Oddajte pobudo

Regulacije zavirajo razvoj podjetništva

Evropska komisija in države članice Evropske unije, si že nekaj let, na različne načine prizadevajo za zmanjšanje administrativnih ovir in regulacij, ki ovirajo razvoj podjetništva ter slabijo konkurenčnost evropskega gospodarstva. Slovenija od leta 2005 dalje sistematično izvaja program ukrepov za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen. Pomembni projekti so usmerjeni v izboljšanje poslovnega okolja za razvoj gospodarstva in predvsem enostavnejše poslovanje malih in mikro podjetij. Med aktualnimi projekti omenimo EKT - enotno spletno kontaktno točko za tuje in domače podjetnike, ki je trenutno še v testni fazi (eugo.gov.si), in je namenjena objavi vseh pomembnih informacij o regulacijah za vstop na trg v posameznih panogah. V drugi fazi bo portal nudil tudi podporo za spletno oddajo vlog za pridobivanje različnih dovoljenj, tudi iz tujine. S portalom bomo dosegli prvi nivo, saj bodočim podjetnikom ne bo potrebno iskati informacij pri različnih ustanovah ali brskati po zakonodaji. Gre za pomembno vsebinsko nadgradnjo portala e-VEM in predvsem tudi dodatno pomoč pri izvedbi svetovanj na fizičnih VEM točkah.

Vlada RS je v juliju letošnjega leta sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013 ter sveženj 269 ukrepov  za odpravo administrativnih ovir in poenostavitev ter izboljšanje zakonodaje. Pristojni resorji bodo ukrepe morali realizirati v obdobju 2012-2013. Na področju prostorskega načrtovanja in gradnje objektov je bilo že v mesecu juliju vrsto ukrepov realiziranih, pričakujemo pa dodatne napore za realizacijo ukrepov na prioritetnih področjih (varovanje okolja, delovno pravo, davki). Deregulacija na področju poklicev in dejavnosti je nujna, saj gre za pomemben ukrep, ki prispeva k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva. V Sloveniji je reguliranih preko 300 poklicev in dodatno še najmanj 300 dejavnosti. Regulirani poklici so evidentirani in objavljeni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, regulirane dejavnosti (kot na primer licence za turistične dejavnosti, licence za taksiste ipd…) pa dejansko še niso v celoti popisane in jih na eni točki še nimamo evidentirane. Prvi popisi storitvenih dejavnosti so se pričeli izvajati v letu 2008, preko ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v celoti pa bodo izvedeni v okviru prej omenjenega projekta EKT. Popisi v okviru projekta EKT bodo tako podlaga za analizo in za prenovo zakonodaje, in predvsem odpravo ovir in poenostavitev postopkov. Slovenija se dejansko uvršča v sam vrh držav EU po številu reguliranih poklicev. Zaradi relativno visokega števila regulacij poklicev in dejavnosti, je eden izmed ciljev Vlade Republike Slovenije, zmanjšanje števila regulacij oziroma sprostitev pogojev za njihovo opravljanje. Za učinkovito in hitro izvedbo ciljev, ki so usmerjeni v izboljšanje poslovnega okolja, je bila pred kratkim ustanovljena posebna medresorska skupina za prenovo zakonodaje s področja regulacij vstopnih pogojev za posamezne dejavnosti in reguliranih poklicev.  Medresorsko skupino vodi minister, pristojen za pravosodje in javno upravo, dr. Senko Pličanič. Skupina bo, v obdobju 2012-2014, proučila preko 400 regulacij poklicev in dejavnosti. Na predlog skupine, bo vlada pristojnim resorjem naložila realizacijo ukrepov, ki bodo usmerjeni v izboljšanje zakonodaje, ustrezno implementacijo poklicne in storitvene direktive in predvsem deregulacijo, če bo ugotovljeno, da ta ovira razvoj in konkurenčnost gospodarstva. Pri tem bo v pomoč tudi primerjalna analiza regulacij v drugih evropskih državah. Prvi paket zajema področje obrti, turizma in gradbeništva. Pristojni resorji so dobili nalogo, da izvedejo spremembe in tudi deregulacijo do konca letošnjega leta. Dva pomembna zakona, ki regulirata dejavnosti in poklice obrti in turizma, sta že v javni obravnavi. Na obeh področjih se predvideva deregulacija tako na ravni dejavnosti kot tudi na ravni poklicev. Drugi paket zajema področje veterine, geodezije, nepremičnin, odvetništva, detektivov, šole vožnje, dimnikarstva ter pokopališke in pogrebniške dejavnosti. Paket ukrepov za odpravo ovir, poenostavitev in prenovo predpisov tega področja, bo skupina na vlado posredovala do konca letošnjega leta