Oddajte pobudo

IZDAJA POTRDIL IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV

Pristojni organi: GURS, MOP
  • 08. 09. 2021Pobuda objavljena
  • 08. 09. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 11. 10. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, predlagam poenostavitev postopkov za pridobitev celovitih podatkov iz zbirk zemljiške knjige in GURS. Trenutno je možna pridobitev npr. seznama vseh nepremičniv v lasti družbe le preko oddaje vloge po pošti oz. osebno. Predlagam možnost elektronskega vpogleda v vse nepremičnine za posameznega lastnika na podlagi ustreznega digitalnega potrdila. V upanju, da boste pobudo upoštevali v prihodnjih ukrepih, vas lepo pozdravljam. 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Geodetske uprave RS

Na podlagi 3. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 – ZKN) je Geodetska uprava Republike Slovenije pristojna za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence državne meje in registra prostorskih enot. 
Tretji odstavek 114. člena ZEN določa, da ima vsakdo pravico vpogledati v podatke in pridobiti zbirne podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je vpisan kot lastnik. Pravico vpogledati v podatke in pridobiti zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb imajo tudi državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog, geodetska podjetja z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev pa za namene izvajanja geodetskih storitev po predpisih, ki urejajo geodetsko dejavnost in evidentiranje nepremičnin. Druge osebe lahko vpogledujejo v podatke in pridobijo zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb, če tako določa zakon.
 
Na podlagi tretjega odstavka 114. člena ZEN lahko torej zbirne podatke o lastništvu fizičnih oseb pridobijo le navedeni subjekti, torej vsak lastnik nepremičnine, o lastnih nepremičninah, državni organi in notarji, za izvajanje uradnih nalog, geodetska podjetja, za izvajanje geodetskih storitev in druge osebe, če tako določa zakon.
 
Osebe, ki niso subjekti iz tretjega odstavka 114. člena ZEN, ne smejo vpogledovati v podatke o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe, oziroma ne smejo pridobiti potrdila, izpisa, izrisa, podatkov oziroma drugih dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke o lastniku nepremičnin, ki je fizična oseba.
 
Glede na zgoraj navedeno pravno podlago Geodetska uprava Republike Slovenije uporabnikom že danes ponuja več različnih rešitev:
1. 
Osebni vpogled v lastne podatke o nepremičninah, ki je dosegljiv na naslovu https://eprostor.gov.si/osebni/ omogoča posamezniku (fizični osebi) brezplačen vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah. S pomočjo osebnega vpogleda lahko vsakdo, ob izkazu identitete z ustreznim digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM), registracijo SI-PASS ali mobilno identiteto smsPASS, vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava. 
 
2.
Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike, preko katerega lahko posamezni subjekt, glede na pridobljene pravice poizveduje in pridobi, med drugim tudi zbirne podatke o lastniku ki je pravna oseba oz., ob izkazu zakonske pravice, tudi zbirne podatke o lastniku ki je fizična oseba. Več o registraciji si lahko preberete tukaj.
 
3.
Pridobitev seznam nepremičnin v lasti družbe ali fizične osebe pa stranka lahko pridobi tudi z zahtevkom preko elektronske pošte, kjer mora, v primeru zahtevka za fizično osebo izkazati pravno podlago za pridobitev podatkov.
 
Trenutno pa Geodetska uprava izvaja projekt eProstor. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti«, prednostne naložbe »2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje«.
 
V okviru programa projektov eProstor in informacijske prenove nepremičninskih evidenc bomo v celoti prenovili tudi distribucijski sistem, ki bo med drugim omogočal tudi zakonitim zastopnikom poslovnega subjekta, preko digitalnega potrdila, vpogled v podatke poslovnega subjekta, ki ga le ta zastopa.
 
Geodetska uprava prav tako poudarja, da so za izdajanje podatkov o pravicah (tudi lastninski pravici) na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami pristojna okrajna sodišča, ki o navedenih podatkih vodijo zemljiško knjigo kot izvorno evidenco. Geodetska uprava iz zemljiške knjige zgolj prevzema in v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb evidentira podatke o trenutnem lastniku posamezne nepremičnine. Register nepremičnin pa je večnamenska, tehnična zbirka podatkov in se lastništvo vodi na podlagi 99. člena ZEN - predvsem v času popisa nepremičnin in obveščanja lastnikov o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin ter informativno izračunanem davku na nepremičnine, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi.
 
Za več informacij o možnostih dostopa do podatkov iz geodetskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS se lahko obrnete na pomoč uporabnikom preko elektronske pošte gurs@assist.si.