Oddajte pobudo

Poenostavitev postopkov sprejemanja OPN

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
  • 31. 03. 2020Pobuda objavljena
  • 31. 03. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 04. 2020Pobuda sprejeta

Pobuda

Ob zajezitvi koronavirusa bo potrebno pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov. Po nekaterih občinah to ni mogoče, ker projekti v sedanjih Občinskih prostorskih načrtih niso predvideni, postopki spremembe Občinskih prostorskih načrtov pa se vlečejo v nedogled. Predlagam, da poenostavite postopke sprejemanja sprememb OPN ali da vsaj apelirate na Občine, da pohitijo s postopki.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Uvodoma pojasnjujemo, da predpisi s področja urejanja prostora natančno razmejujejo pristojnosti države in občine. Načrtovanje prostorskega razvoja ter naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov so izvirne naloge, ki jih občine, v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), opravljajo samostojno. Po določbah 5. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) je občina med drugim pristojna za pripravo občinskih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: OPN), s katerimi se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena, določa namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor.

Ministrstvo je občinam že velikokrat priporočalo, da pri pripravi prostorskih aktov razmišlja dolgoročno in tako načrtuje nekoliko več stavbnih zemljišč, ki jih lahko dajo nato na razpolago potencialnim investitorjem. Prav tako je ministrstvo ocenilo, da kljub aktualnim razmeram v državi, ni utemeljenih razlogov za zadržanje postopkov priprave občinskih prostorskih aktov, zato je občinam priporočalo, da lahko le te nadaljujejo ob smiselnem upoštevanju Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2.

Postopek za pripravo in sprejemanje OPN je predpisan v ZUreP-2. Ministrstvo bo v kratkem pripravilo spremembe in dopolnitve navedenega zakona, v okviru katerega bo predlagalo racionalizacijo postopka priprave OPN/OPPN in s tem skrajšanje časa priprave prostorskih aktov.