Oddajte pobudo

Komentirajte metodologijo za presojo učinkov na družbena področja

Dve roki, ki držita vsaka po eno sestavljanko (puzzle) Avtor: PuzzlePublicDomainPictures; pixabay

Na Ministrstvu za javno upravo si prizadevamo za dvig kakovosti priprave predpisov, k čemur prispeva tudi priprava kakovostnih ocen učinkov predlogov predpisov. V sodelovanju z različnimi deležniki smo pripravili osnutek Metodologije za oceno učinkov predpisov, s ciljem, da bi imeli pripravljavci predpisov na voljo primerna orodja za ocenjevanje učinkov. Osnutek dajemo v javno obravnavo, v kateri želimo pridobiti odzive strokovne in širše javnosti. Rok za odzive je podaljšan do 18. julija 2022.

Priprava metodologije za izdelavo ocen učinkov predlogov predpisov na različna družbena področja (na gospodarstvo, na okolje in prostor, na socialno in druga področja) izhaja iz Akcijskega načrta za izboljšanje procesa priprave predpisov, sprejetega za obdobje 2019–2022.

Razlogov za sprejem Akcijskega načrta je bilo kar nekaj, in sicer od kršenja Resolucije o normativni dejavnosti, priporočil Računskega sodišča, kakor tudi OECD pregleda regulatornih politik v Sloveniji, kjer se je ugotovilo kar nekaj področij, na katerih bi lahko izboljšali proces priprave predpisov in eno izmed teh je priprava njihovih ocen učinkov.

Jeseni 2021 smo začeli s projektom e-Predpisi, v okviru katerega smo pristopili k procesu soustvarjanja metodologij za ocene učinkov z uporabo inovativnih metod ter v sodelovanju s ključnimi deležniki. Najprej smo opravili analizo mednarodnih praks uporabljenih metodologij v drugih evropskih državah, v nadaljevanju smo se skupaj z nosilci posameznih področij na delavnicah lotili pregleda obstoječega stanja v Sloveniji ter priprave novih metodoloških usmeritev na posameznih področjih, pred vami pa je zdaj osnutek pripravljene Metodologije za oceno učinkov predpisov, ki je nastal v procesu soustvarjanja z različnimi deležniki. Zelo pomembno je, da dobimo povratno informacijo od čim več deležnikov, tistih, ki so že sodelovali pri pripravi in tudi tistih, ki še niso bili vključeni v pripravo dokumenta, saj je pomembno mnenje vse strokovne in širše javnosti.

Odzive z vašega delovnega področja nam posredujte na priloženem obrazcu, najkasneje do 18. julija 2022, na naslov: gp.mju@gov.si.