Oddajte pobudo

Odstop vloge pristojnemu organu

Pristojni organi: MJU
  • 09. 09. 2021Pobuda objavljena
  • 09. 09. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 09. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predsedniku komisije za preizkus letne ocene je ocenjeni podal zaprosilo, da ga komisija skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja seznani z dokumenti v zadevi, s katerimi ocenjeni ni bil seznanjen. Predsednik komisije mu je odvrnil, naj se obrne na pooblaščeno osebo za dostop do informacij javnega značaja.

Zakaj predsednik komisije sam ne odstopi vloge pristojni osebi za dostop do informacij javnega značaja? Lep pozdrav! 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

»Spoštovani,
 
preko portala STOP Birokraciji ste nam posredovali dopis, v katerem navajate, da je Predsedniku komisije za preizkus letne ocene ocenjeni podal zaprosilo, da ga komisija skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)[1] seznani z dokumenti v zadevi, s katerimi ocenjeni ni bil seznanjen. Predsednik komisije mu je odvrnil, naj se obrne na pooblaščeno osebo za dostop do informacij javnega značaja. Zanima vas, zakaj predsednik komisije sam ne odstopi vloge pristojni osebi za dostop do informacij javnega značaja?
 
Ocenjevanje, vključno s preizkusom ocene, je pravica iz delovnega razmerja, ki je določena z zakonom. Gre za poseben javnopravni postopek, ki mu to lastnost daje poseben položaj pristojnega odločevalca. Ne glede na to, ali bi smiselno uporabili Zakon o splošnem upravnem postopku[2] (4. člen), ker ni drugačne ureditve, ali drug procesni postopkovnik (Zakon o pravdnem postopku[3]) je ključno, da načela poštenega postopka, ki izvirajo iz Ustave Republike Slovenije[4] zagotavljajo pravico do seznanitve z dokumenti, ki vplivajo na položaj stranke v slehernem postopku (tako tudi sodna praksa glede pravice do enakega varstva). Komisija bi v strankini zahtevi morala prepoznati procesno pravico do seznanitve z dokumenti v konkretni zadevi oziroma stranko na to opozoriti. Anonimizirani dokumenti pridobljeni po ZDIJZ namreč stranki nudijo bistveno manj informacij, kot ji dejansko pripada (6. člen ZDIJZ - izjeme). 
 
V konkretnem primeru je komisijo imenoval predstojnik zavezanca. V kolikor je bila zahteva za dostop do informacije javnega značaja podana ustno (neformalna vloga) je bila odločitev predsednika komisije pravilna. ZDIJZ namreč določa, da se neformalna vloga ne šteje za vlogo v upravnem postopku v smislu zakona, ki ureja upravni postopek. V kolikor pa je bila zahteva podana s pisno vlogo oziroma podana pisno na zapisnik je bil predsednik komisije dolžan zahtevo odstopiti uradni osebi pooblaščeni za dostop do informacij javnega značaja. Ta uradna oseba je namreč tista, ki na koncu odloči, ali se bo informacija razkrila oziroma se bo omogočila njena ponovna uporaba. «

__________________________________________________________________________________
[1] Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18.
[2] Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. 
  US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 
  6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US.
[3] Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE.
[4] Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
  68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.