Oddajte pobudo

Z novimi realiziranimi ukrepi do boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja

Vlada RS se je seznanila s četrtim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.
Enotni dokument je v Nacionalnem reformnem programu opredeljen kot eden ključnih instrumentov, preko katerega bo država skrbela za spodbujanje poslovnega okolja.

Ministrstvo za javno upravo obvešča organe, da je na spletnem mestu Vlade Republike Slovenije in spletnem mestu STOP birokraciji  že vzpostavljeno spremljanje realizacije ukrepov iz Enotnega dokumenta in poziva k uporabi tega spletnega orodja.

Vlada Republike Slovenije je 3. oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Z Enotnim dokumentom se želi okrepiti ciljno usmerjenost izvajanja ukrepov iz dokumenta ter nadzor nad uresničevanjem, in sicer brez podvajanja in nedoločnih ter nejasnih pristojnosti oziroma odgovornosti glede izvedbe.

Vlada RS je zadolžila Ministrstvo za javno upravo, da opravi prenovo Enotne zbirke ukrepov, ki je bila izvedena v okviru tretjega poročila o realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta. Prenova Enotne zbirke ukrepov se je opravila z naslednjih vidikov:
- posamezni ukrepi, ki nimajo konkretnosti v začetku in koncu izvedbe so preimenovani v stalne naloge in vodeni v
  posebnem seznamu ločeno od konkretnih ukrepov
- konkretnim ukrepom je določena prioriteta glede izvedbe in učinkov, ki se z njimi zasledujejo:
- ukrepe, ki jih je možno realizirati v letu 2015,
- ukrepe, katerih rok realizacije se predvideva v letu 2016 in
- ukrepe, ki imajo daljši rok realizacije (po letu 2016).

Prenova dokumenta je sledila tudi priporočilom Evropske Komisije, in sicer v zvezi z izboljšanjem poslovnega okolja in zmanjšanjem poslovnih ovir, kjer nam Evropska Komisija priporoča, da je potrebno ukrepe iz Enotnega dokumenta bolj konkretizirati z jasnimi akcijskimi načrti glede način, virov, rokov in odgovornosti izvedbe.

Predmet četrtega poročanja od 1. 2. do 30. 4. 2015 je bilo poleg stalnih nalog samo 43 ukrepov, ki so jih resorji predvideli, da jih bodo sposobni realizirati v letošnjem letu (2015). Stanje realizacije vse 235 ukrepov je naslednje:

realiziranih je 118 ukrepov (50,21 %),
delno realiziranih je 76 ukrepov (32,34 %),
nerealiziranih je še 41 ukrepov (17,45 %).

Da bi v letu 2015 lahko sledili čim višji stopnji realizacije zastavljenih ukrepov je Vlada RS ob tretjem poročanju zadolžila resorje, ki so nosilci posameznih ukrepov, da za ukrepe, ki imajo opredeljeno prioriteto 1 pripravijo kratke izvedbene načrte, in sicer za vsak ukrep posebej.

Po pregledu rezultatov četrtega poročanja in v skladu s primerjavo rezultatov prejšnjih poročanj ugotavljamo, da je prišlo do pričakovanega napredka v dvigu stopnje realizacije, saj se je v poročevalskem obdobju dodatno realiziralo 7 ukrepov ob tem pa pristopilo k realizaciji dodatnih 8 ukrepov. Resorji so izkazali večjo odgovornost skozi pripravo akcijskih načrtov za še nerealizirane ukrepe v letošnjem letu, kjer so podali predvideno dinamiko realizacije ter odgovorne osebe za njihovo izvedbo.

Kljub temu pa je potrebno dosledno nadaljevati z začrtanimi aktivnostmi za izvedbo posameznih ukrepov, ki so jih resorji predvideli za realizacijo v letu 2015 in tako pripravljenim akcijskim načrtom popolno slediti pri izvedbenih aktivnostih

V Enotno zbirko ukrepov so se po potrditivi Vlade RS vključili tudi trije novi predlogi za boljše zakonodajno in poslovno okolje in dvig konkurenčnosti, ki so bili prejeti preko komunikacijskih kanalov STOPbirokraciji, PoslovniSOS oziroma PredlagamVladi.si:

1. Izdaja potrdila o kopijah dokumentov, ki se overjajo na upravnih enotah tudi v tujem jeziku

2. Sprememba hitrosti viličarjev v zaprtih prostorih

3. Preučitev višine (najnižjih) predpisanih mer glob za vse prekrške, predpisane v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.