Oddajte pobudo

Ukinitev dnevnega polaganja gotovine za pravne osebe

Z dnem 1.1.2010 so na podlagi Zakona o plačilnem prometu stopile v veljavo zakonodajne spremembe, ki so pomenile, da od tega datuma pravnim osebam ni več potrebno vsakodnevno polaganje gotovine, ki presega z internim aktom določen blagajniški maksimum, na transakcijski račun. Ukrep je nadaljevanje ukrepa iz leta 2007, ko je bilo ukinjeno dnevno polaganje gotovine na transakcijske račune samostojnih podjetnikov. Predpis je pravnim osebam povzročal 19.318.695 EUR administrativnih stroškov, od tega 11.756.647 EUR administrativnih bremen. Ukinitev predpisa je pravnim osebam prinesla 11.756.647 EUR neto prihrankov z naslova odprave obveznosti. Poleg odprave administrativnih bremen so se za 41% zmanjšali tudi administrativni stroški. Poleg določitve števila pologov in časa, porabljenega za izvedbo aktivnosti, smo uporabili tudi metodo posveta, saj smo želeli izvedeti mnenje anketirancev na osnovi izkušenj iz prakse. Med anketiranjem se je pokazalo, da še vedno velik delež pravnih oseb iz različnih razlogov še vedno pogosto polaga gotovino na transakcijski račun. Med njimi so najpomembnejši: varnost – poslovni subjekti ne želijo zadrževati prevelike količine denarja pri sebi, s čimer lahko pojasnimo razlike med mikro in majhnimi podjetji, saj gre pri majhnih podjetjih večinoma za večji obseg poslovanja, nepoznavanje predpisov – nekateri poslovni subjekti niso seznanjeni z novostmi na teh področjih, omejitev gotovinskih transakcij na 420 eur – poslovnim subjektom se zdi smiselno polagati gotovino na transakcijski račun, saj je gotovinsko poslovanje omejeno, večino obveznosti do državnih organov in drugih pravnih oseb plačujejo prek transakcijskega računa, interna pravila – večja podjetja zahtevajo od poslovnih enot da dnevno polagajo gotovino na transakcijski račun, predvsem zaradi varnosti in preglednosti poslovanja.

Med naštetimi dejavniki najbolj izstopa nepoznavanje predpisov, saj bi z bolj učinkovitim obveščanjem s strani državnih organov, zbornic in združenjprihranke gospodarstva še zvišali, kar je bil primarni cilj ukinitve predpisa oziroma določenih obveznosti, ki jih zakonodaja predpisuje posameznim subjektom. Celotno analizo realiziranega ukrepa si lahko preberete tukaj.