Oddajte pobudo

Vlada z ENOTNIM DOKUMENTOM ukrepov do večje konkurenčnosti gospodarstva

Ključno za Slovenijo je namreč  nadaljevanje izvajanja aktivnosti in doseganja učinkov za izboljšanje poslovnega okolja in posledično doseganje večje stopnje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tako je z namenom doseganja večjih sinergijskih učinkov ukrepov, ki so tudi podlaga za oblikovanje usmeritev in programov Vlade RS, in v izogib poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanju enotne koordinacije in posledično veliko večjim vplivom na realizacijo, je Vlada RS zadolžila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za notranje zadeve, da pripravita enotni dokument in koordinirata izvajanje vseh spodaj navedenih projektov/programov za dvig konkurenčnosti in boljše poslovno okolje. Posamezne dokumente kot so: - Agenda 46+ (Gospodarska zbornica Slovenije),
- Agenda Malega Gospodarstva (Gospodarska zbornica Slovenije),
- Zahteve slovenske obrti (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije),
- Akcijski program za izvajanje Akta za mala podjetja (MGRT),
- Ovire za Tuje neposredne investicije  (MGRT),  
- Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 % (MNZ),
- Pobude Trgovinske zbornice Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva -  2012 (MGRT) ter
- Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji,
bo tako nadomestil enoten dokument s konkretnimi opredelitvami ukrepov, zavezami, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. Dokumenti bodo prvič poenoteni in ukrepi smiselno združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prav tako bo poenoteno poročanje za vse dokumente, pri čemer se bo Vladi RS posredovalo poročila o realizaciji enotnega dokumenta dvakrat letno. Z enotnim dokumentom tako želimo okrepiti fokus glede implementacije ukrepov iz dokumenta (sedaj bodo vsi ukrepi zbrani na enem mestu) ter NADZOR nad realizacijo (brez prekrivanja in nedoločenih ter nejasnih pristojnosti oziroma odgovornosti glede izvedbe), ki jo bo vršila vlada oziroma KPV, MNZ in MGRT na posamezne pristojne resorje oziroma ministre, ki bodo zavezani implementirati ukrepe. S predlogom enotnega dokumenta, ki po opravljenih usklajevanjih med resorji zajema 245 konkretnih ukrepov na 16 različnih področjih ter resornih ministrstvih, ki so odgovorna za realizacijo le-teh, se sledi zavezam, ki jih je sprejela Vlada RS v Nacionalnem reformnem programu za leti 2013 in 2014 in predstavlja tudi podlago za dolgoročne strategije (kot na primer Strategija razvoja Slovenije, Strategija Evropa 2020) in izvedbene programe Vlade RS in resornih ministrstev.
Za učinkovito delovanje pravne države bodo tako izvedeni organizacijski in zakonodajni ukrepi za optimiziranje mreže sodišč ter poenostavitve zakonodajnih rešitev. Uresničevanje sprejete reforme trga dela bodo podkrepile spremembe glede dela in zaposlovanja na črno, ureditve študentskega dela, minimalne plače ter reguliranih poklicev. Slovenija bo pospešila pritok neposrednih tujih investicij med drugim tudi z vzpostavitvijo enotne vstopne točke za investitorje in prenovo spletnih in fizičnih VEM točk za domače in tuje poslovne subjekte, in krepila prisotnost svojih podjetij na tujih trgih. Za izboljšanje poslovnega okolja bodo uveljavljeni učinkovitejši postopki prostorskega načrtovanja in pridobivanja dovoljenj za gradnjo. Izpeljani bodo nadaljnja odprava administrativnih ovir in ukrepi za dvig kakovosti javne uprave. S celovitim naborom ukrepov za enostavnejše financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke in poslovanje podjetij bodo izboljšani pogoji rasti in razvoj podjetij v celotnem življenjskem ciklu. Zaradi omejenih proračunskih virov za zagon gospodarstva bodo ključni vir investicij predstavljala sredstva evropske kohezijske politike. Hkrati bo Slovenija pri načrtovanju in izvajanju ukrepov izhajala iz konceptov zelene rasti, zelenega gospodarstva in snovno učinkovite ter nizkoogljične družbe. Vlada RS ob sprejemu enotnega dokumenta ustanavlja tudi stalno medresorsko delovno skupino za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, ki jo bosta vodila minister za notranje zadeve in minister pristojen za gospodarstvo – cilj je DEJANSKO POSPEŠENO IN USKLAJENO PRISTOPITI K REALIZACIJI IN ZATO NUJNO VZPOSTAVITI DOBRO TEAMSKO POVEZANOST IN DELOVANJE VSEH MINISTROV. Povezave do dokumentov: