Oddajte pobudo

Poenostavitev dostopa do statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 16. 07. 2021Pobuda objavljena
  • 16. 07. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 08. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni.
Poenostavi naj se dostop do statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer tako, da se odpravi pristojnost posameznih ministrstev pri odločanju o tem - odločanje o tem se naj centralizira, in da se ukine pogoj predhodnega (2-letnega) delovanja.

V skladu z namenom ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH (ZNOrg), da krepi prispevek nevladnih organizacij k družbeni blaginji, kohezivnosti, solidarnosti, demokratični pluralnosti in trajnostno naravnanemu razvoju, predlagam spremembo zakona, tako da se poenostavi dostop do statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer, da se odpravi pristojnost posameznih ministrstev pri odločanju o tem, ampak se odločanje o tem centralizira, in da se ukine pogoj predhodnega (2-letnega) delovanja.

Razlog za ta predlog je, ker posamezna ministrstva včasih zavračajo ali zavlačujejo podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, včasih zaradi vrtičkarske mentalitete, včasih zaradi kruhoborstva tj. strahu pred inovativnimi praksami, ki bi jim lahko predstavljala konkurenco.  Dejstvo je, da je vloga ministrstev pri odločanju o tem pogosto kontradiktorna ter popolnoma nepotrebna. Centralizirano odločanje o tem bi prav prispevalo tudi k večanju števila nevladnih organizacij, ki pokrivajo področja, ki so medsektorskega in interdisciplinarnega značaja – ki povezujejo različne deležnike iz različnih področij, kar je bila doslej ena večjih pomanjkljivosti nevladnega in vladnega sektorja v Sloveniji, kar ugotavljata dve najnovejši študiji: Neenakosti v zdravju, 2021 in cikel posvetov na temo  raziskovalnega projekta “Kako do novega razvojnega koncepta na področju prenove stavb”, 2021.

Ugotavljanje, ali nevladna organizacija ustreza določilom 2., 3., 4. in 5. člena tega zakona, lahko opravi tudi kakšna druga institucija: AJPES, FURS ali Ministrstvo pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

Ob hkratni poenostavitvi pridobitve statusa pa se naj poveča naknadna kontrola delovanja tovrstnih organizacij, ali tudi po pridobitvi tega statusa še delujejo v skladu z 2., 3., 4. in 5. člena tega zakona, še posebej z vidika ustrezne porabe denarja davkoplačevalcev, pridobljenega na osnovi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije.
 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah se nevladni organizaciji podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. O podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju odloči ministrstvo, ki je pristojno za to področje. Pojasnjujemo, da gre za zelo raznolika področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, zato je nujno potrebno, da o podelitvi statusa odloči resor, ki posamezno področje pozna, načrtuje in izvaja razvojne politike tega področja. V zvezi z nevladnimi organizacijami, ki so medsektorskega in interdisciplinarnega značaja, pojasnjujemo, da v kolikor nevladna organizacija deluje v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za preostala področja. 

Glede pogoja dveletnega predhodnega delovanja pojasnjujemo, da gre za poseben status na nacionalni ravni, zato je izkazovanje pomembnejših dosežkov in splošno koristnega delovanja, ki mora presegati interese ustanoviteljev oziroma članov, potrebno dokazati. Dvoletno obdobje je minimalno obdobje, v katerem se lahko preverja zahtevane pogoje.

Odgovor Ministrstva za finance:

Nevladne organizacije v javnem interesu, ki izpolnjujejo pogoje iz 142. člena Zakona o dohodnini, se v skladu s postopkom iz Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (v nadaljnjem besedilu: uredba) uvrstijo na seznam upravičencev do donacij za posamezno leto. Zakon o dohodnini in Uredba ne določata pogojev za porabo tako zbranih donacij ter kontrole v zvezi s tem. 

Seznam upravičencev do donacij za posamezno leto, katerega določi Vlada Republike Slovenje, sicer pripravi Ministrstvo za finance, vendar je pri tem vezano na podatke o nevladnih organizacijah z ustreznim statusom, katere pridobi s strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) oziroma Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij ter evidenco organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, vključno z nadzorom, pa ureja Zakon o nevladnih organizacijah, ki sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo.