Oddajte pobudo

Začasna osebna izkaznica

Pristojni organi: MNZ
  • 08. 07. 2021Pobuda objavljena
  • 08. 07. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 13. 07. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam MJU in MNZ, da začnejo na upravnih enotah strankam, katere so zaprosile za novo osebno izkaznico, izdajati "začasno" potrdilo oziroma osebno izkaznico.

Razlog: ko podate zahtevo za izdajo nove osebne izkaznice, vam uradnik obstoječo uniči s preluknjanjem. V primeru, da si novo osebno izkaznico naročite po pošti na dom, imate težavo s prevzemom, saj nimate osebnega dokumenta, s katerem se izkažete uslužbencu Pošte Slovenije, kateri vam vroča priporočeno pošiljko. Prav tako se lahko zgodi, da se izdelava novega dokumenta podaljša in posameznik je lahko tudi nekaj dni brez vsakega osebnega dokumenta. Če lahko recimo FURS izda natisnjeno kopijo potrdila o dodeljeni davčni številki na A4 listu, ne vidim težave, da uradnik na UE stranki izda potrdilo o naročilu nove osebne izkaznice, ki velja do dneva vročitve nove oziroma ne več kot 7 dni.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve:

Podanega predloga ne podpiramo. 

Ministrstvo za notranje zadeve, kot organ, pristojen za izvrševanje Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21) pojasnjuje, da je namen uničevanja stare osebne izkaznice, ob vložitvi vloge za izdajo nove, preprečevanje zlorab, ki bi lahko izhajale iz hkratnega imetništva dveh enakih identifikacijskih dokumentov. Zakon v drugem odstavku 11. člena že določa, da lahko uradna oseba na izrecno prošnjo državljana, če za to obstaja razlog iz naslova dnevnega prehoda meje ali drug upravičen razlog, uniči osebno izkaznico šele ob vročitvi nove. V takšnem primeru mora biti nova osebna izkaznica vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice (in ne po pošti). Nadalje Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13 in 41/21 – ZOIzk-1A) v tretjem odstavku 8. člena določa, da se v primeru, če se osebna izkaznica v skladu z zakonom pristojnemu organu izroči v uničenje šele po vročitvi nove osebne izkaznice, stara osebna izkaznica v evidenci izdanih osebnih izkaznic evidentira kot neveljavna z naslednjim besedilom: »Osebna izkaznica se lahko uporablja do vročitve nove.«

Glede na navedeno rešitev za primere, ko državljan staro osebno izkaznico potrebuje do vročitve nove, že obstaja, vendar se ne uporablja vsesplošno, temveč na izrecno zahtevo in ob utemeljenem razlogu. 

Državljan lahko na zahtevo dobi tudi potrdilo o vloženi vlogi za izdajo osebne izkaznice, vendar takšno potrdilo samo po sebi ne nadomešča osebne izkaznice v njeni vlogi dokumenta za izkazovanje istovetnosti, državljanstva in za prehod meje, saj ni izdano v obliki, ki jo za izdajo osebne izkaznice predpisujejo mednarodni standardi in nima ustreznih zaščitnih elementov. Ne glede na to, pa bi po naši oceni lahko takšno potrdilo, skupaj z fizično uničeno (preluknano) osebno izkaznico zadostovalo za identifikacijo posameznika ob prevzemu poštnih pošiljk, če bi to dovoljevala pravila poslovanja Pošte Slovenije, na kar pa ministrstvo nima vpliva. 

Izdaja začasnega potrdila v obliki začasne osebne izkaznice ni mogoča, saj bi morala tudi začasna osebna izkaznica, glede na svoje funkcionalnosti javne listine za izkazovanje istovetnosti, državljanstva in prehoda meje, po 3.1.2022 pa tudi elektronske identifikacije, imeti ustrezno obličnost in zaščite, ki pa jih potrdilo v obliki A4 ne more zagotavljati. Zakonske rešitve zato temeljijo tudi na tem, da se lahko osebna izkaznica nadomesti z novo kadarkoli (tudi pred potekom), kar državljanu omogoča, da vlogo poda v času, ko dokumenta ne potrebuje, hkrati pa zakonodaja državljanom omogoča tudi vložitev vloge, ki se obravnava prednostno, kar mu omogoči pridobitev nove osebne izkaznice takoj. Osebna izkaznica je, če je vloga podana kot nujna, izdelana in predana na pošto najkasneje v roku enega delovnega dne.