb, torej za njih ne predstavljajo dodatnega administrativnega bremena.

Agencija v okviru preprečevanja zlorabe monopolnega položaja tudi regulira operaterja s pomembno tržno močjo na trgu veleprodajnega dostopa do širokopasovnih storitev na fiksni lokaciji. Status operaterja s pomembno tržno močjo ima Telekom Slovenije. Celotna regulacija je usmerjena v to, da mora Telekom Slovenije omogočati pod enakopravnimi pogoji tudi drugim operaterjem dostop do svojega omrežja in tudi do kabelske kanalizacije, za kar so predpisani pogoji, cene, postopki in roki. Odločba z vsemi obveznostmi Telekoma Slovenije je na voljo na spletni strani agencije. Skladno s točko 9.b regulatorne odločbe mora Telekom Slovenije sicer res najaviti morebitne gradnje in posodobitve omrežja pred pričetkom del, vendar je ta najava namenjena alternativnim operaterjem, da lahko začnejo na območju nameravane gradnje oziroma posodobitve (na primer polaganje novega optičnega kabla v obstoječo kanalizacijo) končnim uporabnikom pravočasno ponujati svoje storitve, ki bodo seveda zagotavljane preko omrežja Telekoma Slovenije. Smisel tega določila je preprečiti Telekomu Slovenije, da bi končne uporabnike na tem območju vezal nase brez konkurence drugih operaterjev. Na podlagi tega obvestila agencija ne izda nobenega dovoljenja, torej tudi ta najava ne more biti vzrok zamude, ravno tako pa mora imeti vse podatke, ki so potrebni za najavo, Telekom Slovenije že zbrane, da sploh lahko zančne z delom. Po podatkih, ki so dostopni na Geoportalu AKOS, je v naselju Mala Kostrevnica že zgrajenih nekaj optičnih priključkov, ravno tako pa je ob glavni cesti položena kabelska kanalizacija v lasti Telekoma Slovenije. Skladno z zgoraj omenjeno odločbo, mora Telekom Slovenije omogočiti drugemu operaterju, ki izrazi svoj interes, polaganje optičnega kabla v svojo kabelsko kanalizacijo, če je v njej še dovolj prostora. Če pa je optično omrežje že zgrajeno do hiš oziroma do 200 m od hiše, potem mora na zahtevo drugega operaterja v roku zgraditi priključek in ga dati na voljo alternativnemu operaterju po regulirani ceni. Na ta način agencija preprečuje Telekomu Slovenije, da bi zlorabil svojo tržno moč (npr. da bi bile cene za končne uporabnike nerazumno visoke). Za končne uporabnike navedena regulacija pomeni, da lahko sklenejo naročniško pogodbo s poljubnim alternativnim operaterjem, ki nato od Telekoma Slovenije zahteva in dobi ustrezne povezave, da lahko ponudi svojo storitev.

V primeru, da je gradnjo optičnega omrežja deloma ali v celoti financirala država, mora lastnik oziroma upravitelj omrežja ravno tako omogočiti prost dostop do svojega omrežja vsem zainteresiranim operaterjem, ki nato lahko ponujajo svoje storitve preko tega omrežja in ravno tako mora zgraditi omrežje do hiš vseh zainteresiranih končnih uporabnikov, ki imajo stalno prebivališče ali opravljajo gospodarsko dejavnost v navedenem objektu, če je njegovo omrežje že zgrajeno do 200 m od hiše. V primeru sofinanciranja s strani države veljajo zgoraj navedene obveznosti za kateregakoli operaterja, ki je na tem območju gradil z javnimi sredstvi, ne samo za Telekom Slovenije.

Agencija je tudi organ, pred katerim se rešujejo morebitni spori tako med dvema operaterjema (npr. pri dostopu do omrežja) ali med operaterjem in (potencialnim) uporabnikom storitev. Več o možnostih, ki jih imate kot uporabnik, je na voljo na zavihku uporabniki storitev na spletni strani agencije.