Oddajte pobudo

odmera DMV

Področje: Finance
Pristojni organi: FURS, MF
  • 26. 02. 2021Pobuda objavljena
  • 26. 02. 2021Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 03. 2021Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni,

zopet se na vas obračamo glede “zloglasnega” DMV. Pohvalno je, da se je vsaj znižal (čeprav bi ga bilo potrebno ukiniti) največ po vaši zaslugi. Vas moram vseeno in na žalost obvestiti o anomalijah, ki se nanašajo na samo pobiranje in obračunavanje tega davka s strani FURS-a. Gre namreč za nerazložljivo počasno odmero s strani FURS-a. Ravno sedaj imamo v obravnavi 8 avtomobilov in za katere čakamo že tretji teden, da nam referent obračuna DMV, približno v znesku nekaj čez 10.100eur! Nikakor ne razumemo zakaj takšno zavlačevanje, saj ima ravno FURS spletni kalkulator obračuna DMV in preko tega izračunate višino v približno 20 sekundah, če ste zelo počasni s tipkanjem…. Po informacijah nekaterih referentov obstajajo nepisana navodila s strani nadrejenih na FURS, da se vse vloge obračunavanja DMV obdelujejo namerno počasi in “zapleteno”… Verjetno nam ni potrebno poudarjati absurdnosti situacije in škode, ki nam nastaja, tako na osebni ravni pa prav tako na državni, saj nismo edini, ki se soočamo s takimi absurdnimi težavami. Uslužbenci na FURS-u očitno nečesa ne razumejo oziroma namerno še naprej onemogočajo in otežujejo trgovanje z vozili! Ni nam razumljivo, da moramo plačati nekaj več kot 10.100 eur davka, kar je unikum v celotni EU po višini tega davka, FURS pa ga kljub temu ne odmeri v 3 minutah!!! Če imate besedo in vpliv, Vas prosimo, da poenostavite postopek odmere in plačevanja DMV saj taka situacija povzroča namerno oviranje in posledično veliko škodo za nas trgovce in proračun države.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Finančne uprave RS:

Finančna uprava RS (v nadaljevanju FURS) skladno z določbami Zakona o davku na motorna vozila – ZDMV-1 vse napovedi za odmero DMV v osnovi obravnava enako, ne glede na status davčnega zavezanca oziroma dejavnosti, ki jo opravlja in ne glede na višino pričakovane davčne obveznosti.

FURS si seveda prizadeva, da je vsaka vloga rešena čim hitreje, predvsem pa znotraj zakonsko
predvidenega roka (30 dni). S tem namenom imajo referenti na področju DMV usmeritve, da če je za posamezne napovedi ob formalnem in vsebinskem pregledu ugotovljeno, da so pravilne, pravočasne in popolne, je treba DMV nemudoma odmeriti, finančni uradi pa morajo zagotoviti, da se v teh primerih z odmero DMV ne odlaša. Pri teh usmeritvah je seveda treba upoštevati okoliščine v danem trenutku, kar pomeni, da se odmere pravočasnih in popolnih vlog obravnavajo nemudoma, če je to v tistem trenutku izvedljivo, upoštevajoč število kontrolorjev, ki so v tistem trenutku na voljo in število prejetih zadev. V praksi se namreč uradi občasno srečujejo z večjim pripadom prejetih zadev ali z manjšim številom kontrolorjev, ki so na voljo (npr. daljše bolniške odsotnosti), ki lahko povzročijo, da se čas obravnave vlog podaljša, ki pa kljub temu ne sme presegati zakonsko določenih časovnih okvirov.

Glede vlog, katerih čas reševanja je nekoliko daljši, pojasnjujemo, da gre praviloma za primere, kjer se vodi poseben ugotovitveni postopek. Davčni organ je v skladu z načelom materialne resnice po 5. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 dolžan v davčnem postopku ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za pravilno in zakonito odločitev. Predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje se v skladu z drugim odstavkom tega člena vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini. To pomeni, da davčni organ v postopku odmere DMV ni vezan zgolj na pravnoformalno vsebino predloženih listin, temveč morajo te prepričati tudi o dejansko izvedeni transakciji, ki izhaja iz teh listin. Podlaga za odmero DMV so namreč lahko le dokumenti, ki odražajo resnično dejansko stanje prometa z motornim vozilom. Pri posebnem ugotovitvenem postopku se za razliko od skrajšanega postopka ugotavljanje dejstev in okoliščin izvaja z aktivnostmi kot so npr. zaslišanja stranke, ustna obravnava, sodelovanje prič, izvedencev, mednarodne poizvedbe,... Poudarjamo še, da se v primeru, ko obstajajo sumi na nepravilnosti, in je treba podatke preverjati tudi preko mednarodne izmenjave, rok reševanja precej podaljša, zato se običajno v teh primerih postopek odmere DMV prekine do prejema odgovora iz mednarodne poizvedbe.

Hkrati še dodajamo, da mora davčni organ razpolagati s podatki, ki so potrebni za odmero DMV, to pomeni, da mora motorno vozilo že imeti izdano potrdilo o skladnosti.