Oddajte pobudo

Ukinitev negotovinskega poslovanja bank

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 14. 12. 2011Pobuda objavljena
  • 14. 12. 2011Pobuda posredovana v odziv
  • 10. 01. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Ukiniti negotovinsko poslovanje preko bank. Banke pobirajo previsoke provizije za poslovanje med pravnimi in med fizičnimi osebami, po drugi strani pa dajejo neugodne kredite in kvarno vplivajo na gospodarstvo s povzrocanjem financnih kriz. Po drugi strani pa osebne podatke o transakcijah tudi med fizicnimi osebami posredujejo zainteresiranim organizacijam (tudi izzven Slovenije) ter s tem omogocajo vedno vecje vdiranje v zasebnost. Z gotovinskim ali kaksno drugo obliko anonimnega poslovanja s čimer se zaobide banke se lahko reši te probleme.

Odgovor pristojnega organa

Pravne in fizične osebe lahko za poravnavo svojih obveznosti uporabljajo gotovinske ali negotovinske oblike plačevanja. Izbrani način poravnave obveznosti pa je odvisen od dogovora med pogodbenima strankama, razen v primerih, ko je način plačila določen s predpisom. Glede na navedeno predlagane pobude o ukinitvi negotovinskega poslovanja preko bank ne podpiramo.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11, v nadaljevanju: ZPIaSS) sistemsko ureja opravljanje plačilnih storitev preko ponudnikov plačilnih storitev, ter pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev. Način plačevanja med pravnimi oziroma fizičnimi osebami pa ni predmet urejanja tega zakona. Prav tako ni predmet zakonskega urejanja višina provizij, ki jih za opravljanje plačilnih storitev zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev, saj je njihovo oblikovanje prepuščeno trgu.

Generalna obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo), v skladu s katerim morajo zaradi davčnih namenov pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev razen, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih. Primere, v katerih zgoraj navedenih plačil ni potrebno nakazovati na transakcijske račune, natančneje določa tretji A. del Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11).

Namen navedenega člena je tako v omejitvi gotovinskega prometa, ki lahko rezultira v izogibanju plačevanja davkov ali celo v davčnem utajevanju, zato se s predlogom, na podlagi katerega bi se negotovinsko plačevanje ukinilo, ne strinjamo.