Oddajte pobudo

Z deregulacijo dejavnosti in poklicev do večje konkurenčne sposobnosti gospodarstva

Slovenija na področju registracije podjetja dosega nadpovprečne rezultate glede na druge članice EU (e-VEM), medtem ko je področje vstopa na trg zaradi izpolnjevanja visokega števila pogojev in posledično pridobivanja raznoraznih licenc in drugih dovoljenj potrebno celovite prenove in poenostavitve postopkov. Potrebno je dati prednost poslovnim subjektom z znanjem in potrebnimi izkušnjami in to na način, ki ni birokratsko zapleten in administrativno obremenjujoč – enostavno povedano je potrebno dati prednost znanju in ne administrativnim postopkom, oziroma kvaliteti in ne kvantiteti. S tem bomo pomembno doprinesli k večji fleksibilnosti trga dela, zmanjšali sivo ekonomijo in delo na črno in posledično prispevali k dvigu konkurenčnosti našega gospodarstva.

V ta namen v Sloveniji izvajamo v okviru projekta »Enotne kontaktne točke« (EKT) prenovo zakonodaje, ki se nanaša na področje reguliranih dejavnosti in poklicev, pri čemer je Vlada RS na 11. redni seji, dne, 30.5.2013 sprejela sklep, da se seznanja z Vmesnim poročilom o stanju realizacije I. paketa ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev na področjih:
-    Obrti (predlaganih je bilo 15 ukrepov za deregulacijo področja)
-    Turizma (predlaganih je bilo 12 ukrepov za deregulacijo področja)
-    Gradbeništva (predlaganih je bilo 15 ukrepov za deregulacijo področja),

Poudariti je potrebno, da so cilji realizirani na področju obrti, saj je bil Obrtni zakon objavljen v Ur.l. RS št. 30/2013, dne 12.4.2013. Prav tako je v medresorskem usklajevanju Uredba o obrtnih dejavnostih, pri čemer je predlog, da se število obrtnih dejavnosti, za katero je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, iz dosedanjih 64 zniža na 22, hkrati se odpravlja 163 obrti podobnih dejavnosti. Prav tako je iz uredbe črtanih 47 dejavnosti, za katere tudi do sedaj ni bilo potrebno pridobiti obrtnega dovoljenja oziroma imeti potrebne poklicne usposobljenosti. Ukrepi s področja turizma in gradbeništva morajo biti realizirani do konca septembra

Sprejet je bil tudi II. paket ukrepov za spremembo zakonodaje, ki vključuje detektivske dejavnosti, nepremičninsko posredovanje, dejavnost šol vožnje, odvetništvo, geodetska dejavnost in veterinarstvo. V okviru sklepa so bila resorna ministrstva pozvana k realizaciji ukrepov do 31.12.2013, o čemer pa poročajo Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

V okviru I. in II. sklopa je skupina tako obravnavala 120 dejavnosti, 25 reguliranih poklicev in predlagala 15 zakonov ter 50 podzakonskih predpisov, pri čemer je bilo zaznanih 451 predpisanih pogojev bodisi na dejavnosti ali na poklicu. Hkrati je delovna skupina predlagala 87 ukrepov za izboljšanje regulacij in odpravo ovir.