Oddajte pobudo

Vlada RS sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013

Vlada RS je na 21. redni seji, dne 5.7.2012, sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in znižanje zakonodajnih bremen. Program je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v sodelovanju z ostalimi ministrstvi oziroma pristojnimi vladnimi resorji. Novi program poleg še nerealiziranih ukrepov iz leta 2011 zajema tudi zaveze vlade, ki izhajajo iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015. Vlada RS je programom zavezala resorje, da v predvidenih rokih ukrepe realizirajo.

Glede na ugotovitve iz opravljenih analiz ter vrsto novih pobud s strani strokovne in zainteresirane javnosti je evidentno, da s predlaganim načrtom ukrepov iz leta 2011 ne bi bil dosežen zastavljeni cilj razbremenitve v višini 362 mio EUR. V novi program, ki ga sprejema vlada za obdobje 2012-2013, so tako vključenipredlogi zunanje javnosti, koalicijski ukrepi iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015 in drugi predlogi, ki jih je predlagalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ter pristojni resorji. Prenovljeni Akcijski program tako vključuje skupaj 269 ukrepov, od tega je 136 nerealiziranih iz leta 2011 in 133 dodatnih ukrepov po posameznih prioritetnih področjih.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo vodilo, koordiniralo in nadziraloizvajanjeakcijskega programa. Pri posameznih ključnih ukrepih bo ministrstvo še posebej aktivno udeleženo. Do 20.7.2012 bo ustanovilo medresorsko delovno skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir ter določilo naloge članov, ki bodo po posameznih resorjih zadolženi za izvajanje programa in pripravo poročil o realizaciji. Delovno skupino bo vodil minister za pravosodje in javno upravo. Člani skupine bodo posebni agenti, ki bodo po posameznih področjih oziroma resorjih zadolženi za realizacijo programa. Agenti bodo tesno sodelovali z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo ter redno poročali o morebitnih problemih pri izvajanju programa in o stanju realizacije.

Poročila o realizaciji izvajanja programa se bodo redno objavljala tudi na spletni strani www.minus25.gov.si, ki je namenjena komunikaciji z zunanjimi javnostmi (zbiranju predlogov, obveščanju o realiziranih ukrepih) in tako uspešnejšemu izvajanju programa odprave administrativnih ovir ter spremljanju realizacije in novostih glede izvedenih poenostavitev, posebna komunikacija pa bo namenjena tudi postopkom, ki bodo v bodoče povezani s spremembo zakonodaje.